Gebiet a Meditatioun

2 Gebiet a Meditatioun

Fir e Bahá’í ass de Sënn vum Liewen, Gott ze erkennen, hie gär ze hunn a sech um spirituelle Plang weiderzentwéckelen. Wéi an deene meeschten aner Reliounen sinn d’Gebiet an d’Meditatioun d’Haaptinstrumenter zum geeschtleche Fortschrëtt. Bahá’u’lláh, Begrënner vun der Bahá’í Relioun huet selwer honnerte vu Gebieder geschriwwen. Sou zum Beispill Gebieder fir dass ee nees gesond gëtt, Gebieder fir de spirituelle Fortschrëtt, Gebieder géint Schwieregkeeten, Gebieder fir d’Hochzéit, Gebieder fir d’Liewen an eiser Gesellschaft a Gebieder fir d’Mënschheet allgemeng.

Jiddereen ass invitéiert sech all Dag e bëssen Zäit zur Meditatioun ze huelen. Ganz bewosst si mir encouragéiert, owes, wann den Dag gelaf ass, iwwer dat nozedenken, wat mir gemaach hunn an iwwer de Wäert vun deem wat mir daagsiwwer gezwafft hunn. Doriwwer eraus, ass kee vun eis opgefuerdert eng bestëmmte Form vu Meditatioun auszeüben, wéi zum Beispill mat gekräitzte Been ze sëtzen oder sosswellech Ootmungsübungen ze maachen. Neen, just de Contraire, jiddereen huet d’Fräiheet, sech déi Form vu Meditatioun erauszesichen, déi him am beschte läit.

D’Kommunikatioun mat deem deen eis erschaf huet dréit also wesentlech zu eiser Entwécklung béi. Ëmmer méi vun eis sinn awer och zimlech skeptesch géintiwwer all d’Zort vu Relioun, all deem wat mir net verstinn a ganz besonnesch enger Kraaft, déi eis Virstellung iwwerstéigt. Also ass dat Thema schnell ofgeschloss. Net grad! Vläicht kann dann eis su héichgehal Wëssenschaft d’Wierkung an den Afloss vum Gebiet, dëser spezialer Kommunikatioun mat Gott moossen? Genee op déi Fro krut ech dëslescht hei an der Stad am Bahá’ízenter eng interessant Äntwert. D’Associatioun Couleurs Culturelles hat den Dr. Cyrille Kaszuk zu enger Konferenz agelueden. D’Thema: L’utilisation du pouvoir de guérison de l’esprit sur le corps. Ënner anerem huet hien erzielt wéi en Doktor an Amerika viru kuerzem eng Studie duerchgefouert huet, wou hie wëssenschaftlech beweise wollt dass d’Gebiet engem awer wierklech guer näischt bréngt. Fir dës Studie goufen eng Grupp vu Patienten ausgewielt déi all méi oder wéineger déiselwecht Wonn um Aarm haten a krute gesot, dass Leit, déi hinnen onbekannt sinn, fir si géife bieden oder och net. Si wossten et net. D’Fro war dann op elo d’Wonn vun deene Patiente fir déi gebiet gouf, méi schnell géif heelen wéi d’Wonn vun deene Patienten fir déi net gebiet gouf. Abee d’Iwwerraschung war grouss, well konträr zu dem wat den Doktor beweise wollt, waren effektiv d’Wonne vun deene Patienten, fir déi gebiet gouf, éischter geheelt wéi d’Wonne vun de Patiente fir déi net gebiet ginn ass. Natierlech kann een sou eng Studie och nees a Fro stellen an eng Parti aner Froen ergi sech: Wéi eng Method fir ze bieden ass benotzt ginn? Wéi eng Gebieder sinn effektiv a wéi eng hunn iwwerhaapt keen Effekt. An dëser Studie war et interessanterweis ganz egal, u wien d’Leit hiert Gebiet geriicht haten, sief et Christus, Allah, Buddha, oder Krishna zum Beispill. Dat war egal.

Fir e Bahá’í spillt d’Gespréich mat senger eegener Séil a mat Gott eng immens wichteg Roll. Awer d’Gebiet beschränkt sech am Bahá’í Glawen net nëmmen op d’Gespréich. All Aarbecht an all Déngscht, déi mat Léift an Devotioun gemaach ginn, si schlussendlech genee wéi e Gebiet. De Pestalozzi seet: „Gleef un dech selwer, gleef un den ënnere Sënn vun dengem Wiesen, da gleefs de u Gott an un d’Onstieflechkeet.“ [1]

Ganz konkret heescht Gebiet also hei Aktion. Ahah ! Den Islam seet zum Beispill dass d’Gebiet wéi eng Lieder ass tëschent Himmel an Äerd, a mat Hëllef vum Gebiet kann een an d’Paradis kommen. (Ruhi, Buch 1) Déi meescht vun eis wësse sécher, wat et heescht eng Lieder eropzeklammen. Sou ganz ouni Ustrengung geet dat jo och net. Oder anescht ausgedréckt: Wann ech gären eppes hätt, dann geet et net wann ech do sëtzen a waarden, bis et mer an de Schouss gefall kënnt. Nee, sou einfach ass et net. Wann ech owes vun der Aarbecht heemkommen, an et ass däischter, da sinn ech sou gutt a maachen d’Luucht un, well vum selwe geet se nach net un. An esou ass et och mam Gebiet, wann ech gären eppes vun där Kraaft hätt, da muss ech eppes dofir maachen, optstoen, den éischte Schrëtt maachen, de Knäppchen drécken, bieden. Mee normalerweis mache mir dat jo just, wa mer alles anescht probéiert hunn, wann eis soss näischt méi iwwereg bleift. Dozou e kuerzt Zitat an e Gebiet aus de Bahá’í Schrëften: “Dausend Dieren mëcht hien op, wou de Mënsch mol net amstand ass, sech och nëmmen eng virzestellen.”.. [2]Erquicke und erfreue meinen Geist. Läutere mein Herz. Entflamme meine Kraft. Alles lege ich in Deine Hand. Du bist mein Führer und meine Zuflucht. Ich will nicht mehr traurig und bekümmert, sondern glücklich und fröhlich sein. .., Angst soll mich nicht länger plagen und Sorge mich nicht quälen. Ich will nicht bei den Widrigkeiten dieses Lebens verharren. .. Du meinst es besser mit mir als ich selbst. ..

Zur Zäit besteet d’Méiglechkeet an engem interessante Atelier matzemaachen an deem et ënner anerem och ëm d’Gebiet geet. Organiséiert ass dësen Atelier vum Institut Pierre Becker an heescht: Réflexions sur la vie de l’esprit. Do geet et drëm, d’Bahá’í Schrëfte besser ze verstoen, ëm d’Gebiet an ëm d’Liewen an den Doud.

Gespréicher, Conversations

En vue vum Bicentenaire am Oktober 2017 sinn dës Gedanken eng Méiglechkeet, Leit a Kontakt ze brénge mam Baha’u’llah senger Visioun.

An all eise Beméiungen, eis Gesellschaft ze verbesseren an der Natur hire Stellewäert ze ginn, soll eis Visioun weltëmfaassend sinn.

Am Laf vun der Geschicht huet Gott der Mënschheet eng Rei vu gëttlech Erzéier geschéckt, déi mir Manifestatioune vu Gott nennen. Hir Léieren hunn d’Basis bruecht fir d’Virubrénge vun der Zivilisatioun. Zu dëse Manifestatioune gehéieren Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus a Muhammad.

Baha’u’llah, de rezentste vun dësen Erzéier huet erkläert, dass d’Relioune vun der Welt vun der selwechter Quell stamen an dass si an hirem Wiesen successiv Kapitele vun enger Relioun vu Gott sinn.

Wat maache mir konkret a wat ass eis Äntwert par rapport zu deem Message?

Engersäits beméie mir eis, eise Charakter ze verfeineren an anerersäits ass et eisen Déngscht un der Mënschheet. Domat erreeche mir geeschtegen an intellektue Wuesstum a mir droen eisen Deel zur Verännerung vun der Gesellschaft bäi. Konkret heescht dat, dass mir an eisem Alldag bieden a meditéieren an dass mir Efforte maachen, eisen Entourage mat engem devotionelle Geescht ze fëllen. Mir verdéiwen eist Wësse vum Glawen an deelen d’Léiere vu Baha’u’llah mat aneren. Mir probéieren ze léieren dem Wëlle vun eisem Ego ze widderstoen a mir beméien eis, mat Courage a Bescheidenheet, Tendenze vun enger Kultur ëmzedréien, déi Eegegratifikatioun verherrlechen an d’Fundamenter vu Solidaritéit auswëschen.

Den Institut baha’i de formation

Am Kär sinn 3 Aktivitéiten, déi geeschteg Erzéiung vu Kanner, déi geeschteg Befäegung vu Juniorjugendlechen an d’Entwécklung vu mënschleche Ressourcen duerch Studiekreeser.

Déi 3 Haaptaspekter sinn:

  1. Am Kär vum Prozess ass d’Studéiere vu Gottes Wuert.

  2. D’Betounung op d’Verstoe vu geeschtege Konzepter déngt dozou, bei de Participanten un d’Wuerzele vun hirer Motivatioun ze kommen.

  3. All Etapp vum Erzéiungs- a Bildungsprozess hunn déiselwecht Suppositiounen iwwer d’Wiese vum Mënschen an de Fortschrëtt vun der Gesellschaft.

Learning to be in the new environment LEILU

Le projet Learning to be in the new environment [LeiLu], financé par l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte, est actif depuis août 2016. Il se terminera en avril 2018. Il s’adresse aux jeunes âgés de 15 à 30 ans, vivant au Luxembourg — demandeurs de protection internationale, réfugiés, ressortissants de pays tiers mais aussi européens. Il leur propose d’apprendre à connaître le Luxembourg, du point de vue de ses valeurs et des valeurs européennes, en prenant part en période de vacances scolaires, en soirée et lors des week-ends, à des activités pratiques à vocation sociale, sportive et éducative.

Concrètement, au cours de l’année 2017, le projet [LeiLu] offre 6 mini-stages d’au moins 24 heures chacun:

à la non-violence et au respect de l’égalité femme-homme,

à la tolérance religieuse,

à la maîtrise de soi,

au travail en équipe et au respect mutuel,

à la découverte de ses propres talents et intérêts,

à la découverte visuelle du Luxembourg.

Ces 6 mini-stages sont de nature pratique et interactionnelle. Il s’agit d’apprendre en participant à des activités dynamiques, interactives et collectives plutôt qu’en écoutant.

http://www.leilu.org/

http://www.leilu.org/partenaires/

Register now below:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxviXpZ6pQD03FKbgk5ITxou0BoRyKf3r3cLjutY_fOl6hFw/viewform

Anti-violence
Euromediation Institute

Team Building
Infinitus

Religious Tolerance
Protestant Church
Baha’i community

Visual discovery

CNA

Talent Building
COPAS

Taekwondo
Luxembourg Taekwondo Association

Une possibilité de célébrer un mariage baha’i – Eng Méiglechkeet eng Baha’i Hochzäit ze feieren

On a changé les noms – D’Nimm goufe gewiesselt

L’Assemblée Spirituelle Nationale des Bahá’is du Luxembourg nous a chargés de la représenter pour la célébration bahá’ie de votre mariage et nous sommes heureux de vous transmettre, chère Susi, cher Danilo, tout son amour et ses vœux les plus chaleureux de bonheur et d’éternelle unité.
Nous sommes heureux également de souhaiter la bienvenue à vos parents et amis réunis ici pour ce moment béni !

La célébration bahá’ie est importante en ce qu’elle vient rappeler le caractère sacré du mariage. Les Ecrits bahá’is mentionnent que le mariage est le lien le plus sacré et le plus fort que les êtres humains puissent créer entre eux. Aujourd’hui, vous vous engagez non seulement devant la société, vos parents et amis mais également et avant tout, devant Dieu, à créer un véritable lien de parenté, qui vous unit à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel, lien que vous vous attacherez à préserver, à renforcer tout au long de votre vie et qui perdurera pour l’éternité.

Baha’u’lláh décrit le mariage comme "une forteresse de bien-être", car au sein de votre couple, au sein de cette famille que vous allez construire ensemble, vous devez vous sentir en sécurité, confiants l’un envers l’autre, car, et c’est ce qu’énoncent les Ecrits bahá’is, votre mariage reposera sur le pilier de la fidélité et de la loyauté. Baha’u’lláh demande aux époux d’être de sincères et réels partenaires qui s’épaulent avec affection, qui s’encouragent mutuellement sur le chemin de leur développement spirituel, qui s’aident l’un l’autre à épanouir ces qualités et talents que Dieu leur a octroyés. Vous serez heureux, contents et le cœur en paix aussi longtemps que vous vous préoccuperez de votre bien-être réciproque.

‘Abdu’-l Bahá écrit :«Ils doivent avoir pour but de devenir de tendres compagnons,

en harmonie l’un avec l’autre jusqu’à la fin des temps… afin de pouvoir améliorer toujours davantage leur vie spirituelle réciproque…»

Et si, dans le cours parfois tumultueux de la vie, des différends venaient à surgir entre vous, consultez-vous, dans un esprit de mutuelle compréhension et de volonté de sauvegarder votre union.

‘Abdu’-l Bahá recommande :« Ne laissez pas les incidents et les accidents éphémères de cette vie changeante causer une déchirure entre vous.
Lorsque des différends se présentent, consultez-vous […]. N’entretenez aucun grief dans vos cœurs, mais plutôt éclaircissez sa nature entre vous avec une telle franchise et une telle compréhension qu’il disparaisse, ne laissant aucun souvenir. Choisissez la fraternité et l’amitié et détournez-vous de la jalousie et de l’hypocrisie. »

D’autre part, chère Susi et cher Danilo, gardez à l’esprit que votre mariage n’est pas un acte isolé, ce n’est pas seulement votre union que nous célébrons aujourd’hui, mais également celle de vos deux familles.

En effet, les Ecrits bahá’is insistent sur le fait que les époux doivent s’être choisis librement, doivent consacrer un temps à se connaître et à apprécier le caractère l’un de l’autre, et en même temps doivent demander et obtenir le consentement de leurs parents, une fois prise leur décision de s’unir par les liens du mariage. Et ceci, afin de maintenir des relations familiales affectueuses et unies.

Très chers Danilo et Susi, notre Assemblée Spirituelle Nationale vous transmet ses plus affectueuses félicitations et prie Dieu que votre foyer soit rempli de joie et de lumière et qu’il soit la manifestation de ce verset d‘Abdu’-l Bahá :
« que votre maison soit une vision du paradis, afin que celui qui y pénètre puisse y sentir l’essence de la pureté et de l’harmonie, et s’écrier du fond de son cœur : "Voici la maison de l’amour ; Voici le nid de l’amour ; Voici le jardin de l’amour. »

Den Nationale Geeschtege Rot vun de Baha’i vu Lëtzebuerg huet eis beoptraagt hie fir d’Baha’i Feier vun ärem Bestietnes ze vertrieden a mir si frou, léift Susi, léiwen Danilo, iech all seng Léift a wäermste Wënsch vu Gléck an éiweger Eenheet z’iwwerdroen. Mir sinn och frou är Elteren a Frënn ze begréissen, déi sech fir dëse geseente Moment hei zesummefonnt hunn!

D’Baha’i Feier ass wichteg well si un dee gehellegte Charakter vum Bestietnes erënnert. D’Baha’i Schrëfte soen dass d’Bestietnes den hellegsten an de stäerkste Lien ass, deen d’Mënsche kënnen ënnert sech schafen. Haut engagéiert dir iech net nëmme virun der Gesellschaft, virun ären Elteren a Frënn mee och a virun allem, Gott géintiwwer, e richtege Lien vu Verwandschaft ze schafen, deen iech um kierperlechen a geeschtege Plang vereent; e Lien, deen dir versicht ze versuergen, e Lien deen dir während ärem Liewe versicht ze stäerken an e Lien, dee fir d’éiwegkeet hale wäert.

Baha’u’llah beschreift d’Bestietnes als ‘eng Festung vum Wuelsinn’, well an ärer Koppel, an dëser Famill, déi dir wäert zesumme schafen, musst dir iech a Sécherheet spieren, voll Vertrauen ee fir deen aneren, well, a sou soen d’Baha’i Schrëften, äert Bestietnes berout um Pillier vun der Trei an der Loyautéit. Baha’u’llah verlaangt vun der Koppel éierlech a reell Partner ze sinn, déi sech mat Affektioun zur Säit stinn, dass si sech géigesäiteg um Wee vun hirer geeschteger Entwécklung ënnerstëtzen, dass si een deem aneren hëllefen dës Qualitéiten an Talenter, déi Gott hinne ginn huet, z’entfalen. Dir wäert glécklech an zefridde sinn an äert Häerz a Fridde sinn, sou laang wéi dir iech ëm d’Wuelerginn vun deem anere bekëmmert.

Abd’u’l-Baha schreift: "Si musse sech als Zil setzen, zaart Frënn ze ginn, an Harmonie ee mat deem anere bis zum Enn vun den Zäiten… fir dass si ëmmer kënne méi hiert géigesäitegt geeschtegt Liewe verbesseren…"

A wann, am Laf vum Liewen, wat heiansdo mol stiermesch ass, Differenzen tëscht iech sollten opkommen, berot mateneen, an engem Geescht vu géigesäitegem Verständnes an engem Wëllen, är Unioun ze erhalen.

Abd’u’l-Baha’ recommendéiert: "Loosst net vegänglech Evenementer an Akzidenter vun dëser Welt, déi sech ännert, en Zerbriechen, e Rass tëschent iech veruersachen.

Wann Differenze sech presentéieren, berot mateneen […] Ënnerhaalt kee Mëssel an ären Häerzer, mee éischter erliicht seng Ursaach ënnert iech mat sou enger éierlechkeet a sou engem Verständnes dass e verschwënnt a keng Erënnerung hannerléisst. Wielt d’Bridderlechkeet an d’Frëndschaft an dréint iech ewech vun der Jalousie an der Hypokrisie."

Léift Susi a léiwen Danilo, denkt drun, dass äert Bestietnes keng isoléiert Dot ass, et ass net nëmmen är Unioun déi mer haut feieren, mee och déi vun ären zwou Familljen.

D’Baha’i Schrëfte bestinn drop, dass d’Koppel sech muss fräi gewielt hunn, dass si sech Zäit geholl huet fir sech kennenzeléieren an de Charakter vun deem aneren ze schätzen, an dass si och mussen d’Averständnes vun hiren Eltere froen a kréien, wa si sech entscheed hunn, sech ze bestueden. An dat, fir unhänglech a vereente Bezéiungenen an der Famill ze behalen.

Léiwen Danilo a léift Susi, eisen Nationale Geeschtege Rot vermëttelt iech seng Gléckwënsch a biet Gott dass äre Stot mat Freed a Liicht gefëllt ass an dass en dësen Text vun Abdu’l-Baha weist:

"dass äert Haus eng Visioun vum Paradis gëtt, fir dass deen, deen do erageet, d’Essenz vun der Rengheet an der Harmonie spiere kann a vu ganzem Häerze ruffe kann: Hei ass d’Haus vun der Léift; hei ass d’Nascht vun der Léift; hei ass de Gaart vun der Léift."

Islám: The Road Ahead – Reflections of a Bahá’í on Islámic Topics, by Rowshan Mustapha

This book is dedicated to our two sons, Olinga and Balsam for their dedication to render service to all who are around them, as well as to all those who are consecrating their efforts for the betterment of the world.

Foreward

In a recent publication in French, I addressed the Muslims of North Africa living in Europe, who are finding difficulty to live their ritual life the way they would like. The changes brought about by modernity, not only affect the older generation that migrated from North Africa, but indeed totally perplexes the younger generation born in migration.

A thought that has both crossed my mind and found echo with some friends from Asia, was that English speaking Muslims and Muslims residing in English speaking countries may be confronted with difficulties similar to what we in North Africa and our immigrant brethren in Europe are experiencing, with regard to the practicing of their Faith. These difficulties are mainly due to the on-rolling modernity, because of language requirements in international relations and because of the perplexity created by the diverse teachings that emanate from different schools of Islám.

…In Part I of this book, we shall reflect on these questions in the light of the verses that God revealed in the Qur’án. It is my hope that when considered objectively, the explanation given to these concepts may bring joy and happiness to the Reader, Muslim and non-Muslim alike.

Part II of this book introduces a new understanding of various subjects that reconciles religions together and concludes that the Hour has in fact struck and the promised Messiah has come.

Part III briefly introduces the Bahá’í Faith, with a glimmer from the life of Its Author, Bahá’u’lláh, His Forerunner the Báb and ‘Abdu’l-Bahá the authorized Interpreter and Expounder of the Bahá’í Faith, as well as a glimpse into the Bahá’í Teachings and Principles.

The Reader will notice that I have included the original Arabic Text for the Qur’ánic verses that have been cited. The Arabic speaking Readers will find this as both helpful and satisfying at the same time.

My only hope and sole desire from this book is to encourage the reflection upon the above mentioned questions with my brethren in the Faith of the One True Almighty God, fervently praying that the dear Readers will find increasing happiness and satisfaction as they go through it.

To read on, kindly download the book in pdf format below:

ISLÁM The Road Ahead by Rowshan Mustapha.pdf