Il est où le bonheur? Where is happiness? Wo ist das Glück?

Il est où le bonheur? Where is happiness? Wo ist das Glück?

Dës 3 Zitater hunn ech haut nees entdeckt, zesumme mat Frënn, déi sech reegelméisseg treffen, fir zesummen Texter ze liesen an driwwer nodenken, wéi mer se kënnen an d’Aktioun ëmsetzen. (Ruhi 8.3, Institut de Formation, Bahá’í Lëtzebuerg)

Il est où le bonheur?

« Ne croyez pas que nous vous révélons un simple code de lois. Nous décachetons plutôt, avec les doigts du pouvoir, le vin de choix. De ceci porte témoignage ce que dévoile la Plume de la révélation. Méditez cela, ô hommes perspicaces. »1

« Le but premier, l’objectif de base dans l’élaboration de lois puissantes et dans l’établissement de grands principes et d’institutions en rapport avec tous les aspects de la civilisation, est le bonheur humain ; et le bonheur humain consiste uniquement à se rapprocher du Seuil du Dieu tout puissant, et à assurer la paix et le bien-être de chaque membre de l’espèce humaine, qu’il soit grand ou petit. Les moyens suprêmes pour la réalisation de ces deux objectifs sont les excellentes qualités dont l’humanité a été dotée. »2

« Qui peut douter qu’un tel accomplissement – l’entrée de la race humaine dans l’âge de sa majorité – doive signaler à son tour l’inauguration d’une civilisation mondiale telle que nul œil mortel n’en a encore contemplée ou que nul esprit humain n’en a encore conçue ? Qui peut imaginer le niveau élevé qu’une telle civilisation est destinée à atteindre au fur et à mesure qu’elle se développera ? Qui peut mesurer les sommets vers lesquels l’intelligence humaine, libérée de ses entraves, est capable de s’élever ? Qui peut se représenter les royaumes que découvrira l’esprit humain, vivifié par la diffusion de la lumière de Bahá’u’lláh qui brillera dans la plénitude de sa gloire ? »3

Where is happiness?

“Think not that We have revealed unto you a mere code of laws. Nay, rather, We have unsealed the choice Wine with the fingers of might and power. To this beareth witness that which the Pen of Revelation hath revealed. Meditate upon this, O men of insight!”1

“The primary purpose, the basic objective, in laying down powerful laws and setting up great principles and institutions dealing with every aspect of civilization, is human happiness; and human happiness consists only in drawing closer to the Threshold of Almighty God, and in securing the peace and well-being of every individual member, high and low alike, of the human race; and the supreme agencies for accomplishing these two objectives are the excellent qualities with which humanity has been endowed.”2

“Who can doubt that such a consummation—the coming of age of the human race— must signalize, in its turn, the inauguration of a world civilization such as no mortal eye hath ever beheld or human mind conceived? Who is it that can imagine the lofty standard which such a civilization, as it unfolds itself, is destined to attain? Who can measure the heights to which human intelligence, liberated from its shackles, will soar? Who can visualize the realms which the human spirit, vitalized by the outpouring light of Bahá’u’lláh, shining in the plenitude of its glory, will discover?”3

Wo ist das Glück?

„Wähnt nicht, Wir hätten euch nur ein Gesetzbuch offenbart. Nein, Wir haben den erlesenen Wein mit den Fingern der Macht und Kraft entsiegelt. Dafür zeugt, was die Feder der Offenbarung enthüllt hat. Denkt darüber nach, o ihr Einsichtsvollen!“ 1

„Dafür, dass machtvolle Gesetze niedergelegt, hohe Grundsätze aufgestellt und Ein- richtungen geschaffen werden, die sich mit jedem Gesichtspunkt der Zivilisation befassen, ist das Glück der Menschen der oberste Zweck, der tiefste Grund. Dieses Glück der Menschen jedoch besteht ausschließlich darin, der Schwelle Gottes, des Allmächtigen, näher zu kommen und den Frieden und die Wohlfahrt jedes einzel- nen Angehörigen des Menschengeschlechts, sei er hoch oder niedrig, zu sichern; und die besten Mittel, dieses zweifache Ziel zu erreichen, sind die hervorragenden Tugenden, die der Menschenwelt verliehen worden sind.“ 2

„Wer könnte bezweifeln, dass solche Vollendung – die Volljährigkeit des Menschengeschlechts – ihrerseits den Beginn einer Weltkultur bezeichnen muss, wie sie noch kein sterbliches Auge je gesehen, kein menschlicher Geist je erfasst hat? Wer ist da, der sich die erhabene Stufe vorstellen könnte, die eine solche Kultur in dem Maße, wie sie sich entfaltet, zu erreichen bestimmt ist? Wer kann die Höhen ermessen, zu denen sich der menschliche Verstand aufschwingen wird, wenn er erst von seinen Fesseln befreit ist? Wer kann die Reiche schauen, die der Menschengeist entdecken wird, nachdem er von dem strömenden Licht Bahá’u’lláhs in der Fülle seiner Herrlichkeit belebt sein wird?“ 3

References

1 Bahá’u’lláh, The Kitáb-i-Aqdas, p. 23.

2 ‘Abdu’l-Bahá, The Secret of Divine Civilization (Wilmette: Bahá’í Publishing, 2007), p. 79.

3 From a letter dated 11 March 1936 written by Shoghi Effendi, published in The World Order of Bahá’u’lláh, p. 206. 110

Naw-Rúz – D’Bahá’í Neit Joer – 21. Mäerz 2022 – 1 Bahá, 179 B.E.

Naw-Rúz D’Bahá’í Neit Joer – 21. Mäerz 2022 – 1 Bahá, 179 B.E.

Bahá’ís feieren 11 helleg Deeg am Joer. Dës Geleeënheete fannen dacks a Form vu Gemeinschaftstreffe statt, entweeder méi grouss oder méi kleng, op fir jiddereen, mat all Kéiers engem Programm, dee bei d’Bedeitung vum jeeweilegen Dag passt. De Bahá’í Dag ass vu Sonnenënnergang bis Sonnenopgaang. 1

Naw-Rúz, d‘Bahá’í Neit Joer ass den 1. Dag vum neie Joer. Et ass ee vun 9 hellegen Deeg, wou een net sollt schaffen. Et ass en Dag vu Freed.

—-

D’Universaalt Haus vun der Gerechtegkeet, dat héchst Gremium am Bahá’í Glawen, schéckt gewéinlech fir d’Neit Joer e Message mat deem wat am Joer geschitt ass, wat erreecht gouf a wat eis an den nächste Joeren erwaart.

Ëffentlech Unerkennung vum Glawen fir Naw-Rúz vun enger Rei vu Perséinlechkeeten (2007, p. 78)⁠.

Naw-Ruz Baha’i Neit Joer.pdf

Ech wënschen iech… Schéi Feierdeeg! Eng gutt Gesondheet! Alles Guddes fir 2022

Ech wënschen iech…

Schéi Feierdeeg! Eng gutt Gesondheet! Alles Guddes fir 2022

Léif Frënn, Bekannter a Verantwortlech vun Associatiounen, Büroen, Firmaen, Geschäfter a Ministèren, déi mer all Joer op eng léif Manéier alles Guddes fir d’Feierdeeg a fir dat neit Joer wënschen. Merci fir är Gléckwënsch.

Als Bahá’í ass meng Relatioun am Zesummenhang mat de Feierdeeg, wéi Chrëschtdag an Neijooschdag anescht an dofir schécken ech iech dëse klengen Text, deen op der Broschür vun der Bahá’í Librairie vu Warwick baséiert, a vun offizieller Säit fënnt een en hëllefräiche Bréif vum Sekretariat vum héchste Bahá’í Gremium, dem Universalen Haus vun der Gerechtegkeet.

Et ass eng Geleeënheet, ze soen, wat ech gleewen. Als Kand war fir mech de Kleeschen an de 6. Dezember e schéinen Dag, voller Opreegung, well een do Geschenker krut. Bis haut ass awer och déi feierlech a gemittlech Stëmmung rondrëm Chrëschtdag an Neijooschdag erhale bliwwen. Dobaussen ass et kal, et schneit, an dobannen ass et gutt waarm a gemitterlech an d’Chrëschtlidder droen hiren Deel zur Stëmmung bäi.

Hei fannt dir den Text op Englesch: Christmas and Bahá’ís: Warwick Leaflets a weider ënnen op Lëtzebuergesch a Franséisch (adaptéiert Versioun).


Chrëschtdag

D’Bahá’í ginn dacks gefrot, ob si Chrëschtdag feieren. D’Äntwert ass net einfach “Jo” oder “Nee”. D’Bahá’ í gleewen datt Bahá’u’lláh, de Grënner vum Bahá’í Glawen dee war, dee vun all de Reliounen versprach gouf. Dofir gleewen D’Bahá’í, datt all déi grouss Relioune wouer sinn a vu Gott sinn, awer datt de Bahá’í Glawen dee Glawe fir dëst Zäitalter ass.

D’Bahá’í kënnen net d’Fester vun all de Reliounen feieren, et wier net sënnvoll, dofir feieren se d’Bahá’í Fester amplaz. D’Bahá’í Helleg Deeg markéieren Evenementer am Liewe vu Bahá’u’lláh an der Fréigeschicht vum Glawen.

Am Mëttelpunkt vum Bahá’ í Glawe steet d’Eenheet, an d’Bahá’í wëlle sech net vun deene ewechdréien, déi net Bahá’í sinn. Déi meescht Leit hei am Land feiere Chrëschtdag an d’Bahá’í maache bei dëse Feiere mat. Ënnerenee feieren d’Bahá’í Chrëschtdag net, mä si feiere mat Freed Chrëschtdag mat Leit, déi net Bahá’í sinn. Zum Beispill, an enger Bahá’í Famill, wou d’Elteren an d’Kanner Bahá’í sinn, kafe si normalerweis keng Chrëschtkaddoen. Wann awer Grousselteren, Tattaen, Monnien a Kosenge keng Bahá’í sinn, da wäert d’Bahá’í Famill Kaddoe mat hinnen austauschen a mat hinne feieren.

An der Schoul maachen d’Bahá’í Kanner mat Freed beim Krëppespill mat a sange Chrëschtlidder. Dat ass kee Probleem, well d’Bahá’í respektéiere Christus als Bote vu Gott. Tatsächlech gleewen d’Bahá’í datt Bahá’u’lláh de Retour vu Christus ass.

Op déiselwecht Aart a Weis gesinn d’Bahá’í keng Schwieregkeete fir un de Feiere vun hire Frënn deelzehuelen, déi zum Beispill Hinduist, Buddist oder Musulmaner sinn. D’Bahá’í respektéiere jidderengem seng Iwwerzeegungen.

An anere Länner, wou zum Beispill de Buddismus d’Haaptrelioun ass, feieren d’Bahá’í buddistesch Fester mat hire Frënn a Famill, déi net Bahá’í sinn.

D’Bahá’í tauschen normalerweis Kaddoe bei enger Feier Enn Februar aus, wann et dacks och Partye fir Kanner an Erwuessener gëtt. D’Kanner kréien och emol Kaddoen op e puer vun den aneren Hellegen Deeg.

Neit Joer

D’Bahá’í feieren och d’Neit Joer zu enger anerer Zäit. De Bahá’ í Glawen huet säin eegene Kalenner, an d’Bahá’í Neit Joer fällt all Joer ëm den 21. Mäerz. Et ass bekannt als Naw Rúz (Neien Dag). Wann d’Bahá’í awer invitéiert gi fir den 31. Dezember un de Feierlechkeeten deelzehuelen, akzeptéieren se gär, grad sou wéi se frou sinn, jiddereen op eng Party fir Naw Rúz ze invitéieren. Tatsächlech organiséieren d’Bahá’í gär Partyen an invitéieren hir Frënn op Feierdeeg. Dëst ass alles Deel dovun, d’Leit zesummen ze bréngen, fir d’Eenheet ze bauen, déi d’Welt haut sou dréngend brauch.


Noël

On demande souvent aux bahá’ís s’ils célèbrent Noël. La réponse n’est pas un simple « oui » ou « non ». Les bahá’ís croient que Baha’u’llah, le fondateur de la foi bahá’íe, est le Promis de toutes les religions et que toutes les grandes religions sont vraies, viennent de Dieu, et avaient toute leur pertinence pour l’époque où elles sont apparues. La foi bahá’íe est, pour eux, celle qui convient pour l’ère actuelle. 

Les bahá’ís célèbrent les fêtes bahá’íes et es jours saints bahá’ís qui marquent des événements de la vie de Baha’u’llah et de de l’histoire de la foi.

Cependant, au centre des enseignements de la foi bahá’íe se trouve le concept d’unité. Les bahá’ís ont à cœur de bâtir une société et des communautés inclusives et vibrantes de joie, de partage et de soutien mutuel. La plupart des gens dans ce pays célèbrent Noël et les bahá’ís se joindront volontiers à ces célébrations, même s’ils ne célèbrent pas Noël entre eux. Cependant, ils fêteront joyeusement Noël avec des amis ou des membres de leur famille qui sont de tradition chrétienne. Ainsi à l’école par exemple, les enfants bahá’ís se joindront volontiers à une pièce de théâtre sur la nativité et chanteront des chants de Noël. Ce n’est pas un problème, car les bahá’ís vénèrent le Christ en tant que messager de Dieu. En fait, les bahá’ís croient que Baha’u’llah est le retour du Christ.

De la même manière, les bahá’ís ne voient aucune difficulté à se joindre aux célébrations de leurs amis qui peuvent être hindous, bouddhistes, juifs ou musulmans par exemple. Les bahá’ís respectent les croyances de chacun.

Les bahá’ís échangent généralement des cadeaux lors de jours de fêtes qui se déroulent à la fin du mois de février. Les enfants peuvent également recevoir des cadeaux lors de certains des autres jours saints.

Nouvel An

La foi bahá’íe a son propre calendrier et le nouvel an baha’i se célèbre autour du 21 mars de chaque année. Il est connu sous le nom de Naw Rúz (Nouveau Jour). Cependant, si des baha’is sont invités à se joindre aux festivités du 31 décembre, ils accepteront très volontiers, tout comme ils sont très heureux d’inviter tous leurs amis à la fête du Naw Rúz. En fait, les baha’is aiment organiser des fêtes et inviter leurs amis à des moments spirituels, festifs et joyeux autour de leurs jours saints. Cela contribue à créer des liens d’amitié, une atmosphère chaleureuse et hospitalière et l’unité dont le monde a désespérément besoin aujourd’hui.


What Christmas Means to Baha’is: A Personal Reflection

Chrëschtdag – Noël – Christmas | Jean-Marie Nau

Haaptzweck, deen de Glawe Gottes a Seng Relioun beséilt

Den Haaptzweck, deen de Glawe Gottes a Seng Relioun beséilt ass deen, d‘Wuel vun der mënschlecher Rass ze sécheren an hir Eenheet ze fërderen, an de Geescht vun der Léift a Verbonnenheet ënner de Mënsche virunzebréngen.

Le dessein fondamental qui anime la foi de Dieu et sa religion est de sauvegarder les intérêts et de promouvoir l’unité de la race humaine, de stimuler l’esprit d’amour et de fraternité parmi les hommes.

Der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und Seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen.

The fundamental purpose animating the Faith of God and His Religion is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men.

(Tablets of Bahá’u’lláh) www.bahai.org/r/838594153

Solidarité / Solidaritéit

Lumières d’unité Steinsel asbl

vous invite au Soul Food sur le thème de la Solidarité / Solidaritéit

Réflexion et partages sur la base de textes en luxembourgeois, français et anglais avec encadrement musical.

Le nationalisme effréné, par opposition à un patriotisme sain et légitime, doit faire face à une loyauté plus vaste, à l’amour de l’humanité dans son ensemble. Comme le dit Bahà’u’llàh : “La terre n’est qu’un pays dont tous les hommes sont les citoyens“. Le concept de citoyenneté mondiale est le produit direct de la contraction du monde en un seul village à la suite des découvertes scientifiques, et de interdépendance indéniable des nations. On peut aimer tous les peuples du monde tout en aimant son propre pays. Dans une société mondiale, les intérêts de chaque partie concordent avec les intérêts du tout. Il importe de stimuler les activités internationales actuelles qui favorisent, dans divers domaines, l’affection mutuelle et le sens de la solidarité entre les peuples.

Maison universelle de justice, La promesse de la paix mondiale, 1er Octobre 1985

Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de l’ensemble des habitants de la Terre.

Albert Jacquard, Biologiste et écrivain français

Notre esprit humain exige sans délai la solidarité et l’union entre les peuples et les nations au-delà des différences qui pourraient les séparer.

Augusto Roa Bastos, Ancien journaliste, grand écrivain de la littérature latino-américaine, poète Les maux économiques et sociaux dont notre monde est affligé ne sont que trop réels – tout comme la nécessité de faire en sorte que la mondialisation profite à tous les peuples, en ancrant la nouvelle économie mondiale dans une société mondiale qui repose sur des valeurs globales communes de solidarité, de justice sociale et de respect des droits de l’homme.

Kofi Annan, Discours à l’Assemblée générale de l’ONU, 24 septembre 2001Je pense que sur terre s’affrontent depuis la nuit des temps, deux types d’humanité, l’une atrocement humaine, avide de pouvoir, mercantile, créatrice de guerres de souffrances et de destructions, l’autre plus joliment humaine, capable de partage, de solidarité, d’empathie pour les plus faibles, capable de s’ouvrir à la souffrance animale et végétale, capable de comprendre le sens de la vie tout simplement!

Guillaume Prevel, poète, écrivain françaisLa planète Terre est à ce jour la seule oasis de vie que nous connaissons au sein d’un immense désert sidéral. En prendre soin, respecter son intégrité physique et biologique, tirer parti de ses ressources avec modération, y instaurer la paix et la solidarité entre les humains, dans le respect de toute forme de vie, est le projet le plus réaliste, le plus magnifique qui soit.

Pierre Rabhi, paysan, philosophe et essayiste français d’origine algérienne

 

Il ne s’agit pas, bien sûr, d’opposer à ce catastrophisme permanent, un angélisme béat et naïf, mais de sortir de l’alternative stérile entre attitude pessimiste ou optimiste face à l’avenir, et de la remplacer par une approche réaliste, lucide, pragmatique et constructive. Car des faits positifs existent, en masse, dans la vie quotidienne du monde : découvertes déterminantes pour le futur, créations collectives, solidarités, générosités, bénévolat, liens transculturels, etc. Il faut aussi savoir les mettre en avant. La mémoire n’est pas seulement mémoire de survie, elle est aussi mémoire de création. Les faits positifs, reliés entre eux, nous aident à avoir l’envie de construire demain, les mois qui viennent, l’avenir.

Joël de Rosnay, biologiste français

Aucune action de l’homme n’est plus grande aux yeux de Dieu que d’aider les pauvres…. Chacun de vous doit avoir une grande considération pour les pauvres et leur prêter assistance. Faites un effort pour les aider et pour prévenir l’accroissement de la pauvreté. Le plus grand moyen pour la prévenir c’est que les lois de la communauté soient formulées et promulguées de telle sorte qu’il ne soit pas possible qu’un petit nombre soient millionnaires et que beaucoup soient dépourvus. L’un des enseignements de Bahá’u’lláh est l’ajustement des moyens d’existence dans la société humaine. Selon cet ajustement, il ne peut y avoir d’extrêmes dans les conditions humaines en ce qui concerne la richesse et la subsistance. 

‘Abdu’l-Bahá, Les Bases de l’Unité du Monde, p. 51-52

Au nombre des enseignements de Bahá’u’lláh, on trouve le partage volontaire de ses biens avec d’autres hommes. Ce partage volontaire est supérieur à l’égalité, et il consiste en ceci que l’homme ne doit pas se préférer à autrui mais, plutôt, sacrifier aux autres sa vie et ses possessions. Ceci ne doit toutefois pas être introduit par voie coercitive, comme une loi que les hommes seraient contraints de respecter. Non, l’homme doit, spontanément et de son plein gré, sacrifier à autrui sa propriété et sa vie, et contribuer volontairement à aider les indigents, comme c’est le cas en Perse parmi les bahá’ís.

‘Abdu’l-Bahá, Sélection des Écrits d”Abdu’l-Bahá, 227, p. 301

… les enseignements de Bahá’u’lláh préconisent le partage volontaire, et ceci est bien meilleur que l’égalisation de la richesse, car l’égalisation doit être imposée de l’extérieur, alors que le partage est affaire de libre choix.

L’homme atteint à la perfection par de bonnes actions qu’il accomplit volontairement, et non par les bonnes actions dont la réalisation lui a été imposée. Le partage est un acte de justice que l’on choisit à titre personnel; autrement dit, les riches devraient accorder leur assistance aux pauvres, dépenser leur fortune au profit des indigents, mais de leur plein gré, et non parce qu’ils y ont été contraints par la force, car la force ne récolte que le trouble et provoque la ruine de l’ordre social. D’un autre côté, le partage volontaire, la dépense – librement consentie – de sa propre richesse, contribue au bien-être et à la paix sociale, éclaire le monde et prodigue l’honneur à l’humanité.

‘Abdu’l-Bahá, Sélection des Écrits d”Abdu’l-Bahá, 79, p. 114

La richesse est digne des plus grands éloges, si elle est le fruit des efforts d’un individu et de la grâce de Dieu, dans le commerce, l’agriculture, l’art et l’industrie, et si elle est consacrée à des buts philanthropiques. En particulier, si un individu judicieux et ingénieux devait promouvoir des mesures qui enrichiraient les masses universellement, il ne pourrait y avoir de plus grande oeuvre que celle-ci, et elle serait considérée par Dieu comme l’aboutissement suprême, puisqu’un tel bienfaiteur pourvoirait aux besoins et assurerait le confort et le bien-être d’une grande multitude. La richesse est digne d’éloges, à condition que la population entière soit riche. Si, toutefois, un petit nombre se caractérise par une richesse démesurée alors que le reste de la population se trouve appauvrie, et qu’aucun fruit ou bénéfice ne provient de cette richesse, alors elle ne sera jamais qu’un handicap pour son détenteur. Si, d’autre part, elle est consacrée à la promotion des connaissances, l’établissement d’écoles primaires et autres lieux d’enseignement, le développement des arts et des industries, la formation des orphelins et des pauvres – en bref, si elle est consacrée au bienfait de la société – son détenteur apparaîtra devant Dieu et les hommes comme l’excellence même vivant sur terre, et sera considéré comme l’un des représentants du paradis.

‘Abdu’l-Bahá, Le Secret de la Civilisation Divine, p. 44-45

Références: http://evene.lefigaro.fr/citations/mot.php?mot=solidarité

Workshop on making decisions collectively – Summercamp Echternach 2021

Workshop on making decisions collectively

KxwfEO4cLka-yLgRC-gQEjR5yu5svbBHowJa9TVbciDIflUOoytSDn6pMwGjuGKSsESsOnXDSEjquP9EPwRSLIotcJiDKShg9U7V8ZgjL8zAj-Irtlasgca8gD8LzF976jIwnZQGSummercamp Echternach Youth Hostel – Sa 31.7.21 & Mo 2.8.21 from 4-6:30pm

I’m Jean-Marie Nau, born in 1962, live in Steinsel, teaching Luxembourgish in adult education. I was delighted to be asked whether I could do a workshop with you today & Monday and what I would like to do. Bahá’í consultation is a topic that is close to my heart and that I wish to study further. So thank you for this opportunity to learn with you.

Activity 1: [30’] In order to get to know each other, could each one say a few words that describe your character. How would you describe your neighbour? Could you listen & speak a few minutes to your neighbour, share the things you liked & learned so far. Then we come back in the big circle and then you will present your neighbour. Also, take a decision together and share it with us. It can be a project coming out of this gathering that you plan to undertake.

Passages from the message addressed to you by our National Spiritual Assembly may guide our discussions. We are here to reflect about our role in today’s society. How enriching to have with us friends from different cultural & religious backgrounds. You are discussing community-building capacities that we all will develop: our two-fold moral purpose: acquiring a deeper understanding of our own personal development & contributing to the betterment of the world. What does it mean to become an active member of a world community. Here, Bahá’í texts give the following meaning to what it means to be a member of the human race: He who today, dedicateth himself to the service of the entire human race. You are as much human inasmuch you are of service to the entire human race.

During this workshop, I will offer you a number of tools that you may use as you take decisions. It may be decisions you take alone, with friends, in the family, at school or outside of school. These tools are already mentioned in the letter addressed to you.

Tool 1: I will refine my character & my intentions

Tool 2: At the end of each day, I will go over my day & decide what actions were good, in line with my objectives & what actions did not help towards my noble goals.

Tool 3: I will be thankful, grateful for what I’ve been given & try with all my heart to be a better person than yesterday.

Tool 4: I am aware that my peers and the younger ones look up to me & that I am their role model.

Tool 5: What I am learning each day, I will reflect & act upon it.

So, let’s start our first activity! Material provided: Paper & pen if needed

Activity 1 Feedback & sharing [30’]

Activity 2: [10’] Let us watch a few minutes the start of a film called Human. If we can focus & listen & be present for this time together. HUMAN VOL.1 We can watch it here.

Activity 2 Feedback & sharing [15’] What did you hear, see & feel? Again, you may first discuss it with your neighbour or another neighbour.

Activity 3: [20’] As we now prepare ourselves to take decisions in a group, we should be aware of our emotional state and our state of mind. Please complete the sentences for each of the following words: When we come back and share our results, please do so in a creative way, for example without words but with gestures, pantomime.

 • agitated / opgereegt

 • angry / rosen

 • at peace / am Fridden

 • calm / roueg

 • confident in divine confirmation / op gëttlech Bestätegunge vertrauen

 • distracted / onkonzentréiert

 • fearful / ängschtlech

 • focused / fokusséiert

 • hopeful / hoffnungsvoll

 • worried / maache mer Suergen

 1. I take better decisions when I am … … … … and not … … … …

 2. I take better decisions when I am … … … … and not … … … …

Activity 3 Feedback & sharing So it is helpful before a meeting with others, to look within yourself & see how you feel & if needed move to those states of mind.

Tool 6: Before a meeting, I reflect on my state of mind & if necessary move towards a positive state. To do that, I can say a prayer, meditate or contemplate beauty.

Activity 4: [20’] I would like to share a short story that can help us in our learning to take decisions together & investigate the truth. We then take a 20’ reflection time.

WHATEVER WHICH WAY YOU DO IT A father goes with his son and their donkey at mid-day through the dusty streets of a village. The father sits on the donkey, led by the son. «This poor boy», says a woman reproachfully. «Look, how he tries with his short legs to keep up with the speed of the donkey. How is it possible to sit on the donkey so heartlessly, watching the child getting so tired.» The father takes it to heart, gets off the donkey and lets his son sit on it. Not long after that, a passer-by shouts: »Is this possible? This little urchin sits on the donkey like a king, and the poor father walks beside him.» When the son hears this, he asks his father to sit next to him on the donkey. Shortly afterwards, an elderly lady shouts angrily: «Have you ever seen such a thing? Such cruelty to animals! The poor donkey, his back is already bent in this heat and those two are enjoying their ride on the donkey, the poor creature.» Father and son look at each other and both get off the donkey, without saying a word. Now they are walking alongside the donkey. A few minutes later, a stranger passes and laughs at them: «How can you be so stupid? Why do you take the donkey for a walk? He doesn’t do anything, is of no use to you and he doesn’t even carry one of you.» The father gives the donkey a handful of straw, puts his arm around his son’s shoulder and says: «Whatever we do, there will always be someone who doesn’t agree. I think we need to know by ourselves what’s right for us.»

Activity 4 Feedback: Please share with your neighbour what you heard & why this story may help us when we take decisions in groups. What is your own experience when it comes to decision-making? Have you watched how people take decisions?

Activity 5: [20’] Reflection Time. In your group, you may now reflect on what we have done so far. Try to do it in a creative way; in writing, poetry, a song, a dance, a drawing or a combination of them. Material provided: paper & pens. The following questions will help you in your discussions.

Questions: What is a decision? Which decisions are easy? How many decisions do I take in a day, from morning till evening? Do I take decisions in my dreams? Can I decide about everything? Is it possible not take decisions? What is a good decision? What helps us to take the right decisions?

Activity 6: [30’] As we are reflecting during this summercamp on our role in today’s society and how we learn ourselves, and find out if and how we can help others to become an agent of change, we will take 20’ to read the youth declaration from the book Drawing on the Power of the Word. We try to understand the text and decide in our group what we can do with it. As we engage in this process of consultation, let us remember to apply the tools we have seen so far, as well as the following tools:

Tool 7: As I try to understand the text, I ask & give my views in a humble posture of learning

Tool 8: I see in each of my friends and in every human being someone who is created nobel, a person that I respect & value

Tool 9: I aim to be & become more united with the people I take decisions together

Tool 10: I put my point of view on the table and then it becomes part of the group.

Tool 11: I ask questions when I am uncertain, don’t follow or don’t understand.

Tool 12: I am aware of and avoid prejudices

Tool 13: I speak in a calm, frank & polite manner

Tool 14: When a decision has been reached, unanimously or by majority, I wholeheartedly adopt it and the decision become the decision of the group

Tool 15: I look at the meeting as a spiritual conference, with the attitude & atmosphere of love, not just giving my personal views

Tool 16: In the meeting when we consult & investigate the truth, my aim is the interest of the entire human family

Tool 17: As I cannot know everything on every subject, outside expert advice is necessary

Tool 18: As I consult with others, understanding increases & the consultation becomes a lamp of guidance that leads the way. The aim of consulting is to arrive at a solution to a problem

In most decision-making meetings or groups that investigate the truth, a chair-person ensures that each person is participating and suggests, after every one has shared their views, that a vote be taken. Often, unanimity is preferred. In our exercice, we can all act as a chair-person and make sure, the voice of each participant is heard. We can imagine, that once we have given our view on a matter, it is as though we put this point of view in the middle of the circle and then we become detached from it. What we need to pay attention is to consider all the views put forward.

Activity 6 Feedback [20’]

Activity 7: This almost concludes our workshop on collective decision-making. Imagine that you get back home and your friend or family member asks you what you did that afternoon. Could you find a joyful way to share with him? Is it necessary to share some unpleasant things that you may have experienced? Could it be recorded in order to be shared with other for educational purposes? Let me know if you would not like your voice and/or face to be seen.

Activity 7 Feedback. We will ask some of you to share what you say to your friend.

Additional Topics that may be brought into the workshop, time permitting

What does empowerment mean? The Empowerment Program seeks to foster a sense of constructive agency in adolescents as they move through this period of life so that they become oriented toward a life of selfless service to humanity.

What we can do: Elevate the mind, challenge assumption, redirect perspectives, raise awareness, focus energies, (Ridvan 2011)

Religion & Science: Two sources of knowledge that we should use to progress

Spill 1: Wat kënnt dir alles mat dësem Seel maachen? Variatioun: Kënnt dir e Krees, en Dreiech, e Quadrat, eng Pyramid mam Seel maachen?

Spill 2: Stronger Thoughts, GSC, page 7

Spill 3: Get to know each other, GSC, page 10

Spill 4: Survey Interview, GSC, page 12-13

Spill 5: Face, start & finish of session, GSC, page 19-20

Spill 6: Optical illusions and what they tell us about our perception of things

Workshop on making decisions collectively.pdf

Eng Inspiratioun fir eis all

Aus dem Ridván 2020 Message vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet

[…] Wéi laang a beschwéierlech de Wee och wäert sinn, dee mer goe mussen, hu mir vollt Vertrauen an Är Standhaftegkeet an Är Entschlossenheet, de Wee bis zum Schluss ze goen. Dir schäfft aus de Reserve vun der Hoffnung, dem Glawen an der Generositéit, andeem Dir d‘Bedierfnesser vun anerer virun Är eege stellt, sou dass déijéineg, déi an Nout sinn, geeschteg geniert kënne ginn, déijéineg, déi ëmmer méi duuschtereg no Äntwerte sinn, zefriddegestallt ginn, an déijéineg, déi sech duerno seenen, fir d‘Besserung vun der Welt ze schaffen, d‘Mëttelen dozou gebuede kréien. Wéi kéinte mer manner vun den treien Unhänger vun der Geseentener Vollkommenheet erwaarden?

[…] However long and arduous the road that must be travelled, we are supremely confident in your fortitude and your determination to see the journey through. You draw from stores of hope, faith, and magnanimity, putting the needs of others before your own, enabling those who are deprived to be spiritually nourished, those who increasingly thirst for answers to be satisfied, and those who long to work for the betterment of the world to be offered the means. From the devoted followers of the Blessed Perfection, how could we expect less? 1

[…] Wie lang und beschwerlich der zu beschreitende Weg auch sein mag, wir setzen höchstes Vertrauen in Ihre Standhaftigkeit und Ihre Entschlossenheit, den Weg zu Ende zu gehen. Sie schöpfen aus den Vorräten der Hoffnung, des Glaubens und der Großmut, indem Sie die Bedürfnisse anderer vor Ihre eigenen stellen, so dass diejenigen, die in Not sind, geistig genährt werden können, diejenigen, die zunehmend nach Antworten dürsten, zufriedengestellt werden, und denjenigen, die sich danach sehnen, für die Besserung der Welt zu arbeiten, die Mittel dazu geboten werden. Wie könnten wir weniger von den ergebenen Anhängern der Gesegneten Vollkommenheit erwarten? 2

[…] Bien que le chemin à parcourir soit long et ardu, nous sommes extrêmement confiants en votre force d’âme et en votre détermination à parvenir au terme de ce parcours. Vous puisez dans des réserves d’espoir, de foi et de magnanimité, faisant passer les besoins des autres avant les vôtres, permettant à ceux qui sont démunis d’être nourris spirituellement, à ceux qui ont de plus en plus soif de réponses d’être satisfaits et à ceux qui aspirent à travailler pour l’amélioration du monde de se voir offrir les moyens de le faire. Comment pouvons-nous en attendre moins de la part des disciples dévoués de la Perfection bénie? 3

1 https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/the-universal-house-of-justice/messages/ 20200420_001/1#350007392

2 https://bahaiprayers.net/Ridvan/Deutsch/3/909

3 https://bahaiprayers.net/Ridvan/Français/7/902

ASTI organise: Apprendre la langue luxembourgeoise – Learn to speak Lëtzebuergesch A1 & A1.1

A1.1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh_xpWex7pkfk_Bvr1fCrmlwmGtRPcFI-dt3gtCPcj5dD_hQ/viewform

A1: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc29rONBRQshtmf0YlYjOvRTK5gMUnmDYkOvzsfz83qQVJa_Q/viewform

appel à inscription session septembre 21.pdf

appel à inscription-session sept. 21-cours online.pdf

Invitation au sujet de l’éducation des enfants et des adolescents avec Fari Khabirpour

Invitation aux soirées de discussion zoom à Kehlen au sujet de l’éducation des enfants et des adolescents

Notre prochaine soirée zoom aura lieu le mardi 9 juin à 20h

Sujet : Une relation amicale et affectueuse avec les enfants exige, outre un amour sans limite et une attention soutenue, une clarté intérieure ainsi qu’une action cohérente de la part des parents et des éducateurs vis-à-vis du comportement de l’enfant. De cette manière, les enfants peuvent faire l’expérience que leur sécurité et leur liberté ne peuvent avoir lieu que dans le cadre d’un ordre social dans lequel certaines règles doivent être respectées afin qu’une coopération constructive devienne possible.

Fari Khabirpour, psychologue et psychothérapeute, animera ces rencontres thématiques et interactives.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-vous adresser à :

Fari.Khabirpour

D’Baha’i aus der Gemeng Kehlen, Communauté Baha’ie de Kehlen

Participer à la réunion Zoom:

Option 1:

Avec l’application zoom, joindre la réunion et entrez le numéro de réunion : 893 0918 9896 et le code secret : 289348

Option 2:

Entrez sur votre moteur de recherche: join.zoom.us, suivi de l’ID de réunion et du code secret

Option 3: Scanner le code QR avec votre smartphone:

Option 4: suivez le lien suivant:
https://us02web.zoom.us/j/89309189896?pwd=MmV4aVFoUTZmY0FzZ2VFUk50UVFwdz09

FIRESIDE: WITH DR. GERALD FILSON: THE CONCEPTUAL NATURE OF HUMAN BEINGS.

THE CONCEPTUAL NATURE OF HUMAN BEINGS: The Rational Soul According to Baha’u’llah Presented by Dr. Gerald Filson To whatever heights the mind of the

Like
promotion image20200413-99893-14sv1uc

THE CONCEPTUAL NATURE OF HUMAN BEINGS: The Rational Soul According to Baha’u’llah

Presented by Dr. Gerald Filson

To whatever heights the mind of the most exalted of men may soar, however great the depths which the detached and understanding heart can penetrate, such mind and heart can never transcend that which is the creature of their own conceptions and the product of their own thoughts.

(Bahá’u’lláh, Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh, Wilmette, Ill.: Bahá’í Publishing Trust, 1954, 317.

Language Corner Luxembourg (LCL) Invitatioun, Samschdes tëscht 11 an 12:30

Dir sidd wëllkomm!

Fir Leit déi Lëtzebuergesch léieren & déi, déi Lëtzebuergesch schwätzen an hëllefe wëllen

Mat Respekt, Toleranz an Dignitéit

Jean-Marie vous invite à une réunion Zoom, les samedis entre 11:00 et 12:30

Participer à la réunion Zoom
https://us02web.zoom.us/j/3447223918

ID de réunion : 344 722 3918

Aperçu de quelques réunions de prières et de recueillement à Steinsel, organisées par les amis de la communauté baha’ie de la commune.

https://docs.google.com/document/d/1GpCROmb7nN6-sZBDOoJ3HbvD05joZCpljtaTtro5lRM/edit

Contenu

Réunion de prières du 17 décembre 2020 autour du thème de l’espérance 2

Réunion de prières du 8 octobre 2020 22

Réunion de prières hebdomadaires, online 25

Réunion de prières du 30 juillet 2020, online 26

Réunion de prières du 23 juillet 2020, online 30

Réunion de prières du 17 Avril 2020, online 36

Réunion de prières online pour la guérison de tous les malades du Covid 19 et ceux qui combattent d’autres maladies graves, le 17.4.2020 à 20:30 48

Réunion de prières et moments de sérénité ‘sur les nuages’, le 3.4.2020 à 21h 60

Réunion de prières ‘sur les nuages’ organisée par l’ASBL Lumières d’Unité, le 22.3.2020 au sujet de l’unité dans la diversité 73

Réunion à l’occasion du bicentenaire de la naissance du Báb à Steinsel, le 24.11.2019 à 16h 74

Réunion de prières à Steinsel, le 19.10.2019 avec le thème de l’injustice 75

Réunion de prières à Steinsel, le 24.8.2019 avec les thèmes de la guérison et du pardon 76

Programme prévue pour la prochaine réunion 101

Réunion de prières et de recueillement, samedi 4 mee 2019 à Steinsel 102

Réunion de recueillement autour du thème de l’amour, samedi 26 janvier 2019 à Steinsel 108

Réunion de recueillement autour du thème de la prière, vendredi 31 août 2018 à Steinsel 113

Réunion de recueillement autour du thème du détachement, vendredi 27 juillet 2018 à Steinsel 120

A short selection of Baha’i Writings regarding Meditation, contemplation and reflection 124

Partage d’une histoire touchante de la part de Íñigo: Le chant d’un oiseau 126

Devotional meetings – les réunions de prières 127

Fête des 19 jours: 6.2.2016 Empire – Dominion – Herrschaft 131

23.4.16 Programme prévu: Réunion de prières 134

8.5.16 réunion de prières à Müllendorf, dans la commune de Steinsel 134

Réunion de prières, samedi 21.5.2016 à 20heures à Steinsel 138

Réunion de prières, samedi 12 juin 2016 à 20h à Steinsel 139

Réunion de prières, vendredi 9 septembre 2016 à Steinsel 139

Réunion de prières avec médiation, samedi 22 octobre au centre baha’i 140

Soirée du 22 octobre 2016 au centre 141

Réunion de prières du 17 décembre 2020 autour du thème de l’espérance

Soirée de prières du Jeudi 17 Décembre 2020

ESPERANCE

L’ESPERANCE: sentiment de confiance en l’avenir qui porte à attendre avec confiance la réalisation de ce qu’on désire.

However difficult matters are at present, and however close to the limits
of their endurance some sections
of societies are brought, humanity will ultimately
pass through this ordeal,
and it will emerge on the other side with greater insight
And with a deeper appreciation
of its inherent oneness
and interdependence.
The Universal House of Justice

**************

The bright day is coming…
The trees of hope
will become verdant;
the copper of scorn and derision will be transmuted into the gold of honour and praise; the arid desert of ignorance
will be transformed into the luxuriant garden of knowledge, the threatening clouds shall be dispelled and the stars of faith and charity
will again twinkle in the
clear heaven of human consciousness.
‘Abdu’l-Bahá

**************

O toi qui tournes ton visage vers Dieu!
Ferme les yeux à toutes choses et ouvre-les au royaume du Très-Glorieux.
Ne demande qu’à Lui, et à Lui seul, de répondre à tes désirs et à tes aspirations, quels qu’ils soient.

D’un seul de ses regards, Il exhausse cent mille espérances;
d’un seul de ses clins d’oeil, Il guérit cent mille malades incurables;
d’une seule de ses visions, Il apaise chaque blessure;
d’un signe de la tête, Il délivre les coeurs des contraintes de l’affliction.

Il fait ce qu’Il fait, et de quel recours disposons-nous?
Il exécute Ses volontés, Il décrète ce qui Lui plaît.
Ainsi, tu ferais mieux de baisser la tête en signe de soumission et de placer ta confiance dans le Seigneur Très-Miséricordieux.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

**************

Love gives life to the lifeless.
Love lights a flame in the heart that is cold. Love brings hope to the hopeless
and gladdens the hearts of the sorrowful.
‘Abdu’l-Bahá

**************

Our human compassion binds us the one to the other – not in pity or patronisingly, but as human beings
who have learnt how to turn our common suffering into hope for the future.
Nelson Mandela

**************

Ô vous, les bien-aimés du Seigneur! Gardez-vous, gardez-vous d’hésiter ou de fléchir. Ne vous laissez pas frapper par la peur, le trouble ou la consternation.
Veillez, veillez à ce que ce jour sinistre ne vienne réduire les flammes de votre ardeur ou étouffer vos tendres espérances.

Voici venu le jour de la fermeté et de la constance.
Bénis soient ceux qui, fermes et inébranlables comme le roc, affrontent les tempêtes et les violences de cette heure orageuse.

Ils seront, en vérité, les bénéficiaires de la grâce de Dieu;
en vérité, ils recevront son assistance et remporteront la vraie victoire.
Ils brilleront, parmi les hommes, d’un éclat que louent et magnifient les habitants du pavillon de gloire.

C’est pour eux qu’est lancé cet appel céleste révélé dans son livre le plus saint: “Que vos coeurs ne se troublent point, O peuples, lorsque s’évanouira ma glorieuse présence et que s’apaisera l’océan de mes paroles; il est une sagesse dans ma présence parmi vous, dans mon absence aussi, mais elle est impénétrable pour tous sauf pour Dieu, l’Incomparable, l’Omniscient.

En vérité, nous vous contemplons de notre royaume de gloire et assisterons tous ceux qui se lèveront pour le triomphe de notre Cause, avec les armées célestes et une compagnie de nos anges favoris.”

Le Soleil de Vérité, cette sublime lumière, s’est couché à l’horizon du monde pour se lever, dans son immortelle splendeur, au-dessus de l’infini royaume; dans son Livre le plus saint, il appelle les plus constants de ses amis: “Ne soyez pas effrayés , O peuples du monde, lorsqu’aura disparu l’étoile du matin de ma beauté et que le ciel de mon tabernacle sera dissimulé à votre regard. Levez-vous pour servir ma Cause et exalter ma parole parmi les hommes.”

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

**************

Sachez que les enfants des hommes sont les moutons du Seigneur et qu’Il est leur fidèle berger, qu’Il veille tendrement sur tout son troupeau, le fait paître dans les vertes prairies de sa grâce et l’abreuve à la source de vie. Telle est la voie du Seigneur. Tels sont ses bienfaits. Tel est, parmi ses enseignements, son précepte sur l’unité de l’humanité,

Les portes de ses bénédictions sont largement ouvertes, ses signes se sont répandus au loin et la vérité a surgi dans toute sa gloire: inépuisables sont les bénédictions divines. Reconnaissez la valeur de cette époque.

Luttez de tout votre coeur, élevez la voix et criez, jusqu’à ce que ce monde de ténèbres soit inondé de lumière, que cette étroite et obscure demeure s’élargisse, que ce tas de poussière, résultat d’un instant fugitif se transforme en un miroir reflétant les jardins éternels du ciel, et que ce globe terrestre reçoive sa part de grâce divine.

Alors cessera l’agression, toutes les causes de désunion seront éliminées et la structure unitaire s’édifiera, afin que l’Arbre Béni puisse étendre son ombre à l’est comme à l’ouest, que le tabernacle de l’unité du genre humain soit dressé sur les sommets de la terre, que les bannières de l’amour et de la fraternité flottent à travers le monde jusqu’à ce que la mer de vérité enfle très haut ses vagues, que la terre produise en abondance les roses et les herbes odorantes de la bénédiction et qu’elle devienne, d’un pôle à l’autre, le paradis d’Abha.

Tels sont les conseils que vous donne Abdu’l-Bahá.
Mon espoir est que, bénis des dons du Seigneur des armées, vous deveniez l’essence spirituelle et le rayonnement même de l’humanité, unissant les coeurs de tous les hommes par des liens d’amour; que, par le pouvoir de la parole de Dieu, vous rendiez à la vie les morts qui gisent aujourd’hui dans les tombes de leurs désirs sensuels; que, grâce aux rayons du Soleil de Vérité, vous rendiez la vue à ceux qui sont privés de l’oeil intérieur; que vous apportiez la guérison spirituelle aux malades de l’esprit.

Ce sont là mes espérances, au nom des munificences et des grâces du Bien-Aimé.

A tout instant, je parle de vous et je vous évoque. Je prie le Seigneur; en larmes, je l’implore de faire pleuvoir sur vous ses bénédictions infinies, de réjouir vos coeurs, de combler vos âmes, de vous accorder une joie débordante et de célestes délectations.

O Toi, le Dispensateur aimant! Ces âmes ont écouté les appels du royaume et posé leur regard sur la gloire du Soleil de Vérité. Elles se sont élevées vers les cieux rafraîchissants de l’amour; elles sont éprises de ta nature et adorent ta beauté.

Elles se sont tournées vers toi et, rassemblées pour célébrer ta gloire, recherchent ta demeure et ont soif des ruisseaux de ton céleste royaume. Tu es le Dispensateur, l’éternel Amant.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

**************

Never lose thy trust in God.
Be thou ever hopeful, for the bounties of God never cease to flow upon man.
If viewed from one perspective
they seem to decrease,
but from another they are full and complete. Man is under all conditions
immersed in a sea of God’s blessings. Therefore, be thou not hopeless
under any circumstances,
but rather be firm in thy hope
‘Abdu’l-Bahá

**************

The more difficulties one sees in the world the more perfect one becomes. The more you plough and dig the ground the more fertile it becomes.
The more you cut the branches of a tree the higher and stronger it grows.
The more you put the gold in the fire
the purer it becomes.
The more you sharpen the steel
by grinding the better it cuts.
Therefore, the more sorrows one sees
the more perfect one becomes.
The more often the captain of a ship

is in the tempest and difficult sailing the greater his knowledge becomes.
‘Abdu’l-Bahá

**************

La Beauté d’Abha endura les plus affligeantes des calamités. Il souffrit d’innombrables maux et agonies. Il ne connut aucun instant de paix, jamais un souffle de répit; Il erra, sans gîte, à travers les sables du désert et les versants des montagnes;

Il fut emprisonné dans une forteresse et dans une cellule carcérale mais, à ses yeux, sa misérable natte de paille était un trône éternel de gloire et ses lourdes chaînes, la parure d’un souverain.

De nuit comme de jour, Il vécut sous une épée virevoltante et s’apprêtait, à chaque instant, à mourir sur la croix.

Il endura tout cela afin de pouvoir purifier le monde et le parer des tendres miséricordes du Seigneur Dieu, de pouvoir lui rendre le repos, de faire disparaître conflits et agressions; afin que la lance et la lame acérée soient échangées contre la fraternité affectueuse, que la malveillance et la guerre fassent place à la sécurité, à la douceur et à l’amour; que les champs de bataille de la haine et du courroux deviennent des jardins de délectation et que des lieux où, jadis, s’affrontèrent des armées assoiffées de sang, se transforment en jardin de loisirs embaumant les parfums; que la guerre soit un sujet d’opprobre et que le recours aux armes soit abandonné par tous les peuples, telle une maladie repoussante; que la paix universelle élève ses pavillons sur les plus hautes montagnes, et que la guerre disparaisse à jamais de cette terre.

C’est pourquoi les bien-aimés de Dieu doivent, péniblement, à la sueur de leur front, élever, nourrir et entretenir cet arbre de l’espérance.

En quelque pays qu’ils demeurent, ils doivent secourir et accompagner, de tout leur coeur, ceux qui leur sont proches, ou très éloignés.

Que, pourvu de qualités semblables à celles du ciel, ils promeuvent les institutions et la religion de Dieu.

Qu’ils ne perdent jamais courage, ne soient jamais abattus ni affligés. Plus ils rencontrent d’antagonisme, plus ils doivent manifester leur propre bonne foi; plus ils ont à faire face à des tourments et à des calamités, plus généreusement ils doivent passer à la ronde la coupe d’abondance.

Tel est l’esprit qui deviendra la vie du monde, telle est la lumière diffuse en son coeur; et celui qui peut être ainsi mais qui agit autrement, n’est pas digne de servir au seuil sacré du Seigneur.

O vous, bien-aimés de Dieu! Le Soleil de Vérité brille depuis des cieux invisibles; sachez la valeur de ces jours. Levez vos têtes, et devenez aussi grands que des cyprès dans ces courants torrentiels. […]

O vous, bien-aimés de Dieu! Louange à Lui, le brillant étendard de l’Alliance flotte plus haut jour après jour, alors que le drapeau de la perfidie a été renversé et mis en berne.

Les agresseurs, plongés dans les ténèbres de l’ignorance, ont été ébranlés au plus profond d’eux-mêmes; ils sont à présent comme des sépulcres en ruine et, pareils à des créatures aveugles qui habitent sous la terre, ils rampent autour d’un coin de la tombe et, de ce trou, produisent de temps à autre des sons inarticulés et poussent des hurlements, telles des bêtes sauvages.

Gloire à Dieu! Comment l’obscurité peut-elle espérer vaincre la lumière, comment les cordes du magicien peuvent-elles retenir “un serpent visible pour tous” ? “Alors, voyez! Elle (la baguette de Moïse) a englouti leurs prodiges mensongers”.

Hélas pour eux! Ils se sont abusés d’une fable et, pour satisfaire leurs désirs, ont abandonné leurs propres natures. Ils renoncèrent à la gloire éternelle en échange de l’orgueil humain et sacrifièrent, aux exigences du moi, la grandeur dans les deux mondes. De ceci, nous vous avons avertis. Sous peu, vous verrez les insensés dans un embarras manifeste.

Ô mon Seigneur et mon Espérance! Aide tes bien-aimés à être constants en ta puissante Alliance, à demeurer fidèles à ta Cause manifeste et à observer les commandements que Tu as édictés à leur intention dans ton Livre de splendeurs, afin qu’ils puissent devenir des étendards de direction et des phares de l’Assemblée d’En-Haut, des sources de ton infinie sagesse et des étoiles, qui nous guident sûrement tandis qu’elles scintillent dans le ciel suprême. Tu es, en vérité, l’invincible, le Tout-Puissant.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

**************

Ô vous qui vous êtes tournés vers la Beauté exaltée! La nuit, le jour, à l’aube et au crépuscule, je me souviens – et me suis toujours souvenu, dans les royaumes de mon esprit et de mon coeur – des bien-aimés du Seigneur.

Je L’implore de dispenser ses confirmations à ces âmes qui résident dans cette contrée pure et sacrée, et de leur accorder la réussite en toutes choses : que dans leur caractère, leur attitude, leurs paroles, leur comportement, en tout ce qu’ils sont et ce qu’ils font, Dieu leur permette de se distinguer parmi les hommes; qu’Il les rassemble au sein de la communauté mondiale, leurs coeurs remplis d’extase, de ferveur et d’amour ardent, de connaissance et de certitude, de constance et d’unité, leurs visages à la fois magnifiques et rayonnants.

O vous, bien-aimés du Seigneur! Ce jour est le jour de l’union, le jour du rassemblement de l’humanité tout entière.

“En vérité, Dieu aime ceux qui, telle une solide muraille, combattent en rangs serrés pour sa Cause!”. Observez qu’Il dit “en rangs serrés”, c’est-à-dire en foule, pressés l’un contre l’autre, rivés l’un à l’autre, chacun d’entre eux soutenant ses compagnons.

Livrer bataille, comme il est dit dans le verset sacré, cela ne signifie pas, en cette dispensation – la plus grande de toutes les dispensations, – surgir armé de l’épée, de la lance et de la flèche, mais plutôt armé d’intentions pures, de nobles motifs, de conseils salutaires et efficaces, de divins attributs, d’actions agréables au Tout-Puissant, et des célestes vertus.

Cela veut dire éduquer l’humanité tout entière, guider tous les hommes, propager à travers le monde les subtils arômes de l’esprit, proclamer les preuves de Dieu, formuler des arguments décisifs et divins, accomplir des actes charitables.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

**************

Ô Dieu, mon Dieu, mon désir, mon adoré, mon maître, mon soutien, ma plus grande espérance et ma suprême aspiration ! Tu me vois tourné vers Toi, tenant fermement la corde de ta bonté, accroché au pan de ta générosité, reconnaissant la sainteté de ton être et la pureté de ton essence et témoignant de ton unité et de ton unicité.
Je témoigne que tu es l’Unique, l’Incomparable, l’Éternel.
Tu n’as pris ni partenaire dans ton empire, ni choisi de pair sur terre.
Toute chose créée témoigne de ce que la Langue de ta grandeur déclara avant sa création. En vérité, tu es Dieu. Il n’est pas d’autre Dieu que Toi !
De toute éternité, tu es sanctifié de la mention de tes serviteurs et exalté au-delà de toute description de tes créatures.
Ô Seigneur, tu vois l’ignorant chercher l’océan de ta connaissance, l’assoiffé, les eaux vives de ta parole, l’humilié, le tabernacle de ta gloire, le pauvre, le trésor de tes richesses, le suppliant, l’orient de ta sagesse, le faible, la source de ta force, l’infortuné, le ciel de ta générosité, le muet, le royaume de ta mention.

(Baha’u’llah, Epitre au fils du loup)

**************

Voici le jour où tout ce qui embaume a été imprégné du parfum de mon vêtement, répandu sur toute la création. Voici le jour où les torrents de la vie éternelle ont jailli de la volonté du très-Miséricordieux. De tout votre coeur et de toute votre âme, hâtez-vous, ô Assemblée des royaumes célestes, d’y boire à satiété.

Dis: Il est la manifestation de Celui qui est l’Inconnaissable et l’Invisible, puissiez-vous le comprendre! C’est lui qui a découvert à vos yeux la Gemme cachée, si vous êtes de ceux qui la cherchent. C’est lui qui est le Bien-Aimé de toutes choses, tant du passé que de l’avenir. Puissiez-vous mettre en lui votre coeur et vos espérances !

(Baha’u’llah, Extraits des Ecrits de Baha’u’llah)

**************

Pourquoi donc cette avidité à amasser les trésors de la terre, alors que vos jours sont comptés et que l’occasion de les acquérir est à peu près perdue ?

Ne vous déciderez-vous pas, ô négligents, à sortir de votre sommeil ? Tendez l’oreille aux avis que, pour l’amour de Dieu, vous donne ce serviteur. Il n’attend de vous, en vérité, aucune récompense et, entièrement soumis à la volonté de Dieu, il est d’avance résigné à ce que cette volonté lui réserve.

Les jours de votre vie sont déjà largement dépensés, ô peuple, et votre fin approche à grands pas. Renoncez donc à ces vaines entreprises qui vous retiennent encore et attachez-vous aux préceptes de Dieu, afin d’obtenir ce qu’Il vous a destiné et d’être de ceux qui suivent le droit chemin.

Ne vous délectez pas des choses de ce monde et de ses vains ornements, et ne placez point en elles vos espérances. Que votre confiance repose tout entière dans le souvenir de Dieu, le très Sublime et le très-Grand.

Avant peu, il réduira à néant tout ce que vous possédez. Qu’Il soit donc votre crainte, n’oubliez pas l’alliance qu’Il a faite avec vous, et ne soyez point de ceux qu’un voile sépare de Lui.

Gardez-vous de vous enfler d’orgueil en sa présence et de repousser ceux qu’Il aime. Soumettez-vous plutôt humblement aux fidèles, à ceux qui ont cru en Lui et à ses signes, dont les coeurs témoignent de l’unité que leurs bouches proclament, et qui ne parlent que par sa permission.

Nous vous exhortons ainsi au nom de la justice, et nous vous avertissons, au nom de la vérité, pour vous tirer, si possible, de votre sommeil.

Ne faites peser sur aucune âme un poids dont vous ne voudriez point que la vôtre fût chargée, et ne souhaitez à personne les choses que vous ne souhaitez pas pour vous-mêmes. Tel est le meilleur conseil que je vous puisse donner, si vous le voulez suivre.
(Baha’u’llah, Extraits des Ecrits de Baha’u’llah)

**************

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu et renouvelle en moi une conscience paisible, ô mon espérance!

Par l’esprit de puissance, confirme-moi en ta Cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô Toi, le but de mon désir!

Par la vertu de ton pouvoir transcendant, élève-moi jusqu’au ciel de ta sainteté, ô source de mon être, et par les brises de ton éternité réjouis mon âme, ô Toi qui es mon Dieu!

Que tes éternelles mélodies m’apportent la tranquillité, ô mon Compagnon; que les richesses de ton ancien visage me délivrent de tout ce qui n’est pas Toi, ô mon Maître, et que les bonnes nouvelles de la révélation de ton incorruptible Essence m’emplissent de joie, ô Toi, le plus secret des mystères.

(Baha’u’llah)

**************

Ô vous, feuilles pures et estimées, qui sont proches du parvis de gloire ! Bénies, soyez bénies car vous avez organisé des réunions spirituelles et vous vous êtes engagées à fournir les preuves et évidences divines. Vous avez l’intention de défendre la vérité en portant la lumière manifeste de la cause, par des arguments décisifs et des preuves basées sur les saintes Ecritures du passé. Ceci est un but très noble, et cette espérance la plus chère est la cause de l’illumination des peuples et des nations.

Depuis ce début de l’existence jusqu’à nos jours, dans les cycles et les dispensations du passé, jamais encore des assemblées de femmes n’avaient été établies, jamais encore, des écoles dirigées par des femmes n’avaient été créées dans le but de répandre les enseignements. Ceci est une des caractéristiques de cette glorieuse dispensation et de ce grand siècle. Vous devriez, certainement, vous efforcer de perfectionner ces assemblées et augmenter votre connaissance des réalités des mystères célestes afin que, selon la volonté de Dieu, dans peu de temps, les femmes deviennent égales aux hommes. Elles occuperont une position éminente parmi les érudits, elles seront éloquentes et brilleront comme des phares à travers le monde.

Par certains aspects, les femmes ont des capacités étonnantes ; elles se hâtent dans leur attirance vers Dieu et leur ardeur pour Lui est intense.

Bref, passez vos nuits et vos jours à étudier les saintes paroles et à acquérir des perfections. Occupez-vous toujours de discuter de ces matières. Lorsque vous vous rencontrez, transmettez la bonne nouvelle et communiquez l’espoir les unes aux autres à cause des confirmations et des générosités de l’ancien et immortel Seigneur. Que chacune expose des preuves et des évidences et parle des mystères du royaume afin que le véritable et divin Esprit imprègne le monde contingent et que les secrets de toutes choses, passées ou futures, deviennent manifestes et resplendissants.

Ô bien-aimées servantes de Dieu ! Ne considérez pas vos capacités et vos mérites présents, mais fixez plutôt vos regards sur les faveurs et les confirmations de la Beauté bénie, parce que sa grâce éternelle fera de la plante insignifiante un arbre béni, transformera le mirage en eau fraîche et en vin, l’atome isolé en essence véritable de l’être, le faible en érudit à l’école de la connaissance. Elle permettra au buisson épineux de fleurir et à la terre noire de produire des jacinthes riches et parfumées. Elle changera la pierre en rubis précieux et remplira les coquillages de la mer de perles brillantes. Elle fera du petit écolier un professeur instruit et permettra au frêle embryon de révéler la réalité de ce vers : “Que le Seigneur soit sanctifié, le plus parfait de tous les créateurs.” En vérité, mon Seigneur est puissant envers toutes choses.

(Baha’u’llah, compilation femme)

**************

Le présent cycle connaîtra une évolution de la civilisation sans précédent dans l’histoire du monde. L’humanité était jusqu’ici restée dans le stade de l’enfance; elle approche maintenant de la maturité. De même que l’organisme humain atteint à sa période de maturité, sa pleine force physique et l’entier développement de ses facultés intellectuelles, le monde, en ce cycle d’achèvement, accomplira un incommensurable progrès.

(Abdu’l-Baha 21 avril 1912, au 1219 de l’avenue Gonnecticut à Washington.)

**************

Les puissances de la terre ne peuvent repousser les dons que le ciel destine à cet âge glorieux. La paix est un besoin. une exigence de notre époque. L’homme peut s’opposer à tout, hors à ce que Dieu entend donner à son époque pour satisfaire les besoins de celle-ci. Or, grâce à Dieu, dans tous les pays, se trouvent actuellement des amis de la paix, et, par eux, les principes de paix se répandent dans le monde. Grâce à Dieu l’idée de concorde tend maintenant à prévaloir, et des défenseurs de l’unité du genre humain partout et constamment se lèvent, qui s’efforcent de répandre, de soutenir et d’établir l’idée de paix universelle.

(Abdu’l-Baha -A une réunion de la Société pour la Paix de New York, tenue le 13 mai 1912 à l’Hôtel Astorg.)

**************

This is the Day in which God’s most excellent favours have been poured out upon men, the Day in which His most mighty grace hath been infused into all created things. It is incumbent upon all the peoples of the world to reconcile their differences, and, with perfect unity and peace, abide beneath the shadow of the Tree of His care and loving-kindness. It behoveth them to cleave to whatsoever will, in this Day, be conducive to the exaltation of their stations, and to the promotion of their best interests….

(“Gleanings from the Writings of Bahá’u’lláh”, rev. ed. (Wilmette: Bahá’í Publishing Trust, 1983), p. 6)

Réunion de prières du 8 octobre 2020

ای بنده حق

Arise to aid thy Lord at all times and in all circumstances, and be thou one of His helpers. Admonish, then, the people to lend a hearing ear to the words which the Spirit of God hath uttered in this irradiant and resplendent Tablet. Say: Sow not, O people, the seeds of dissension amongst men, and contend not with your neighbor. Be patient under all conditions, and place your whole trust and confidence in God. Aid ye your Lord with the sword of wisdom and of utterance. This indeed well becometh the station of man. To depart from it would be unworthy of God, the Sovereign Lord of all, the Glorified. The people, however, have been led astray, and are truly of the heedless.

Baha’u’llah

O that I could travel, even though on foot and in the utmost poverty, to these regions, and, raising the call of ‘Ya Baha’u’l-Abha’ in cities, villages, mountains, deserts and oceans, promote the divine teaching! This, alas, I cannot do. how intensely I deplore it! Please God, ye may acheive it. ‘Abdu’l-bahá

“O Dieu, mon Dieu…”

“Mon adoré…” – Baha’u’llah

“Désir de mon coeur…”

“Glorifié sois-tu O Seigneur mon Dieu. Tu es en vérité le Roi des Rois.” – Le Bab

So: Gott geet allem duer, an iwwer alles ewech, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, kann

duergoen ausser Gott. A Wierklechkeet ass Hie selwer Deen, dee weess, deen ënnerstëtzt, den

Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth but God

sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut

suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l’Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder

dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn. Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der

Allmächtige.

Báb

“Find Me” by Sahar & Hoda

“Pass by whatever exists in this world and find Me. I am the Sun of Perception and the Ocean of Science. I revive the withered ones and quicken the dead. I am that Light which illumines the path of Insight. I am the Falcon of the Hand of the Almighty; I bear healing in My wings and teach the knowledge of soaring to the Heaven of Truth.”

– Baha’u’llah

Repeat: Am F Am E / Am F Am E Am

Geseent ass den Uert, d’Haus an d’Plaz, d’Stad an d’Häerz, de Bierg an den Ënnerdaach, d’Hiel an

den Dall, d’Land an d’Mier, d’Insel an d’Weed, wou Gott ernimmt a Säi Luef verherrlecht gëtt.

Blessed is the spot, and the house, and the place, and the city, and the heart, and the mountain, and

the refuge, and the cave, and the valley, and the land, and the sea, and the island, and the meadow

where mention of God hath been made, and His praise glorified.

Béni est le lieu, la maison et l’endroit, la ville et le coeur, la montagne et le refuge, la caverne

et la vallée, le pays et la mer, l’île et la prairie, où Dieu est évoqué et sa louange glorifiée.

Selig der Ort und das Haus und der Platz und die Stadt und das Herz und der Berg und das Obdach

und die Höhle und das Tal und das Land und das Meer und die Insel und die Au, wo Gottes gedacht

und Sein Lob gepriesen wird.

Bahá’u’lláh

Sang, O Mäin Dénger, d’Verse vu Gott, déi s du empfaangen hues, sou wéi déi se sangen, déi Him no

sinn, fir dass d’Séisst vun denger Melodie Deng eege Séil kann entflamen an d’Häerzer vun alle

Mënschen unzitt. Wien an der Intimitéit vu senger Kummer, d’Verse vu Gott seet, wäert erliewen,

wéi d’Engele vum Allmächtegen den Doft vun de Wierder, déi säi Mond ausschwätzt, iwwerall

verbreede wäerten an d’Häerz vun all gerechtem Mënsch méi héich schloe loossen. Wann hie sech och

ufangs dëser Awierkung net bewosst ass, muss d’Kraaft vun der Gnod, déi him gewäert ass, fréier

oder spéider en Afloss op seng Séil ausüben. Sou sinn d’Geheimnisser vun der Offenbarung vu Gott

duerch de Wëlle vun Deem, deen d‘Quell vun aller Muecht a Wäisheet ass, bestëmmt ginn.i

Intone, O My servant, the verses of God that have been received by thee, as intoned by them who have

drawn nigh unto Him, that the sweetness of thy melody may kindle thine own soul, and attract the

hearts of all men. Whoso reciteth, in the privacy of his chamber, the verses revealed by God, the

scattering angels of the Almighty shall scatter abroad the fragrance of the words uttered by his

mouth, and shall cause the heart of every righteous man to throb. Though he may, at first, remain

unaware of its effect, yet the virtue of the grace vouchsafed unto him must needs sooner or later

exercise its influence upon his soul. Thus have the mysteries of the Revelation of God been decreed by

virtue of the Will of Him Who is the Source of power and wisdom.

Ô mon serviteur ! Entonne les versets que Dieu t’a envoyés, comme le font ceux qu’il a attirés auprès

de lui, et que la douceur de ta mélodie embrase ton âme et gagne le coeur de tous ! Les anges

annonciateurs du Tout-Puissant diffuseront le parfum des paroles que prononcent les lèvres de celui

qui récite dans l’intimité les versets révélés par Dieu, et qui feront frémir le coeur de tout homme juste.

La vertu de la grâce qui lui est conférée exercera tôt ou tard une influence sur son âme, même s’il est

tout d’abord inconscient de son effet. Tels sont les mystères de la révélation de Dieu, décrétés par la

volonté de celui qui est la Source du pouvoir et de la sagesse.

Singe die Verse Gottes, o Mein Diener, die du empfangen hast, wie jene sie singen, die Ihm nahe sind,

damit die Süße deiner Weise deine eigene Seele entflamme und die Herzen aller Menschen anziehe.

Wer zurückgezogen in seiner Kammer die von Gott offenbarten Verse spricht, wird erfahren, wie die

Engel des Allmächtigen den Duft der Worte, die sein Mund ausspricht, überallhin verbreiten und das

Herz jedes rechtschaffenen Menschen höher schlagen lassen. Mag er sich auch zunächst dieser

Wirkung nicht bewusst werden, muss doch die Kraft der ihm gewährten Gnade früher oder später

ihren Einfluss auf seine Seele üben. So sind die Geheimnisse der Offenbarung Gottes durch den

Willen Dessen, der Urquell aller Macht und Weisheit ist, verfügt worden.

Bahá’u’lláh

Réunion de prières hebdomadaires, online

Choix de musiques: Michel Pépé : “SÉRÉNITÉ” (Extraits de l’album)

Réunion de prières du 30 juillet 2020, online

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l’autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’Infiniment Sage.

***

Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Bahá’u’lláh

***
https://www.youtube.com/watch?v=lo2F8FQt7GM
***

Ô Dieu, mon Dieu ! Par l’océan de ta guérison, par les splendeurs du soleil de ta grâce, par ton nom qui a conquis tes serviteurs, par le pouvoir persuasif de ta parole très exaltée, par la puissance de ta plume très auguste, et par ta miséricorde qui précède la création de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, je te demande de me purifier, avec les eaux de ta munificence, de toute affliction et de tout désordre, de toute faiblesse et défaillance.
Ô mon Seigneur, tu vois ton serviteur suppliant à la porte de ta munificence et tu vois celui qui, agrippé à la corde de ta générosité, place son espoir en toi. Ne lui refuse pas, je t’en supplie, ce qu’il sollicite de l’océan de ta grâce et du soleil de ta tendre bonté.
Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon vouloir.
Il n’est pas d’autre Dieu que toi qui toujours pardonnes,
le Très-Généreux.
Bahá’u’lláh

***

O Du, Deem Säi Gesiicht d’Zil vu Menger Ubiedeung ass! Deng Schéinheet ass helleg fir mech, Deng Wunneng ass wat ech sichen, Dech ze luewen, wat ech hoffen, Däi Plang dat wat mech begleet, Deng Léift de Grond firwat ech do sinn, Däin Numm ze nennen mäi Gléck, no bei Dir ze sinn dat wourop ech waarden, Deng Präsenz dat wat ech am stäerkste wënschen a wuerno ech am meeschte verlaangeren. Dofir bieden ech Dech vu ganzem Häerz, verwier mir net, wat s Du den Auserwielte vun Denge Dénger verschriwwen hues, a versuerg mech mat deene Saachen, déi an dëser an an där nächster Welt gutt fir mech sinn. Du bass wierklech alle Mënschen hire Kinnek. Et gëtt kee Gott ausser Dir, deen deen ëmmer nees verzeit, dee Generéisten.

🙠

O Thou Whose face is the object of my adoration, Whose beauty is my sanctuary, Whose habitation is my goal, Whose praise is my hope, Whose providence is my companion, Whose love is the cause of my being, Whose mention is my solace, Whose nearness is my desire, Whose presence is my dearest wish and highest aspiration, I entreat Thee not to withhold from me the things Thou didst ordain for the chosen ones among Thy servants. Supply me, then, with the good of this world and of the next. Thou, truly, art the King of all men. There is no God but Thee, the Ever-Forgiving, the Most Generous.

🙠

Ô toi dont la face est l’objet de mon adoration, la beauté mon sanctuaire et la demeure mon but, dont la louange est mon espoir et la sollicitude ma compagne, dont l’amour est la cause de mon existence, la mention ma consolation, la proximité mon désir, la présence mon vœu le plus cher et ma plus haute aspiration, je te prie de ne pas me refuser ce que tu ordonnes pour les élus parmi tes serviteurs. Accorde-moi le bien de ce monde et du monde à venir. Tu es, en vérité, le roi de tous les hommes. Il n’est pas d’autre Dieu que toi, l’éternel Magnanime, le Très-Généreux.

🙠

O Du, zu Dessen Antlitz sich meine Anbetung erhebt! Deine Schönheit ist mein Heiligtum, Deine Wohnstatt mein Ziel, Dein Lobpreis meine Hoffnung, Deine Vorsehung mein Gefährte, Deine Liebe der Grund meines Seins, Dein Gedenken mein Trost, Deine Nähe mein Verlangen, Deine Gegenwart mein liebster Wunsch und meine höchste Sehnsucht. Darum bitte ich Dich flehentlich, versage mir nicht, was Du für die Erwählten unter Deinen Dienern bestimmt hast, und versorge mich mit allem Guten in dieser und der zukünftigen Welt. Du bist fürwahr der König aller Menschen. Es gibt keinen Gott außer Dir, dem Immervergebenden, dem Großmütigsten.

Bahá’u’lláh

***

Il est le Compatissant, le Très-Généreux !

Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n’ai cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n’ai foulé et ne foulerai d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d’attente et d’espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l’aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui qu’assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu’une goutte, deviendra un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l’effusion de ta tendre bonté, brillera comme l’étoile radieuse.

Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur, prends sous ta protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l’arbre céleste.

‘Abdu’l-Bahá

***

https://www.youtube.com/watch?v=KyaInAiG1Xg

***

Loué sois-Tu, ô Seigneur mon Dieu !

Je T’implore, par ton Très Grand Nom par lequel Tu animas tes serviteurs et édifias tes cités, par tes titres excellents et tes attributs très augustes, d’aider ton peuple à s’orienter vers tes innombrables bienfaits et à se tourner vers le tabernacle de ta sagesse.

Guéris les maux qui, de tous côtés, ont assailli les âmes et les ont empêchées de diriger leurs regards vers le paradis situé à l’ombre de ton nom protecteur, nom qui, selon ton décret, est le roi de tous les noms pour tous les habitants du ciel et de la terre.

Tu as le pouvoir d’agir comme il Te plaît.

Entre tes mains se trouve l’empire de tous les noms.

Il n’y a pas d’autre Dieu que Toi, le Puissant, le Sage.

Je ne suis qu’une pauvre créature, ô mon Seigneur et je me suis attaché à tes richesses.

Je suis très souffrant et j’ai tenu fermement la corde de ta guérison.

Délivre-moi des maux qui m’ont entouré, purifie-moi complètement par l’eau de ta grâce et de ta miséricorde, et revêts-moi du vêtement de santé par ton pardon et ta générosité.

Fixe donc mon regard sur Toi et délivre-moi de tout attachement à ce qui n’est pas Toi.

Aide-moi à agir selon ton désir et à accomplir ce qui Te plaît.

En vérité Tu es le Seigneur de cette vie et de la vie future.
Tu es véritablement Celui qui toujours pardonne, le Très-Miséricordieux.

Bahá’u’lláh

***

https://www.youtube.com/watch?v=mB2BnMflfWw

So: Gott geet alle Saachen duer, an iwwert all Saachen eweg, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, ausser Gott kann duer goen. A Wierklechkeet ass Hie selwer deen dee weess, den Erhaler, den Allmächtegen.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l’Omnipotent.

Le Báb

https://www.youtube.com/watch?v=IFgYGG3cEhQ

Réunion de prières du 23 juillet 2020, online

Remover of difficulties Close up white and pink flower against a dark background.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

The Báb

https://www.youtube.com/watch?v=7OD_iE6Iq_U

O my Lord, my Beloved… Close-up of a pale yellow rose.

O my Lord, my Beloved, my Desire!
Befriend me in my loneliness and accompany me in my exile.
Remove my sorrow.
Cause me to be devoted to Thy beauty.
Withdraw me from all else save Thee.
Attract me through Thy fragrances of holiness.
Cause me to be associated in Thy Kingdom with those who are severed from all else save Thee, who long to serve Thy sacred threshold and who stand to work in Thy Cause.
Enable me to be one of Thy maidservants who have attained to Thy good pleasure. Thou art the Gracious, the Generous.

‘Abdu’l-Baha

My God, my Adored One, my King…

My God, my Adored One, my King, my Desire! What tongue can voice my thanks to Thee? I was heedless, Thou didst awaken me. I had turned back from Thee, Thou didst graciously aid me to turn towards Thee. I was as one dead, Thou didst quicken me with the water of life. I was withered, Thou didst revive me with the heavenly stream of Thine utterance which hath flowed forth from the Pen of the All-Merciful.

O Divine Providence! All existence is begotten by Thy bounty; deprive it not of the waters of Thy generosity, neither do Thou withhold it from the ocean of Thy mercy. I beseech Thee to aid and assist me at all times and under all conditions, and seek from the heaven of Thy grace Thine ancient favor. Thou art, in truth, the Lord of bounty, and the Sovereign of the kingdom of eternity.

Bahá’u’lláh

https://www.youtube.com/watch?v=OJkmFsRBV3o

Celui qui est votre Seigneur, le très-Miséricordieux,
nourrit en son coeur
le désir de voir la race humaine ne faire qu’une seule âme
et qu’un seul corps.
Extrait des Ecrits de Baha’u’llah- Chapitre 107.

La connaissance est l’amour.
Étudiez, écoutez les exhortations, pensez,
essayez de comprendre la sagesse et la grandeur de Dieu.
Le sol doit être fertilisé avant que la graine puisse être semée.
(Star of the West, vol. 20, n° 10, p. 314, texte anglais)

https://www.youtube.com/watch?v=bl3ZIi4LV_0

Supplie Dieu d’accorder aux hommes une oreille attentive, une vue perçante, un coeur réceptif et empli d’amour afin que ses serviteurs parviennent à celui que leur coeur désire et tournent leur visage vers leur Bien-Aimé.
(Bahá’u’lláh -Épître au fils du Loup [76])

J’ai l’espoir qu’en ce siècle éclairé, la divine lumière de l’amour répandra son rayonnement sur toute la terre et touchera les coeurs réceptifs de tous les humains.
(Abdu’l-Bahá, Causeries à Paris)

Louange soit à Dieu, ce siècle est un siècle glorieux; puisse l’amour augmenter chaque jour; puisse-t-il faire jaillir l’étincelle du feu pour allumer la chandelle dans l’obscurité, comme un don et une miséricorde de Dieu.
(Abdu’l-Bahá, Abdu’l-Bahá à Londres)

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir, mon remède.
Ta présence est mon espoir, et mon amour pour toi, mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et en l’autre.
En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’infiniment Sage.
Baha’u’llah

Ô Dieu, mon Dieu ! Par l’océan de ta guérison, par les splendeurs du soleil de ta grâce, par ton nom qui a conquis tes serviteurs, par le pouvoir persuasif de ta parole très exaltée, par la puissance de ta plume très auguste, et par ta miséricorde qui précède la création de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, je te demande de me purifier, avec les eaux de ta munificence, de toute affliction et de tout désordre, de toute faiblesse et défaillance.
Ô mon Seigneur, tu vois ton serviteur suppliant à la porte de ta munificence et tu vois celui qui, agrippé à la corde de ta générosité, place son espoir en toi. Ne lui refuse pas, je t’en supplie, ce qu’il sollicite de l’océan de ta grâce et du soleil de ta tendre bonté.
Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon vouloir.
Il n’est pas d’autre Dieu que toi qui toujours pardonnes,
le Très-Généreux.
Baha’u’llah

Thank God I see you spiritual and at rest;
I give you this message from God; that you must be turned toward Him. Praise God that you are near Him!
The unworthy things of this world have not deterred you from seeking the world of Spirit.

When in harmony with that world, you care not for the things that perish; your desire is for that which never dies and the Kingdom lies open before you.
I hope that the teaching of God will spread throughout the world, and will cause all to be united.
‘Abdu’l-Bahá

blob:https://web.whatsapp.com/a9a4e0a5-9578-4893-9981-a640bfe005b4_pQxHnMMYyz816cZdPNjyUBvo-ZkgiiIDe0rVBM3AG4Qa_-KeaFzD2HgzK0t2MNlVNWs47RDHYcU2V5S6ooUUMwGnGZVCsY7DoNV7Z5s5d6n1kiQFFF18UE1RnC8GwGUkLjYvpDd

Réunion de prières du 17 Avril 2020, online

Bienvenue aux amis du Luxembourg, de France, de Tunisie et d’ailleurs dans le monde…

Vous habitez tous de toutes les façons dans nos cœurs

Ce soir nous allons prier pour rendre louange à Dieu et exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions qu’Il nous a prodiguées, même dans cette période difficile de pandémie, de danger pour notre santé et celle de nos proches et de confinement. Il nous offre le moyen de voir en cette crise mondiale une opportunité et pas seulement une menace, une opportunité de ralentir le rythme effréné de nos vies et prendre le temps de penser à ce qui fonde l’essentiel de notre être, et nourrir notre âme. Prendre le temps de penser aux autres, ceux qui sont moins privilégiés que nous, qui sont entassés dans de petits appartements insalubres, ceux qui n’ont pas de toit sur la tête, ceux qui sont dans des bidonvilles surpeuplés en Inde ou ailleurs. Pour eux, la menace de la contagion, la peur de la maladie et de la mort revêt une toute autre urgence. Penser aux femmes et aux enfants désespérés d’être enfermés avec des bourreaux qui leur font subir une violence domestique que cette crise et les peurs qu’elle engendre fait atteindre des niveaux extrêmement alarmants. Penser à ces héros anonymes du quotidien qui prennent des risques et parfois donnent leur vie pour continuer à prodiguer des soins aux malades, assister nos ainés, nous permettre de continuer à nous nourrir sans crainte de manquer, ceux qui nous fournissent tous ces moyens de communication qui nous font sentir le monde tout près malgré la distanciation et l’isolement. Penser à ces actes admirables et inspirants de solidarité qui ont fleuri partout et nous donnent de l’espoir. Oui, la beauté habite notre humanité et certainement qu’elle traversera ces épreuves en ayant pris un peu plus conscience de ses responsabilités vis-à-vis non seulement d’elle-même, grande et fragile en même temps , mais aussi vis-à-vis de la nature qui est en train de se réjouir de cette pause que le Covid lui offre, et vis-à-vis de la Création si majestueuse et tellement sacrée.

Mes pensées vont ce soir vers toutes les personnes malades qui sont contaminées par le virus et qui souffrent. Que nos prières leur apportent force de vie et réconfort.

Mes prières s’élèvent aussi ce soir pour certains amis très chers atteints de maladies graves et qui se battent, avec une force d’âme qui me touche au plus profond de mon cœur. Puisse Dieu être leur refuge et leur secours.

Parole cachée chantée Luke Slott : The sign of love
https://www.youtube.com/watch?v=jrbk1RztX4w

Prières de guérison

-En anglais

JpYUhuZPeGTWmTcaAb9nAW2qkii8xThIQJ64AaQ8KvRcOWv__D3at95Rc4RqwBHByfbleuLOfchEcH7vWoJQKj71KnHO4BGomDjhgfHe4vliMcmO3Rz3IH-cetIvIq5cdxJYpXYs

Healing- Luke Slott : https://www.youtube.com/watch?v=wdxkeK3NOrk

Ô mon Dieu, tu es celui dont les noms guérissent les malades, soignent les infirmes, désaltèrent les assoiffés, apaisent les âmes tourmentées, guident les égarés, relèvent les humiliés, enrichissent les pauvres, instruisent les ignorants, réconfortent les désespérés, consolent les affligés, raniment les cœurs glacés et soulagent les opprimés. Ô mon Dieu, par ton nom, toute chose créée s’anima, les cieux se déployèrent, la terre fut créée, les nuages se formèrent, la pluie se déversa sur la terre. Ce sont, en vérité, des signes de ta grâce envers toutes tes créatures.

C’est pourquoi, par ton nom par lequel tu manifestes ta divinité et exaltes ta cause au-dessus de la création tout entière, par chacun de tes titres très excellents, de tes attributs très augustes et par toutes les vertus qui célèbrent ton Être suprême et transcendant, je t’implore. Fais pleuvoir en cette nuit, des nuées de ta miséricorde, les ondées de la guérison sur ce nourrisson que tu as rattaché à ton Être très glorieux dans le royaume de ta création. Ô mon Dieu, revêts-le par ta grâce, du manteau du bien-être et de la santé, et protège-le de tout chagrin, de tout désordre et de tout ce que tu réprouves, ô mon Bien-Aimé ! En vérité, ton pouvoir égale toutes choses. En vérité, tues le Très-Puissant, l’Absolu. Ô mon Dieu, accorde-lui aussi le bien de ce monde et de l’autre et celui des générations anciennes et nouvelles. En vérité, tu en as le pouvoir et la sagesse.

Bahá’u’lláh

Prière de guérison chantée anglais/arabe

https://www.youtube.com/watch?v=KyaInAiG1Xg

Ali Youssefi featuring Armin Kooshkebaghi

DäinNumm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d’LéiftfirDech ass mäiGeleet. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten, an dëser an andärdéikënnt. Du bass wierklechDeen, Dee ganz a guergutt ass, deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt.

🙠

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l’autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’Infiniment Sage.

🙠

Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise.
Bahá’u’lláh

Ô Dieu, mon Dieu, par l’océan de ta guérison, par les splendeurs du soleil de ta grâce, par ton nom qui a conquis tes serviteurs, par le pouvoir persuasif de ta parole très exaltée, par la puissance de ta plume très auguste et par ta miséricorde qui précède la création de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, je te demande de me purifier par les eaux de ta munificence, de toute affliction et de tout désordre, de toute faiblesse et de toute défaillance.

Ô mon Seigneur, tu vois ton serviteur suppliant à la porte de ta munificence et tu vois celui qui place son espoir en toi, agrippé à la corde de ta générosité. Ne lui refuse pas, je t’en supplie, ce qu’il sollicite de l’océan de ta grâce et du soleil de ta tendre bonté.

Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon plaisir. Il n’est pas d’autre Dieu que toi, l’éternel Magnanime, le Très-Généreux.
Bahá’u’lláh

https://www.youtube.com/watch?v=UFT6eNOD9W8

Bientôt le présent ordre de choses sera révolu et un nouvel ordre prendra sa place… L’ordre de choses qui maintenant prévaut, s’avérant d’une lamentable insuffisance, les signes de convulsions et d’un chaos imminent peuvent être discernés”.
Baha’u’llah, (114, p. 6)
La terre entière est en état de gestation. Le jour approche où elle aura produit ses fruits les plus nobles…”
Baha’u’llah,(114, p. 15)

Prière de guérison en espagnol

CURACIÒN

Tunombrees mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi remedio. La proximidad a Ti es mi esperanza y el amor a Ti es mi compañero. Tumisericordiahaciamíes mi curación y mi socorro, tanto en estemundocomo en el venidero.
Túverdaderamenteeres el TodoGeneroso, el Omnisciente, el Sapientísimo.
Bahá’u’lláh

https://www.youtube.com/watch?v=mB2BnMflfWw

Prière en temps de difficulté.

D’après les Psaumes 3 à 7.

Transposition par le Père Vincent-Paul TOCCOLI, 2010

3

Dieu, mon dieu, que mes ennemis sont nombreux !

Ils disent que tu m’as abandonné !

Mais moi je sais que tu es mon bouclier, et que tu maintiens ma tête hors de l’eau.

Je m’étais couché, je dormais et quand j’ai ouvert les yeux,

J’ai vu que tu avais veillé auprès de moi toute la nuit !

Tu es bien mon salut !

4

Alors, Aie pitié de moi et entends ma prière !

Les enfants des hommes courent après la vanité et le mensonge,

Moi, c’est toi que j’invoque,

C’est en toi que je me confie !

Ils disent : ” Qui nous fera voir le bonheur ? “

Fais lever sur nous la lumière de ton visage

Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu’ils n’en ont jamais connu au temps de l’abondance !

Avec toi je me couche, avec toi je m’endors :

Mon Dieu, toi seul, tu me fais habiter dans la sécurité.

5

Je t’en prie : Prête l’oreille à mes paroles, entends mes soupirs;

sois attentif à mes cris, mon Dieu; car c’est à toi que j’adresse ma prière.

dès le matin, tu entends ma voix;

dès le matin, je m’offre à toi

et j’attends. !

Tu n’es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal,

tu n’acceptes pas le méchant

ni tous les artisans d’iniquité.

ni les menteurs;

Je sais que tu abhorres l’homme de sang et de fraude.

Ta miséricorde dépasse le mal.

Moi je veux habiter chez Toi.

Conduis-moi, dans ta justice, aplanis sous mes pas le chemin qui mène à toi.

Ouvre le cœur de mes ennemis : ils souffrent sans le savoir !

Ils ne sont pas sincères parce qu’ils sont aveugles !

Leur cœur n’est que malice et leur gosier est un sépulcre ouvert !

Alors ils se réjouiront, tous ceux qui se confient en Toi;

Ils connaîtront une perpétuelle allégresse,

et Toi, tu les protégeras

Car tu bénis le juste, Ô mon Dieu;

Tu l’entoures de bienveillance comme d’un bouclier.

6

Parfois mon âme est dans un trouble extrême ;

Et Toi, tu te tais !

Mon Dieu, jusques à quand ?

Reviens, délivre mon âme ; sauve-moi par de ta miséricorde.
Veux-tu que je meure ?

Je n’en peux plus, je suis à bout !

7

Je sais que je suis un pécheur !

J’ai trop souvent rendu le mal pour le mal.

Alors, juge moi et pardonne moi,

Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste !

En tout cas : Mon bouclier est en Dieu, qui sauve les hommes au cœur droit.

Je le louerai pour sa justice, je chanterai son Nom !

Prière de guérison récitée et chantée en arabe

https://www.youtube.com/watch?v=i8I12nn41kg
Baha’i Healing Prayer in Arabic-Adib

https://www.youtube.com/watch?v=N8igkil3GXo
مناجاة يا إلهي اسمك شفائي prayer Healing

L’âme et l’esprit de l’homme progressent lorsqu’il est mis à l’épreuve de la souffrance. Plus on laboure la terre, meilleure est la récolte. Comme la charrue creuse la terre en profondeur, la purifiant des mauvaises herbes et des chardons, la souffrance et les tribulations libèrent l’homme des choses insignifiantes de cette vie temporelle jusqu’à ce qu’il atteigne un état de détachement complet. […]
L’épreuve […] efface du miroir du cœur la rouille de l’égoïsme, afin que le Soleil de vérité puisse y briller. Car il n’est pas de voile plus opaque que l’égoïsme et, aussi mince que soit cette couverture, elle parviendra néanmoins à envelopper complètement l’homme et à le priver de sa part de la générosité éternelle.
‘Abdu’l-Baha, Le signe de la vraie noblesse

Gëtt et een, deeSchwieregkeetenewechhëlt ausser Gott? So: Gelueftsief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all halesech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Prière Dieu suffit à tout

So: Gott geet alle Saachenduer, an iwwert all Saacheneweg, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, ausser Gott kann duergoen. A Wierklechkeet ass Hie selwerdeendeeweess, den Erhaler, den Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth but God sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l’Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn. Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der Allmächtige.
Báb

https://www.youtube.com/watch?v=xucCjjTYwwE


0:07 / 3:47

“Dis Dieu suffit (Say God Sufficeth)” by Edelo & Emma

He is the Compassionate, the All-Bountiful!

O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my Haven and my Refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty and perfection. He whom the grace of Thy mercy aideth, though he be but a drop, shall become the boundless ocean, and the merest atom which the outpouring of Thy loving-kindness assisteth, shall shine even as the radiant star.

Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity, Thou Whom art the All-Bountiful Provider, this enthralled, enkindled servant of Thine. Aid him in this world of being to remain steadfast and firm in Thy love and grant that this broken-winged bird attain a refuge and shelter in Thy divine nest that abideth upon the celestial tree.

🙠

Il est le Compatissant, le Très-Généreux !

Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n’ai cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n’ai foulé et ne foulerai d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d’attente et d’espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l’aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui qu’assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu’une goutte, deviendra un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l’effusion de ta tendre bonté, brillera comme l’étoile radieuse.

Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur, prends sous ta protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l’arbre céleste.

‘Abdu’l-Bahá

We are one

https://www.youtube.com/watch?v=9ge4NYS74Ww&list=PLF336DCAA7EFF09AB&index=3

Bahai Songs and prayers

Partagé par Maria

Luz Casal – Gracias A La Vida

https://www.youtube.com/watch?v=l93B3VYY8V0

Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído que, en todo su ancho, graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro: madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la marcha de mis pies cansados; con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto

Texte sur l’amour du Dalai-Lama

https://books.google.lu/books?id=bfm6J-X7kUEC&pg=PT19&lpg=PT19&dq=Dalai+Lama+l%27amour+d%C3%A9pourvu+d%27attachement&source=bl&ots=RpNvM4JicS&sig=ACfU3U13lN2ILPIPVfDd1hqwhmRRCzqCHw&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjNrIqh7fHoAhVBCuwKHe7hD2UQ6AEwAHoECAwQKw#v=onepage&q=Dalai%20Lama%20l’amour%20d%C3%A9pourvu%20d’attachement&f=false

Happiness- Partager carte

Réunion de prières online pour la guérison de tous les malades du Covid 19 et ceux qui combattent d’autres maladies graves, le 17.4.2020 à 20:30

Thy Name is my Healing o My God

Bienvenue aux amis du Luxembourg, de France, de Tunisie et d’ailleurs dans le monde…

Vous habitez tous de toutes les façons dans nos cœurs

Ce soir nous allons prier pour rendre louange à Dieu et exprimer notre gratitude pour toutes les bénédictions qu’Il nous a prodiguées, même dans cette période difficile de pandémie, de danger pour notre santé et celle de nos proches et de confinement. Il nous offre le moyen de voir en cette crise mondiale une opportunité et pas seulement une menace, une opportunité de ralentir le rythme effréné de nos vies et prendre le temps de penser à ce qui fonde l’essentiel de notre être, et nourrir notre âme. Prendre le temps de penser aux autres, ceux qui sont moins privilégiés que nous, qui sont entassés dans de petits appartements insalubres, ceux qui n’ont pas de toit sur la tête, ceux qui sont dans des bidonvilles surpeuplés en Inde ou ailleurs. Pour eux, la menace de la contagion, la peur de la maladie et de la mort revêt une toute autre urgence. Penser aux femmes et aux enfants désespérés d’être enfermés avec des bourreaux qui leur font subir une violence domestique que cette crise et les peurs qu’elle engendre fait atteindre des niveaux extrêmement alarmants. Penser à ces héros anonymes du quotidien qui prennent des risques et parfois donnent leur vie pour continuer à prodiguer des soins aux malades, assister nos ainés, nous permettre de continuer à nous nourrir sans crainte de manquer, ceux qui nous fournissent tous ces moyens de communication qui nous font sentir le monde tout près malgré la distanciation et l’isolement. Penser à ces actes admirables et inspirants de solidarité qui ont fleuri partout et nous donnent de l’espoir. Oui, la beauté habite notre humanité et certainement qu’elle traversera ces épreuves en ayant pris un peu plus conscience de ses responsabilités vis-à-vis non seulement d’elle-même, grande et fragile en même temps , mais aussi vis-à-vis de la nature qui est en train de se réjouir de cette pause que le Covid lui offre, et vis-à-vis de la Création si majestueuse et tellement sacrée.

Mes pensées vont ce soir vers toutes les personnes malades qui sont contaminées par le virus et qui souffrent. Que nos prières leur apportent force de vie et réconfort.

Mes prières s’élèvent aussi ce soir pour certains amis très chers atteints de maladies graves et qui se battent, avec une force d’âme qui me touche au plus profond de mon cœur. Puisse Dieu être leur refuge et leur secours.

-7rPzCp_f_9bSoeMuywR_htL5NY2T4Zb8DMrsPCvlC0LVEjW__RUkF2mcKOBczz0p0RHg1J6gRhOHZXB9OJ2eizfX88hFSgh_-vfbMNzl5MkHgbv5VRutflE9Y0ZSs14MbbkRU26

Parole cachée chantée Luke Slott :
Luke Slott – The Sign of Love

Prières de guérison en anglais

Healing- Luke Slott : Luke Slott – Healing

Ô mon Dieu, tu es celui dont les noms guérissent les malades, soignent les infirmes, désaltèrent les assoiffés, apaisent les âmes tourmentées, guident les égarés, relèvent les humiliés, enrichissent les pauvres, instruisent les ignorants, réconfortent les désespérés, consolent les affligés, raniment les cœurs glacés et soulagent les opprimés. Ô mon Dieu, par ton nom, toute chose créée s’anima, les cieux se déployèrent, la terre fut créée, les nuages se formèrent, la pluie se déversa sur la terre. Ce sont, en vérité, des signes de ta grâce envers toutes tes créatures.

C’est pourquoi, par ton nom par lequel tu manifestes ta divinité et exaltes ta cause au-dessus de la création tout entière, par chacun de tes titres très excellents, de tes attributs très augustes et par toutes les vertus qui célèbrent ton Être suprême et transcendant, je t’implore. Fais pleuvoir en cette nuit, des nuées de ta miséricorde, les ondées de la guérison sur ce nourrisson que tu as rattaché à ton Être très glorieux dans le royaume de ta création. Ô mon Dieu, revêts-le par ta grâce, du manteau du bien-être et de la santé, et protège-le de tout chagrin, de tout désordre et de tout ce que tu réprouves, ô mon Bien-Aimé ! En vérité, ton pouvoir égale toutes choses. En vérité, tu es le Très-Puissant, l’Absolu. Ô mon Dieu, accorde-lui aussi le bien de ce monde et de l’autre et celui des générations anciennes et nouvelles. En vérité, tu en as le pouvoir et la sagesse.

Bahá’u’lláh

Prière de guérison chantée anglais/farsi

Healing Prayer (English & Arabic) – Ali Youssefi featuring Armin Kooshkebaghi

Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Geleet. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten, an dëser an an där déi kënnt. Du bass wierklech Deen, Dee ganz a guer gutt ass, deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt.

🙠

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l’autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’Infiniment Sage.

🙠

Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise.
Bahá’u’lláh

Ô Dieu, mon Dieu, par l’océan de ta guérison, par les splendeurs du soleil de ta grâce, par ton nom qui a conquis tes serviteurs, par le pouvoir persuasif de ta parole très exaltée, par la puissance de ta plume très auguste et par ta miséricorde qui précède la création de tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, je te demande de me purifier par les eaux de ta munificence, de toute affliction et de tout désordre, de toute faiblesse et de toute défaillance.

Ô mon Seigneur, tu vois ton serviteur suppliant à la porte de ta munificence et tu vois celui qui place son espoir en toi, agrippé à la corde de ta générosité. Ne lui refuse pas, je t’en supplie, ce qu’il sollicite de l’océan de ta grâce et du soleil de ta tendre bonté.

Tu as le pouvoir d’agir selon ton bon plaisir. Il n’est pas d’autre Dieu que toi, l’éternel Magnanime, le Très-Généreux.
Bahá’u’lláh

Prière pour la guérison – Bahá’u’lláh

Bientôt le présent ordre de choses sera révolu et un nouvel ordre prendra sa place… L’ordre de choses qui maintenant prévaut, s’avérant d’une lamentable insuffisance, les signes de convulsions et d’un chaos imminent peuvent être discernés”.
Baha’u’llah, (114, p. 6)
La terre entière est en état de gestation. Le jour approche où elle aura produit ses fruits les plus nobles…”
Baha’u’llah,(114, p. 15)

Prière de guérison en espagnol

CURACIÒN

Tu nombre es mi curación, oh mi Dios, y el recuerdo de Ti es mi remedio. La proximidad a Ti es mi esperanza y el amor a Ti es mi compañero. Tu misericordia hacia mí es mi curación y mi socorro, tanto en este mundo como en el venidero.
Tú verdaderamente eres el Todo Generoso, el Omnisciente, el Sapientísimo.
Bahá’u’lláh

Baha’i Healing Prayer (Spanish)

Prière en temps de difficulté.

D’après les Psaumes 3 à 7.

Transposition par le Père Vincent-Paul TOCCOLI, 2010

3

Dieu, mon dieu, que mes ennemis sont nombreux !

Ils disent que tu m’as abandonné !

Mais moi je sais que tu es mon bouclier, et que tu maintiens ma tête hors de l’eau.

Je m’étais couché, je dormais et quand j’ai ouvert les yeux,

J’ai vu que tu avais veillé auprès de moi toute la nuit !

Tu es bien mon salut !

4

Alors, Aie pitié de moi et entends ma prière !

Les enfants des hommes courent après la vanité et le mensonge,

Moi, c’est toi que j’invoque,

C’est en toi que je me confie !

Ils disent : ” Qui nous fera voir le bonheur ? “

Fais lever sur nous la lumière de ton visage

Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu’ils n’en ont jamais connu au temps de l’abondance !

Avec toi je me couche, avec toi je m’endors :

Mon Dieu, toi seul, tu me fais habiter dans la sécurité.

5

Je t’en prie : Prête l’oreille à mes paroles, entends mes soupirs;

sois attentif à mes cris, mon Dieu; car c’est à toi que j’adresse ma prière.

dès le matin, tu entends ma voix;

dès le matin, je m’offre à toi

et j’attends. !

Tu n’es pas un Dieu qui prenne plaisir au mal,

tu n’acceptes pas le méchant

ni tous les artisans d’iniquité.

ni les menteurs;

Je sais que tu abhorres l’homme de sang et de fraude.

Ta miséricorde dépasse le mal.

Moi je veux habiter chez Toi.

Conduis-moi, dans ta justice, aplanis sous mes pas le chemin qui mène à toi.

Ouvre le cœur de mes ennemis : ils souffrent sans le savoir !

Ils ne sont pas sincères parce qu’ils sont aveugles !

Leur cœur n’est que malice et leur gosier est un sépulcre ouvert !

Alors ils se réjouiront, tous ceux qui se confient en Toi;

Ils connaîtront une perpétuelle allégresse, et Toi, tu les protégeras

Car tu bénis le juste, Ô mon Dieu;

Tu l’entoures de bienveillance comme d’un bouclier.

6

Parfois mon âme est dans un trouble extrême ;

Et Toi, tu te tais !

Mon Dieu, jusques à quand ?

Reviens, délivre mon âme ; sauve-moi par de ta miséricorde.
Veux-tu que je meure ?

Je n’en peux plus, je suis à bout !

7

Je sais que je suis un pécheur !

J’ai trop souvent rendu le mal pour le mal.

Alors, juge moi et pardonne moi,

Toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste !

En tout cas : Mon bouclier est en Dieu, qui sauve les hommes au cœur droit.

Je le louerai pour sa justice, je chanterai son Nom !

Prière de guérison récitée et chantée en arabe

Baha’i Healing Prayer in Arabic

مناجاة يا إلهي اسمك شفائي prayer Healing

L’âme et l’esprit de l’homme progressent lorsqu’il est mis à l’épreuve de la souffrance. Plus on laboure la terre, meilleure est la récolte. Comme la charrue creuse la terre en profondeur, la purifiant des mauvaises herbes et des chardons, la souffrance et les tribulations libèrent l’homme des choses insignifiantes de cette vie temporelle jusqu’à ce qu’il atteigne un état de détachement complet. […]
L’épreuve […] efface du miroir du cœur la rouille de l’égoïsme, afin que le Soleil de vérité puisse y briller. Car il n’est pas de voile plus opaque que l’égoïsme et, aussi mince que soit cette couverture, elle parviendra néanmoins à envelopper complètement l’homme et à le priver de sa part de la générosité éternelle.
‘Abdu’l-Baha, Le signe de la vraie noblesse

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewech hëlt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Prière Dieu suffit à tout

So: Gott geet alle Saachen duer, an iwwert all Saachen eweg, an näischt an den Himmelen an op der Äerd, ausser Gott kann duer goen. A Wierklechkeet ass Hie selwer deen dee weess, den Erhaler, den Allmächtegen.

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth but God sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Dis: Dieu suffit à tout, au-delà de tout, et rien, ni dans les cieux ni sur la terre, sauf Dieu, ne peut suffire. En vérité il est en lui-même Celui qui sait, le Soutien, l’Omnipotent.

Sprich: Gott genügt allen Dingen über alle Dinge hinaus, und nichts in den Himmeln, auf Erden oder dazwischen kann genügen außer Gott, deinem Herrn. Wahrlich, Er ist der Wissende, der Erhalter, der Allmächtige.
Báb

“Dis Dieu suffit (Say God Sufficeth)” by Edelo & Emma


He is the Compassionate, the All-Bountiful!

O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my Haven and my Refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty and perfection. He whom the grace of Thy mercy aideth, though he be but a drop, shall become the boundless ocean, and the merest atom which the outpouring of Thy loving-kindness assisteth, shall shine even as the radiant star.

Shelter under Thy protection, O Thou Spirit of purity, Thou Whom art the All-Bountiful Provider, this enthralled, enkindled servant of Thine. Aid him in this world of being to remain steadfast and firm in Thy love and grant that this broken-winged bird attain a refuge and shelter in Thy divine nest that abideth upon the celestial tree.

🙠

Il est le Compatissant, le Très-Généreux !

Ô Dieu, mon Dieu, tu me vois, tu me connais, tu es mon havre et mon refuge. Je n’ai cherché et ne chercherai nul autre que toi, je n’ai foulé et ne foulerai d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent, pleins d’attente et d’espérance, vers le matin de ta faveur infinie. Dès l’aurore, mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée au souvenir de ta beauté et de ta perfection. Celui qu’assiste la grâce de ta miséricorde, ne fût-il qu’une goutte, deviendra un océan sans limites, et le plus simple atome, aidé par l’effusion de ta tendre bonté, brillera comme l’étoile radieuse.

Esprit de pureté, toi, le très généreux Dispensateur, prends sous ta protection ton serviteur ardent et passionné. Aide-le en ce monde, à demeurer ferme et constant en ton amour, et permets à cet oiseau aux ailes brisées de trouver refuge au creux de ton nid divin dans l’arbre céleste.

‘Abdu’l-Bahá

We are one

x9rw003SljTCO2O6nEBTJnZ8NDm2nkdwOGxvCMyu8aNObipE35MtQWjKLtuKMbML1bBPe5yG9DQrdgp5Mhbez4Xj9zemfgPu3AxJwGhFy0FfHsiInMhZTLIeYEDAZ2-C9Euq25x6

Réunion de prières et moments de sérénité ‘sur les nuages’, le 3.4.2020 à 21h

‘Le monde a de plus en plus besoin de l’espoir et de la force d’âme que confère la foi. […]

L’humanité finira par traverser cette épreuve et elle en ressortira dotée d’une meilleure compréhension

et d’une conscience approfondie de son unité et de son interdépendance inhérentes.’

Chers amis, une pensée affectueuse pour chacune et chacun d’entre vous en espérant que vous et vos familles allez bien. Ce soir nous organisons un moment de recueillement virtuelle avec des prières, suivi d’un tour d’écran sur zoom à 21h si vous voulez vous joindre à nous. Voici le numéro pour se joindre à une de nos réunions à l’heure indiquée: https://zoom.us/j/3447223918 Vous pouvez vous joindre par ordinateur, tablette ou téléphone.

Esther & Jean-Marie

DAS UNIVERSALE HAUS DER GERECHTIGKEIT

Naw-Rúz 177

An die Bahá’í der Welt

Innig geliebte Freunde,

[…] Wie Ihnen nur allzu gut bewusst ist, hat sich in den letzten Wochen und Monaten eine besorgte Welt mit einer sich rasch entwickelnden Gesundheitskrise der Menschen in vielen Ländern auseinandergesetzt, deren Folgen für die Gesellschaft noch keineswegs sicher abgeschätzt werden können. Wir sind sicher, dass Sie, wie wir, große Sorge um das Wohlergehen der Menschheit empfinden, vor allem um diejenigen, die am meisten gefährdet sind. Selten war es so offensichtlich, dass die kollektive Stärke der Gesellschaft von der Einheit abhängt, die sie im Handeln von der internationalen Ebene bis hin zur Basis manifestieren kann, und wir wissen, dass Sie die notwendigen Anstrengungen unterstützen, die in dieser Hinsicht unternommen werden, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller zu schützen.

[…]

Zur Zeit einer anderen Krise bot ‘Abdu’l-Bahá folgenden Ratschlag an: „An einem Tag wie diesem, an dem die Stürme der Prüfungen und Drangsale die Welt umspannen und Furcht und Zittern den Planeten aufgewühlt haben, müsst ihr euch mit erleuchtetem Angesicht und strahlender Stirn solcherart über den Horizont der Festigkeit und Standhaftigkeit erheben, dass, so Gott will, das Dunkel der Angst und Bestürzung völlig gebannt werden und das Licht der Zuversicht über dem sichtbaren Horizont aufgehen und in vollem Glanz erstrahlen möge.“ Die Welt bedarf immer mehr der Hoffnung und der Kraft des Geistes, die der Glaube vermittelt. Geliebte Freunde, Sie sind natürlich schon lange damit beschäftigt, innerhalb von Gruppen von Menschen genau die Eigenschaften zu pflegen, die in dieser Zeit erforderlich sind: Einheit und Zusammengehörigkeitsgefühl, Wissen und Verständnis, einen Geist gemeinsamer Andacht und des gemeinsamen Bemühens. Es ist uns in der Tat aufgefallen, wie die Bemühungen um die Stärkung dieser Eigenschaften die Gemeinden besonders widerstandsfähig gemacht haben, selbst wenn sie mit Bedingungen konfrontiert wurden, die ihre Aktivitäten zwangsläufig eingeschränkt haben. Obwohl sie sich an neue Umstände anpassen mussten, haben die Gläubigen kreative Mittel eingesetzt, um die Bande der Freundschaft zu stärken und um untereinander und mit den ihnen bekannten Menschen ein geistiges Bewusstsein und Eigenschaften wie Ruhe, Zuversicht und Gottvertrauen zu fördern. Die dadurch entstandenen erhabenen Gespräche, ob aus der Entfernung oder vor Ort persönlich geführt, waren für viele eine Quelle des Trostes und der Inspiration. Solche Bemühungen Ihrerseits sind ein wertvoller Dienst in dieser Stunde, in der viele Seelen ratlos und bestürzt sind, da sie sich nicht sicher sind, was passieren wird. Wie schwierig die Dinge derzeit auch sein mögen und wie nahe einige Teile der Gesellschaft auch an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht werden – die Menschheit wird letztlich durch diese Feuerprobe gehen und daraus mit größerer Einsicht und mit einem tieferen Verständnis für die ihr innewohnende Einheit und gegenseitige Abhängigkeit hervortreten.

[…]

Zurzeit konzentrieren sich unsere Gedanken und unsere Gebete auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Freunde Gottes und all jener, unter denen Sie leben. Wir beten auch ernsthaft dafür, dass der Allmächtige Ihnen Gewissheit, Durchhaltevermögen und einen unerschütterlichen Geist schenkt. Mögen Sie sich stets auf die Bedürfnisse der Gemeinden, denen Sie angehören, konzentrieren, auf die Bedingungen der Gesellschaften, in denen Sie leben, und auf das Wohlergehen der gesamten Menschheitsfamilie, der Sie alle als Brüder und Schwestern angehören. Und in Ihren stillen Momenten, in denen keine andere Möglichkeit als das Gebet möglich scheint, laden wir Sie ein, Ihre Bitten den unsrigen anzuschließen und inbrünstig für die Linderung des Leidens zu beten. Wir wenden uns den folgenden Worten ‘Abdu’l-Bahás zu, dessen ganzes Leben ein Beispiel des selbstlosen Einsatzes für das Wohlergehen anderer war:

O du unser Versorger! Steh diesen edlen Freunden bei, Dein Wohlgefallen zu gewinnen und Fremden wie Freunden wohlgesonnen zu sein. Geleite sie in die ewige Welt, lass sie himmlischer Gnade teilhaftig sein und wirkliche Bahá’í werden, aufrichtig vor Gott. Bewahre sie vor Äußerlichkeit, gründe sie fest in der Wahrheit. Mache sie zu Zeichen und Beweisen für Dein Reich, zu funkelnden Sternen hoch über den Niederungen dieses Lebens. Lass sie Hilfe und Trost für die Menschheit, Diener des Weltfriedens sein.

[gez.: Das Universale Haus der Gerechtigkeit]

THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE

Naw-Rúz 177

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

[…] As you will be all too aware, over recent weeks and months, an apprehensive world has been coming to terms with a rapidly evolving health crisis affecting the people in many countries, the consequences of which for society cannot yet be estimated with any certainty. We are sure that you, like us, have felt great concern for the well-being of humanity, especially for those who are most vulnerable. Seldom has it been more evident that society’s collective strength is dependent on the unity it can manifest in action, from the international stage to the grassroots, and we know that you are giving your support to the essential efforts being made in this regard to protect the health and welfare of all.

[…]

At a time of another crisis, ‘Abdu’l-Bahá offered these words of counsel: “In a day such as this, when the tempests of trials and tribulations have encompassed the world, and fear and trembling have agitated the planet, ye must rise above the horizon of firmness and steadfastness with illumined faces and radiant brows in such wise that, God willing, the gloom of fear and consternation may be entirely obliterated, and the light of assurance may dawn above the manifest horizon and shine resplendently.” The world stands more and more in need of the hope and the strength of spirit that faith imparts. Beloved friends, you have of course long been occupied with the work of nurturing within groups of souls precisely the attributes that are required at this time: unity and fellow feeling, knowledge and understanding, a spirit of collective worship and common endeavour. Indeed, we have been struck by how efforts to reinforce these attributes have made communities especially resilient, even when faced with conditions that have necessarily limited their activities. Though having to adapt to new circumstances, the believers have used creative means to strengthen bonds of friendship, and to foster among themselves and those known to them spiritual consciousness and qualities of tranquillity, confidence, and reliance on God. The elevated conversations that have occurred as a result, whether remotely or in person, have been a source of comfort and inspiration to many. Such efforts on your part provide a valuable service at this hour when many souls are perplexed and dismayed, unsure of what will be. However difficult matters are at present, and however close to the limits of their endurance some sections of societies are brought, humanity will ultimately pass through this ordeal, and it will emerge on the other side with greater insight and with a deeper appreciation of its inherent oneness and interdependence.

[…]

For now, our thoughts and our prayers are focused on the health and well-being of all the friends of God and all those among whom you dwell. We pray earnestly, also, for the Almighty to bestow upon you assurance, stamina, and staunch spirits. May your minds be ever bent upon the needs of the communities to which you belong, the condition of the societies in which you live, and the welfare of the entire family of humanity, to whom you are all brothers and sisters. And in your quiet moments, when no course of action other than prayer seems possible, then we invite you to add your supplications to our own and ardently pray for the relief of suffering. We turn to these words of ‘Abdu’l-Bahá, Whose whole existence was an example of selfless commitment to the well-being of others:

O Thou Provider! Assist Thou these noble friends to win Thy good pleasure, and make them well-wishers of stranger and friend alike. Bring them into the world that abideth forever; grant them a portion of heavenly grace; cause them to be true Bahá’ís, sincerely of God; save them from outward semblances, and establish them firmly in the truth. Make them signs and tokens of the Kingdom, luminous stars above the horizons of this nether life. Make them to be a comfort and a solace to humankind and servants to the peace of the world.

[signed: The Universal House of Justice]

www.bahai.org/r/761932344

LA MAISON UNIVERSELLE DE JUSTICE

Naw-Rúz 177

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

[…] Comme vous le savez certainement, un monde inquiet fait face à une crise sanitaire qui évolue rapidement et qui affecte la population de nombreux pays, dont les conséquences pour la société ne peuvent encore être évaluées avec aucune certitude. Nous sommes certains que, comme nous, vous vous préoccupez grandement du bien-être de l’humanité, en particulier de ceux qui sont les plus vulnérables. Rarement a-t-il été plus évident que la force collective de la société dépend de l’unité qu’elle peut manifester dans l’action, et ce, de la scène internationale jusqu’à la base, et nous savons que vous apportez votre soutien aux efforts essentiels déployés à cet égard pour protéger la santé et le bien-être de tous.

[…]

Lors d’une autre crise, ‘Abdu’l-Bahá a offert ces conseils : « En un jour comme celui-ci, où les tempêtes des épreuves et des tribulations enveloppent le monde, et où peur et tremblement ébranlent la planète, vous devez, le visage illuminé et le front rayonnant, apparaître à l’horizon de la fermeté et de la constance, de sorte que, si Dieu le veut, les ténèbres de la peur et de la consternation s’effacent complètement et qu’au-dessus du clair horizon la lumière de l’assurance s’élève et brille resplendissante. » Le monde a de plus en plus besoin de l’espoir et de la force d’âme que confère la foi. Très chers amis, vous vous consacrez bien sûr depuis longtemps à cultiver justement, chez des groupes d’âmes, les qualités requises en cette période : l’unité et la sympathie, la connaissance et la compréhension, un esprit de dévotion collective et d’entreprise commune. En effet, nous avons été frappés par la façon dont les efforts visant à renforcer ces qualités ont rendu les communautés particulièrement résilientes, même dans des conditions qui ont forcément limité leurs activités. Bien qu’ils aient eu à s’adapter à de nouvelles situations, les croyants ont fait preuve de créativité pour renforcer les liens d’amitié, et pour encourager, entre eux et parmi ceux qu’ils connaissent, une conscience spirituelle et des qualités de tranquillité, d’assurance et de confiance en Dieu. Les conversations élevées qui en ont découlé, que ce soit à distance ou en personne, ont été source de réconfort et d’inspiration pour de nombreuses personnes. De tels efforts de votre part fournissent un service précieux alors que de nombreuses âmes sont déconcertées et consternées, incertaines de ce qui arrivera. Si difficile que soit la situation aujourd’hui et si près de la limite de leur endurance qu’approchent certains segments de populations, l’humanité finira par traverser cette épreuve et elle en ressortira dotée d’une meilleure compréhension et d’une conscience approfondie de son unité et de son interdépendance inhérentes.

[…]

Pour le moment, nos pensées et nos prières se concentrent sur la santé et le bien-être de tous les amis de Dieu et de tous ceux qui vous entourent. Nous prions également avec ferveur pour que le Tout-Puissant vous accorde assurance, endurance et fermeté d’esprit. Que votre esprit se préoccupe toujours des besoins des communautés auxquelles vous appartenez, de la situation des sociétés dans lesquelles vous vivez et du bien-être de la famille humaine tout entière, dont vous êtes tous les frères et soeurs. Et dans vos moments de quiétude, lorsqu’aucune action autre que la prière ne semble possible, nous vous invitons alors à joindre vos prières ferventes aux nôtres et à prier ardemment pour que la souffrance soit soulagée. Nous nous tournons vers ces paroles de ‘Abdu’l-Bahá, dont toute l’existence fut un exemple de dévouement désintéressé au bien-être d’autrui :

Ô toi, le Bienfaiteur, aide ces nobles amis à mériter ton bon plaisir, fais d’eux les compagnons de l’étranger comme de l’ami. Conduis-les dans ce monde éternel, accorde-leur une part de ta grâce céleste, fais d’eux de vrais bahá’ís, des serviteurs sincères de Dieu ; préserve-les de toute apparence trompeuse et installe-les durablement dans la vérité. Qu’ils deviennent des signes et des témoignages de ton royaume, des étoiles lumineuses au-dessus de l’horizon de cette vie terrestre ! Qu’ils deviennent un réconfort et une consolation pour l’humanité, des serviteurs de la paix dans le monde !

[signé : La Maison universelle de justice]

DAS UNIVERSALE HAUS DER GERECHTIGKEIT

Naw-Rúz 177

An die Bahá’í der Welt

Innig geliebte Freunde,

[…] Wie Ihnen nur allzu gut bewusst ist, hat sich in den letzten Wochen und Monaten eine besorgte Welt mit einer sich rasch entwickelnden Gesundheitskrise der Menschen in vielen Ländern auseinandergesetzt, deren Folgen für die Gesellschaft noch keineswegs sicher abgeschätzt werden können. Wir sind sicher, dass Sie, wie wir, große Sorge um das Wohlergehen der Menschheit empfinden, vor allem um diejenigen, die am meisten gefährdet sind. Selten war es so offensichtlich, dass die kollektive Stärke der Gesellschaft von der Einheit abhängt, die sie im Handeln von der internationalen Ebene bis hin zur Basis manifestieren kann, und wir wissen, dass Sie die notwendigen Anstrengungen unterstützen, die in dieser Hinsicht unternommen werden, um die Gesundheit und das Wohlergehen aller zu schützen.

[…]

Zur Zeit einer anderen Krise bot ‘Abdu’l-Bahá folgenden Ratschlag an: „An einem Tag wie diesem, an dem die Stürme der Prüfungen und Drangsale die Welt umspannen und Furcht und Zittern den Planeten aufgewühlt haben, müsst ihr euch mit erleuchtetem Angesicht und strahlender Stirn solcherart über den Horizont der Festigkeit und Standhaftigkeit erheben, dass, so Gott will, das Dunkel der Angst und Bestürzung völlig gebannt werden und das Licht der Zuversicht über dem sichtbaren Horizont aufgehen und in vollem Glanz erstrahlen möge.“ Die Welt bedarf immer mehr der Hoffnung und der Kraft des Geistes, die der Glaube vermittelt. Geliebte Freunde, Sie sind natürlich schon lange damit beschäftigt, innerhalb von Gruppen von Menschen genau die Eigenschaften zu pflegen, die in dieser Zeit erforderlich sind: Einheit und Zusammengehörigkeitsgefühl, Wissen und Verständnis, einen Geist gemeinsamer Andacht und des gemeinsamen Bemühens. Es ist uns in der Tat aufgefallen, wie die Bemühungen um die Stärkung dieser Eigenschaften die Gemeinden besonders widerstandsfähig gemacht haben, selbst wenn sie mit Bedingungen konfrontiert wurden, die ihre Aktivitäten zwangsläufig eingeschränkt haben. Obwohl sie sich an neue Umstände anpassen mussten, haben die Gläubigen kreative Mittel eingesetzt, um die Bande der Freundschaft zu stärken und um untereinander und mit den ihnen bekannten Menschen ein geistiges Bewusstsein und Eigenschaften wie Ruhe, Zuversicht und Gottvertrauen zu fördern. Die dadurch entstandenen erhabenen Gespräche, ob aus der Entfernung oder vor Ort persönlich geführt, waren für viele eine Quelle des Trostes und der Inspiration. Solche Bemühungen Ihrerseits sind ein wertvoller Dienst in dieser Stunde, in der viele Seelen ratlos und bestürzt sind, da sie sich nicht sicher sind, was passieren wird. Wie schwierig die Dinge derzeit auch sein mögen und wie nahe einige Teile der Gesellschaft auch an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht werden – die Menschheit wird letztlich durch diese Feuerprobe gehen und daraus mit größerer Einsicht und mit einem tieferen Verständnis für die ihr innewohnende Einheit und gegenseitige Abhängigkeit hervortreten. […]

Zurzeit konzentrieren sich unsere Gedanken und unsere Gebete auf die Gesundheit und das Wohlbefinden aller Freunde Gottes und all jener, unter denen Sie leben. Wir beten auch ernsthaft dafür, dass der Allmächtige Ihnen Gewissheit, Durchhaltevermögen und einen unerschütterlichen Geist schenkt. Mögen Sie sich stets auf die Bedürfnisse der Gemeinden, denen Sie angehören, konzentrieren, auf die Bedingungen der Gesellschaften, in denen Sie leben, und auf das Wohlergehen der gesamten Menschheitsfamilie, der Sie alle als Brüder und Schwestern angehören. Und in Ihren stillen Momenten, in denen keine andere Möglichkeit als das Gebet möglich scheint, laden wir Sie ein, Ihre Bitten den unsrigen anzuschließen und inbrünstig für die Linderung des Leidens zu beten. Wir wenden uns den folgenden Worten ‘Abdu’l-Bahás zu, dessen ganzes Leben ein Beispiel des selbstlosen Einsatzes für das Wohlergehen anderer war:

O du unser Versorger! Steh diesen edlen Freunden bei, Dein Wohlgefallen zu gewinnen und Fremden wie Freunden wohlgesonnen zu sein. Geleite sie in die ewige Welt, lass sie himmlischer Gnade teilhaftig sein und wirkliche Bahá’í werden, aufrichtig vor Gott. Bewahre sie vor Äußerlichkeit, gründe sie fest in der Wahrheit. Mache sie zu Zeichen und Beweisen für Dein Reich, zu funkelnden Sternen hoch über den Niederungen dieses Lebens. Lass sie Hilfe und Trost für die Menschheit, Diener des Weltfriedens sein.

[gez.: Das Universale Haus der Gerechtigkeit]

THE UNIVERSAL HOUSE OF JUSTICE

Naw-Rúz 177

To the Bahá’ís of the World

Dearly loved Friends,

We feel compelled by current events to write to you at this time and not wait until Riḍván. As you will be all too aware, over recent weeks and months, an apprehensive world has been coming to terms with a rapidly evolving health crisis affecting the people in many countries, the consequences of which for society cannot yet be estimated with any certainty. We are sure that you, like us, have felt great concern for the well-being of humanity, especially for those who are most vulnerable. Seldom has it been more evident that society’s collective strength is dependent on the unity it can manifest in action, from the international stage to the grassroots, and we know that you are giving your support to the essential efforts being made in this regard to protect the health and welfare of all.

[…]

At a time of another crisis, ‘Abdu’l-Bahá offered these words of counsel: “In a day such as this, when the tempests of trials and tribulations have encompassed the world, and fear and trembling have agitated the planet, ye must rise above the horizon of firmness and steadfastness with illumined faces and radiant brows in such wise that, God willing, the gloom of fear and consternation may be entirely obliterated, and the light of assurance may dawn above the manifest horizon and shine resplendently.” The world stands more and more in need of the hope and the strength of spirit that faith imparts. Beloved friends, you have of course long been occupied with the work of nurturing within groups of souls precisely the attributes that are required at this time: unity and fellow feeling, knowledge and understanding, a spirit of collective worship and common endeavour. Indeed, we have been struck by how efforts to reinforce these attributes have made communities especially resilient, even when faced with conditions that have necessarily limited their activities. Though having to adapt to new circumstances, the believers have used creative means to strengthen bonds of friendship, and to foster among themselves and those known to them spiritual consciousness and qualities of tranquillity, confidence, and reliance on God. The elevated conversations that have occurred as a result, whether remotely or in person, have been a source of comfort and inspiration to many. Such efforts on your part provide a valuable service at this hour when many souls are perplexed and dismayed, unsure of what will be. However difficult matters are at present, and however close to the limits of their endurance some sections of societies are brought, humanity will ultimately pass through this ordeal, and it will emerge on the other side with greater insight and with a deeper appreciation of its inherent oneness and interdependence.

[…]

For now, our thoughts and our prayers are focused on the health and well-being of all the friends of God and all those among whom you dwell. We pray earnestly, also, for the Almighty to bestow upon you assurance, stamina, and staunch spirits. May your minds be ever bent upon the needs of the communities to which you belong, the condition of the societies in which you live, and the welfare of the entire family of humanity, to whom you are all brothers and sisters. And in your quiet moments, when no course of action other than prayer seems possible, then we invite you to add your supplications to our own and ardently pray for the relief of suffering. We turn to these words of ‘Abdu’l-Bahá, Whose whole existence was an example of selfless commitment to the well-being of others:

O Thou Provider! Assist Thou these noble friends to win Thy good pleasure, and make them well-wishers of stranger and friend alike. Bring them into the world that abideth forever; grant them a portion of heavenly grace; cause them to be true Bahá’ís, sincerely of God; save them from outward semblances, and establish them firmly in the truth. Make them signs and tokens of the Kingdom, luminous stars above the horizons of this nether life. Make them to be a comfort and a solace to humankind and servants to the peace of the world.

[signed: The Universal House of Justice] www.bahai.org/r/761932344

T R A D U C T I O N

Naw-Rúz 177

Aux bahá’ís du monde

Amis chèrement aimés,

Nous nous sentons obligés par les événements actuels à vous écrire maintenant, sans attendre jusqu’au Riḍván. Comme vous le savez certainement, un monde inquiet fait face à une crise sanitaire qui évolue rapidement et qui affecte la population de nombreux pays, dont les conséquences pour la société ne peuvent encore être évaluées avec aucune certitude. Nous sommes certains que, comme nous, vous vous préoccupez grandement du bien-être de l’humanité, en particulier de ceux qui sont les plus vulnérables. Rarement a-t-il été plus évident que la force collective de la société dépend de l’unité qu’elle peut manifester dans l’action, et ce, de la scène internationale jusqu’à la base, et nous savons que vous apportez votre soutien aux efforts essentiels déployés à cet égard pour protéger la santé et le bien-être de tous.

[…]

Lors d’une autre crise, ‘Abdu’l-Bahá a offert ces conseils : « En un jour comme celui-ci, où les tempêtes des épreuves et des tribulations enveloppent le monde, et où peur et tremblement ébranlent la planète, vous devez, le visage illuminé et le front rayonnant, apparaître à l’horizon de la fermeté et de la constance, de sorte que, si Dieu le veut, les ténèbres de la peur et de la consternation s’effacent complètement et qu’au-dessus du clair horizon la lumière de l’assurance s’élève et brille resplendissante. » Le monde a de plus en plus besoin de l’espoir et de la force d’âme que confère la foi. Très chers amis, vous vous consacrez bien sûr depuis longtemps à cultiver justement, chez des groupes d’âmes, les qualités requises en cette période : l’unité et la sympathie, la connaissance et la compréhension, un esprit de dévotion collective et d’entreprise commune. En effet, nous avons été frappés par la façon dont les

efforts visant à renforcer ces qualités ont rendu les communautés particulièrement résilientes, même dans des conditions qui ont forcément limité leurs activités. Bien qu’ils aient eu à s’adapter à de nouvelles situations, les croyants ont fait preuve de créativité pour renforcer les liens d’amitié, et pour encourager, entre eux et parmi ceux qu’ils connaissent, une conscience spirituelle et des qualités de tranquillité, d’assurance et de confiance en Dieu. Les conversations élevées qui en ont découlé, que ce soit à distance ou en personne, ont été source de réconfort et d’inspiration pour de nombreuses personnes. De tels efforts de votre part fournissent un service précieux alors que de nombreuses âmes sont déconcertées et consternées, incertaines de ce qui arrivera. Si difficile que soit la situation aujourd’hui et si près de la limite de leur endurance qu’approchent certains segments de populations, l’humanité finira par traverser cette épreuve et elle en ressortira dotée d’une meilleure compréhension et d’une conscience approfondie de son unité et de son interdépendance inhérentes.

[…]

Pour le moment, nos pensées et nos prières se concentrent sur la santé et le bien-être de tous les amis de Dieu et de tous ceux qui vous entourent. Nous prions également avec ferveur pour que le Tout-Puissant vous accorde assurance, endurance et fermeté d’esprit. Que votre esprit se préoccupe toujours des besoins des communautés auxquelles vous appartenez, de la situation des sociétés dans lesquelles vous vivez et du bien-être de la famille humaine tout

entière, dont vous êtes tous les frères et soeurs. Et dans vos moments de quiétude, lorsqu’aucune action autre que la prière ne semble possible, nous vous invitons alors à joindre vos prières ferventes aux nôtres et à prier ardemment pour que la souffrance soit soulagée. Nous nous tournons vers ces paroles de ‘Abdu’l-Bahá, dont toute l’existence fut un exemple de dévouement désintéressé au bien-être d’autrui :

Ô toi, le Bienfaiteur, aide ces nobles amis à mériter ton bon plaisir, fais d’eux les compagnons de l’étranger comme de l’ami. Conduis-les dans ce monde éternel, accorde-leur une part de ta grâce céleste, fais d’eux de vrais bahá’ís, des serviteurs sincères de Dieu ; préserve-les de toute apparence trompeuse et installe-les durablement dans la vérité. Qu’ils deviennent des signes et des témoignages de ton royaume, des étoiles lumineuses au-dessus de l’horizon de cette vie terrestre ! Qu’ils deviennent un réconfort et une consolation pour l’humanité, des serviteurs de la paix dans le monde !

[signé : La Maison universelle de justice]

Sélection de prières et de musiques

Ô vous, les bien-aimés du Seigneur! Gardez-vous, gardez-vous d’hésiter ou de fléchir.

Ne vous laissez pas frapper par la peur, le trouble ou la consternation.

Veillez, veillez à ce que ce jour sinistre ne vienne réduire les flammes de votre ardeur ou étouffer vos tendres espérances.

Voici venu le jour de la fermeté et de la constance.

Bénis soient ceux qui, fermes et inébranlables comme le roc, affrontent les tempêtes et les violences de cette heure orageuse.

Ils seront, en vérité, les bénéficiaires de la grâce de Dieu; en vérité, ils recevront son assistance et remporteront la vraie victoire.

Ils brilleront, parmi les hommes, d’un éclat que louent et magnifient les habitants du pavillon de gloire.

C’est pour eux qu’est lancé cet appel céleste révélé dans son livre le plus saint: “Que vos coeurs ne se troublent point, O peuples, lorsque s’évanouira ma glorieuse présence et que s’apaisera l’océan de mes paroles; il est une sagesse dans ma présence parmi vous, dans mon absence aussi, mais elle est impénétrable pour tous sauf pour Dieu, l’Incomparable, l’Omniscient.

En vérité, nous vous contemplons de notre royaume de gloire et assisterons tous ceux qui se lèveront pour le triomphe de notre Cause, avec les armées célestes et une compagnie de nos anges favoris.”

Le Soleil de Vérité, cette sublime lumière, s’est couché à l’horizon du monde pour se lever, dans son immortelle splendeur, au-dessus de l’infini royaume; dans son Livre le plus saint, il appelle les plus constants de ses amis: “Ne soyez pas effrayés , O peuples du monde, lorsqu’aura disparu l’étoile du matin de ma beauté et que le ciel de mon tabernacle sera dissimulé à votre regard. Levez-vous pour servir ma Cause et exalter ma parole parmi les hommes.”

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

Amazing Grace- Andrea Boccelli, https://www.youtube.com/watch?v=kYqwYpko6po

Ô vous qui vous êtes tournés vers la Beauté exaltée! La nuit, le jour, à l’aube et au crépuscule, je me souviens – et me suis toujours souvenu, dans les royaumes de mon esprit et de mon coeur – des bien-aimés du Seigneur.

Je L’implore de dispenser ses confirmations à ces âmes qui résident dans cette contrée pure et sacrée, et de leur accorder la réussite en toutes choses : que dans leur caractère, leur attitude, leurs paroles, leur comportement, en tout ce qu’ils sont et ce qu’ils font, Dieu leur permette de se distinguer parmi les hommes; qu’Il les rassemble au sein de la communauté mondiale, leurs coeurs remplis d’extase, de ferveur et d’amour ardent, de connaissance et de certitude, de constance et d’unité, leurs visages à la fois magnifiques et rayonnants.

O vous, bien-aimés du Seigneur! Ce jour est le jour de l’union, le jour du rassemblement de l’humanité tout entière.

“En vérité, Dieu aime ceux qui, telle une solide muraille, combattent en rangs serrés pour sa Cause!”. Observez qu’Il dit “en rangs serrés”, c’est-à-dire en foule, pressés l’un contre l’autre, rivés l’un à l’autre, chacun d’entre eux soutenant ses compagnons.

Livrer bataille, comme il est dit dans le verset sacré, cela ne signifie pas, en cette dispensation – la plus grande de toutes les dispensations, – surgir armé de l’épée, de la lance et de la flèche, mais plutôt armé d’intentions pures, de nobles motifs, de conseils salutaires et efficaces, de divins attributs, d’actions agréables au Tout-Puissant, et des célestes vertus.

Cela veut dire éduquer l’humanité tout entière, guider tous les hommes, propager à travers le monde les subtils arômes de l’esprit, proclamer les preuves de Dieu, formuler des arguments décisifs et divins, accomplir des actes charitables.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

Ô Dieu, mon Dieu, mon désir, mon adoré, mon maître, mon soutien, ma plus grande espérance et ma suprême aspiration ! Tu me vois tourné vers Toi, tenant fermement la corde de ta bonté, accroché au pan de ta générosité, reconnaissant la sainteté de ton être et la pureté de ton essence et témoignant de ton unité et de ton unicité.

Je témoigne que tu es l’Unique, l’Incomparable, l’Éternel.

Tu n’as pris ni partenaire dans ton empire, ni choisi de pair sur terre.

Toute chose créée témoigne de ce que la Langue de ta grandeur déclara avant sa création. En vérité, tu es Dieu. Il n’est pas d’autre Dieu que Toi !

De toute éternité, tu es sanctifié de la mention de tes serviteurs et exalté au-delà de toute description de tes créatures.

Ô Seigneur, tu vois l’ignorant chercher l’océan de ta connaissance, l’assoiffé, les eaux vives de ta parole, l’humilié, le tabernacle de ta gloire, le pauvre, le trésor de tes richesses, le suppliant, l’orient de ta sagesse, le faible, la source de ta force, l’infortuné, le ciel de ta générosité, le muet, le royaume de ta mention.

(Baha’u’llah, Epitre au fils du loup)

Pourquoi donc cette avidité à amasser les trésors de la terre, alors que vos jours sont comptés et que l’occasion de les acquérir est à peu près perdue ?

Ne vous déciderez-vous pas, ô négligents, à sortir de votre sommeil ? Tendez l’oreille aux avis que, pour l’amour de Dieu, vous donne ce serviteur. Il n’attend de vous, en vérité, aucune récompense et, entièrement soumis à la volonté de Dieu, il est d’avance résigné à ce que cette volonté lui réserve.

Les jours de votre vie sont déjà largement dépensés, ô peuple, et votre fin approche à grands pas. Renoncez donc à ces vaines entreprises qui vous retiennent encore et attachez-vous aux préceptes de Dieu, afin d’obtenir ce qu’Il vous a destiné et d’être de ceux qui suivent le droit chemin.

Ne vous délectez pas des choses de ce monde et de ses vains ornements, et ne placez point en elles vos espérances. Que votre confiance repose tout entière dans le souvenir de Dieu, le très Sublime et le très-Grand.

Avant peu, il réduira à néant tout ce que vous possédez. Qu’Il soit donc votre crainte, n’oubliez pas l’alliance qu’Il a faite avec vous, et ne soyez point de ceux qu’un voile sépare de Lui.

Gardez-vous de vous enfler d’orgueil en sa présence et de repousser ceux qu’Il aime. Soumettez-vous plutôt humblement aux fidèles, à ceux qui ont cru en Lui et à ses signes, dont les coeurs témoignent de l’unité que leurs bouches proclament, et qui ne parlent que par sa permission.

Nous vous exhortons ainsi au nom de la justice, et nous vous avertissons, au nom de la vérité, pour vous tirer, si possible, de votre sommeil.

Ne faites peser sur aucune âme un poids dont vous ne voudriez point que la vôtre fût chargée, et ne souhaitez à personne les choses que vous ne souhaitez pas pour vous-mêmes. Tel est le meilleur conseil que je vous puisse donner, si vous le voulez suivre.

(Baha’u’llah, Extraits des Ecrits de Baha’u’llah)

The Ten Tenors – Hallelujah https://www.youtube.com/watch?v=M9R6FBEe_10

O toi qui tournes ton visage vers Dieu!

Ferme les yeux à toutes choses et ouvre-les au royaume du Très-Glorieux.

Ne demande qu’à Lui, et à Lui seul, de répondre à tes désirs et à tes aspirations, quels qu’ils soient.

D’un seul de ses regards, Il exhausse cent mille espérances;

d’un seul de ses clins d’oeil, Il guérit cent mille malades incurables;

d’une seule de ses visions, Il apaise chaque blessure;

d’un signe de la tête, Il délivre les coeurs des contraintes de l’affliction.

Il fait ce qu’Il fait, et de quel recours disposons-nous?

Il exécute Ses volontés, Il décrète ce qui Lui plaît.

Ainsi, tu ferais mieux de baisser la tête en signe de soumission et de placer ta confiance dans le Seigneur Très-Miséricordieux.

(Abdu’l-Baha, Sélection des Ecrits d’Abdu’l-Baha)

Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance. Et je n’en reviens pas.

Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.

Cette petite fille espérance. Immortelle.

L’Espérance est une petite fille de rien du tout,

Qui est venue au monde le jour de Noël de l’année dernière…..

C’est cette petite fille pourtant qui traversera les mondes.

Cette petite fille de rien du tout,

Elle seule portant les autres, qui traversera les mondes révolus.

Comme l’étoile a conduit les trois rois du fin fond de l’Orient

Vers le berceau de mon fils

Ainsi une flamme tremblante,

Elle seule conduira les Vertus et les Mondes.

La foi va de soi. La foi marche toute seule.

Pour croire il n’y a qu’à se laisser aller, il n’y a qu’à regarder.

La foi est toute naturelle, toute allante, toute simple, toute venante.

Pour ne pas croire, il faudrait se boucher les yeux et les oreilles.

Pour ne pas voir, pour ne pas croire.

La charité va malheureusement de soi. La charité marche toute seule.

Pour aimer son prochain il n’y a qu’à se laisser aller, il n’y a qu’à regarder tant de détresse.

La charité est toute naturelle, toute jaillissante, toute simple, toute bonne venante.

C’est le premier mouvement du cœur. C’est le premier mouvement qui est bon.

Mais l’espérance ne va pas de soi. L’espérance ne va pas toute seule.

C’est la foi qui est facile et de ne pas croire qui serait impossible.

C’est la charité qui est facile et de ne pas aimer qui serait impossible.

Mais c’est d’espérer qui est difficile.

Et le facile et la pente est de désespérer et c’est la grande tentation.

La Foi voit ce qui est. Dans le Temps et dans l’Eternité.

L’Espérance voit ce qui sera. Dans le temps et pour l’éternité.

La Charité aime ce qui est. Dans le temps et dans l’éternité.

Dieu et le prochain.

Comme la Foi voit Dieu et la création.

Mais l’Espérance aime ce qui sera.

Dans le temps et pour l’éternité.

L’Espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.

Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera.

Dans le futur du temps et de l’éternité.

Charles Péguy

Le Porche de la Deuxième Vertu

Réunion de prières ‘sur les nuages’ organisée par l’ASBL Lumières d’Unité, le 22.3.2020 au sujet de l’unité dans la diversité

Nous portons une attention particulière à la situation actuelle dans beaucoup de pays à travers le monde.

Le message de Naw-Ruz 177 de la Maison universelle de justice est porteur d’espoir.

Voici quelques extraits:

[…] Comme vous le savez certainement, un monde inquiet fait face à une crise sanitaire qui évolue rapidement et qui affecte la population de nombreux pays, dont les conséquences pour la société ne peuvent encore être évaluées avec aucune certitude. Nous sommes certains que, comme nous, vous vous préoccupez grandement du bien-être de l’humanité, en particulier de ceux qui sont les plus vulnérables. Rarement a-t-il été plus évident que la force collective de la société dépend de l’unité qu’elle peut manifester dans l’action, et ce, de la scène internationale jusqu’à la base, et nous savons que vous apportez votre soutien aux efforts essentiels déployés à cet égard pour protéger la santé et le bien-être de tous.

[…] Lors d’une autre crise, ‘Abdu’l-Bahá a offert ces conseils : « En un jour comme celui-ci, où les tempêtes des épreuves et des tribulations enveloppent le monde, et où peur et tremblement ébranlent la planète, vous devez, le visage illuminé et le front rayonnant, apparaître à l’horizon de la fermeté et de la constance, de sorte que, si Dieu le veut, les ténèbres de la peur et de la consternation s’effacent complètement et qu’au-dessus du clair horizon la lumière de l’assurance s’élève et brille resplendissante. » Le monde a de plus en plus besoin de l’espoir et de la force d’âme que confère la foi. Très chers amis, vous vous consacrez bien sûr depuis longtemps à cultiver justement, chez des groupes d’âmes, les qualités requises en cette période : l’unité et la sympathie, la connaissance et la compréhension, un esprit de dévotion collective et d’entreprise commune.

[…] Si difficile que soit la situation aujourd’hui et si près de la limite de leur endurance qu’approchent certains segments de populations, l’humanité finira par traverser cette épreuve et elle en ressortira dotée d’une meilleure compréhension et d’une conscience approfondie de son

unité et de son interdépendance inhérentes.

[…] Pour le moment, nos pensées et nos prières se concentrent sur la santé et le bien-être de tous les amis de Dieu et de tous ceux qui vous entourent. Nous prions également avec ferveur pour que le Tout-Puissant vous accorde assurance, endurance et fermeté d’esprit. Que votre esprit se préoccupe toujours des besoins des communautés auxquelles vous appartenez, de la situation des sociétés dans lesquelles vous vivez et du bien-être de la famille humaine tout entière, dont vous êtes tous les frères et soeurs. Et dans vos moments de quiétude, lorsqu’aucune action autre que la prière ne semble possible, nous vous invitons alors à joindre vos prières ferventes aux nôtres et à prier ardemment pour que la souffrance soit soulagée. Nous nous tournons vers ces paroles de ‘Abdu’l-Bahá, dont toute l’existence fut un exemple de dévouement désintéressé au bien-être d’autrui :

Ô toi, le Bienfaiteur, aide ces nobles amis à mériter ton bon plaisir, fais d’eux les compagnons de l’étranger comme de l’ami. Conduis-les dans ce monde éternel, accorde-leur une part de ta grâce céleste, fais d’eux de vrais bahá’ís, des serviteurs sincères de Dieu ; préserve-les de toute apparence trompeuse et installe-les durablement dans la vérité. Qu’ils deviennent des signes et des témoignages de ton royaume, des étoiles lumineuses au-dessus de l’horizon de cette vie terrestre ! Qu’ils deviennent un réconfort et une consolation pour l’humanité, des serviteurs

de la paix dans le monde !

[signé : La Maison universelle de justice]

Le thème de l’unité dans la diversité est exprimé dans de nombreux sites web:

https://www.bahai.lu/extraits-des-ecrits-bahais/

http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/compilation/monde/cp_diversite-culturelle.htm

https://bicentenary.bahai.org/fr/bahaullah/cards/poterie-sur-le-theme-unite-dans-la-diversite/

http://www.bahai.fr/l-unite-dans-la-diversite-en/

Réunion à l’occasion du bicentenaire de la naissance du Báb à Steinsel, le 24.11.2019 à 16h

Introduction musicale

Rely upon God. Trust in Him.

Praise Him, and call Him continually to mind.

He verily turneth trouble into ease,

and sorrow into solace,

and toil into utter peace.

He verily hath dominion over all things.

Bahá’u’lláh

“Find Me” by Sahar & Hoda

“Pass by whatever exists in this world and find Me. I am the Sun of Perception and the Ocean of Science. I revive the withered ones and quicken the dead. I am that Light which illumines the path of Insight. I am the Falcon of the Hand of the Almighty; I bear healing in My wings and teach the knowledge of soaring to the Heaven of Truth.”

– Baha’u’llah

Repeat:

Am F Am E

Am F Am E Am

https://www.youtube.com/watch?v=OY_McHozqFk

https://bicentenary.bahai.org/fr/the-bab/

Réunion de prières à Steinsel, le 19.10.2019 avec le thème de l’injustice

Choix de musique

No One But Thee, by Calla Kinglit https://www.youtube.com/watch?v=UqgAPRCjykk

O MY God! There is no one but Thee to allay the anguish of my soul, and Thou art my highest aspiration, O my God. My heart is wedded to none save Thee and such as Thou dost love. I solemnly declare that my life and death are both for Thee…” – The Bab

Choix de textes et de prières

Further reading and listening:

Baha’i Blogcast with Rainn Wilson – Episode 34: Judge Dorothy Nelson

https://www.youtube.com/watch?v=MvsCMyfIL9A

Justice: What Is It and How Do We Achieve It? – Layli Miller Muro

https://www.youtube.com/watch?v=Xla-mjFIn6Y&t=9s

Réunion de prières à Steinsel, le 24.8.2019 avec les thèmes de la guérison et du pardon

The Importance of Prayer, Meditation and the Devotional Attitude: A Compilation

How Do Baha’is Ask for Forgiveness?

Musique: Rely upon God, sheyda peyman, light

Bahá’í prayer by Abdu’l-Baha in farsi

H. von Karajan, Adagio de Albinoni

Bahá’u’lláh, Healing prayer, in Spanish

Heelung a Stäerkt – Healing and Strength – Guérison et force – Heilung und Stärke

Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin. No bei Dir ze sinn, ass meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Begleeder. Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten, an dëser, an an där, déi kënnt. Du bass wierklech de Mëtschgiewegsten, den Allwëssenden, den Onendlechweisen.

Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède. Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon. Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l’autre. En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’Infiniment Sage.

Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe in beiden Welten, in dieser und der künftigen. Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise.

Bahá’u’lláh

Wien de séissen Doft vu Gott verbreet, soll all Moies dëst Gebiet soen:

O Gott mäi Gott! Du gesäis dëse Schwaache fir himmlesch Stäerkt bieden, dësen Aarme sech no Denge gëttleche Schätz sehnen, dësen Duuschterege sech nom Sprangbur vum éiwege Liewe sehnen, dëse Kranke sech no der Heelung sehnen, déi s Du him versprach hues, duerch deng onendlech Gnod, déi s Du fir Deng auserwielt Dénger bestëmmt hues, an Dengem Kinnekräich do uewen.

O Här! Ech hu keen, dee mir hëlleft ausser Dir, keen Ënnerdaach ausser Dir, keen dee mech ënnerstëtzt ausser Dir. Stéi mir bäi mat Dengen Engelen, fir Däin hellegen Doft ze verbreeden an Deng Léieren iwwerall bei de Beschte vun Dengem Vollek bekannt ze maachen.

O mäin Här! Maach, dass ech vun allem ausser Dir lassgeléist sinn, dass ech mech um Som vun Denger Guttheet unhalen, dass ech mech voll a ganz Dengem Glawe higinn, fest a staark an Denger Léift bleiwen an dat befollegen, wat s du an Dengem Buch virgeschriwwen hues.

Du bass wierklech de Staarken, de Gewaltegen, den Allmächtegen.

The spreaders of the fragrances of God should recite this prayer every morning:

O God, my God! Thou beholdest this weak one begging for celestial strength, this poor one craving Thy heavenly treasures, this thirsty one longing for the fountain of eternal life, this afflicted one yearning for Thy promised healing through Thy boundless mercy which Thou hast destined for Thy chosen servants in Thy kingdom on high.

O Lord! I have no helper save Thee, no shelter besides Thee, and no sustainer except Thee. Assist me with Thine angels to diffuse Thy holy fragrances and to spread abroad Thy teachings amongst the choicest of Thy people.

O my Lord! Suffer me to be detached from aught else save Thee, to hold fast to the hem of Thy bounty, to be wholly devoted to Thy Faith, to remain fast and firm in Thy love and to observe what Thou hast prescribed in Thy Book.

Verily, Thou art the Powerful, the Mighty, the Omnipotent.

‘Abdu’l-Bahá

Ceux qui répandent les parfums de Dieu doivent réciter cette prière chaque matin :

O Dieu, mon Dieu! Tu vois cette faible créature qui implore la puissance de ton royaume, ce pauvre Te suppliant de lui accorder les trésors de ton ciel. Cet assoiffé aspire à trouver ta fontaine d’où s’écoule l’eau de la vie éternelle; ce malade sollicite de ta générosité sans limite la guérison parfaite que Tu as réservée spécialement pour tes serviteurs choisis dans ton royaume suprême.

O Seigneur! Je n’ai recours qu’à Toi; je n’ai d’autre consolateur ni d’autre soutien que Toi! Assiste-moi de tes anges dans la diffusion de tes parfums sacrés et la propagation de tes enseignements parmi ton peuple élu.

O Seigneur! Permets que je me détache de tout sauf de Toi, et que Je me tienne fermement au pan de ton vêtement; rends-moi sincère dans ta religion, ferme dans ton amour, et fais que je vive conformément à ce que Tu m’as prescrit dans ton Livre.

En vérité Tu es le Puissant, le Fort, l’Omnipotent.

Wer die süßen Düfte Gottes verbreitet, soll jeden Morgen dieses Gebet sprechen:

O Gott, mein Gott! Du siehst, wie dieser Schwache bittet um himmlische Kraft, wie dieser Arme fleht um Deine himmlischen Schätze, wie dieser Dürstende schmachtet nach dem Quell ewigen Lebens, wie dieser Leidende sich sehnt nach der verheißenen Heilung durch Dein grenzenloses Erbarmen, das Du Deinen erwählten Dienern in Deinem Königreich der Höhe bestimmt hast.

O Herr! Ich habe keinen Helfer als Dich, keine Zuflucht außer Dir, keinen Erhalter denn Dich. Stehe mir mit Deinen Engeln bei, Deine heiligen Düfte zu verbreiten und Deine Lehren überall bei den Besten Deines Volkes bekannt zu machen.

O mein Herr! Gib, dass ich mich löse von allem außer Dir, dass ich mich an den Saum Deiner Großmut klammere, dass ich mich Deinem Glauben ganz ergebe, fest und stark in Deiner Liebe bleibe und befolge, was Du in Deinem Heiligen Buche verordnet hast.

Wahrlich, Du bist der Gewaltige, der Kraftvolle, der Allmächtige.xxxv

‘Abdu’l-Bahá

Verzeiung – Forgiveness – Pardon – Verzeihung

Ech bieden Dech mir ze verzeien, o mäin Här, fir d‘Ernimmen vun allem ausser Dir, fir all Luef ausser Dengem, fir all Freed ausser där, no bei Dir ze sinn, fir all Pleséier ausser deem, mat Dir verbonnen ze sinn, fir all Gléck ausser deem, vun Denger Léift a guddem Wëllen, a fir all Saachen déi mech uginn, déi awer näischt mat Dir ze dinn hunn, o Du deen s Du den Här vun allen Häre bass, Deen, deen d’Mëttele verschaaft an d’Dieren opspäert.

I beg Thee to forgive me, O my Lord, for every mention but the mention of Thee, and for every praise but the praise of Thee, and for every delight but delight in Thy nearness, and for every pleasure but the pleasure of communion with Thee, and for every joy but the joy of Thy love and of Thy good-pleasure, and for all things pertaining unto me which bear no relationship unto Thee, O Thou Who art the Lord of lords, He Who provideth the means and unlocketh the doors.lvii

Ô mon Seigneur, je te supplie de me pardonner pour toute mention autre que ta mention, toute louange autre que ta louange, toute joie autre que celle de ta présence, tout plaisir autre que celui de la communion avec toi, toute allégresse autre que celle de t’aimer et de te plaire. Pardonne-moi aussi pour tout ce qui m’appartient et qui est sans rapport avec toi, ô Seigneur des seigneurs, toi qui fournis les moyens et qui ouvres les portes!

Ich bitte Dich, o mein Herr, vergib mir jedes Gedenken außer dem Deinen, jeden Lobpreis außer dem Deinen, jede Wonne außer Deiner Nähe, jede Freude außer der Gemeinschaft mit Dir, jedes Entzücken außer Deiner Liebe und Deinem Wohlgefallen sowie alles, was mir zugehört und keine Verwandtschaft hat mit Dir, o Du, der Du der Herr der Herren bist, Er, der die Wege bereitet und die Türen öffnet.

Báb

Éier sief Dir o Gott!

Wéi kann ech vun Dir schwätzen, wou s Du gehellegt bass iwwer de Luef vun der ganzer Mënschheet? Verherrlecht sief Däin Numm, o Gott! Du bass de Kinnek, déi éiweg Wourecht. Du weess, wat an den Himmelen an op der Äerd ass, an zu Dir musse si all zréckkommen. Du hues Deng gëttlech bestëmmten Offenbarung, no enger präziser Mooss, erofgeschéckt. Gelueft bass Du o Här! Duerch Däin Uerder, méchs Du, wien och ëmmer s Du wëlls, zum Gewënner, mat der Hëllef vun den Arméien aus dem Himmel, der Äerd, an deem wat dertëschent läit. Du bass den héchsten Herrscher, déi éiweg Wourecht, den Här, deem seng Muecht net z’iwwerwannen ass. Verherrlecht bass Du o Här! Du verzeis zu jidder Zäit d’Sënne vu jidderengem vun Dengen Dénger, déi Dech ëm Verzeiung bieden.

Wäsch meng Sënnen of, an och d’Sënne vun deenen, déi bei der Mueresdämmerung Deng Verzeiung sichen, déi zu Dir bieden am Dag wéi an der Nuecht, déi no näischt ausser Gott verlaangeren, déi verschenken, wat och ëmmer Gott hinne gnädeg zougesteet, déi Däi Luef moies an owes feieren, an net noléisseg sinn an hire Flichten.

Báb

Glory be unto Thee, O God.

How can I make mention of Thee while Thou art sanctified from the praise of all mankind. Magnified be Thy Name, O God, Thou art the King, the Eternal Truth; Thou knowest what is in the heavens and on the earth, and unto Thee must all return. Thou hast sent down Thy divinely ordained Revelation according to a clear measure. Praised art Thou, O Lord! At Thy behest Thou dost render victorious whomsoever Thou willest, through the hosts of heaven and earth and whatsoever existeth between them. Thou art the Sovereign, the Eternal Truth, the Lord of invincible might. Glorified art Thou, O Lord, Thou forgivest at all times the sins of such among Thy servants as implore Thy pardon.

Wash away my sins and the sins of those who seek Thy forgiveness at dawn, who pray to Thee in the daytime and in the night season, who yearn after naught save God, who offer up whatsoever God hath graciously bestowed upon them, who celebrate Thy praise at morn and eventide, and who are not remiss in their duties.

Báb

Gloire à toi, ô mon Dieu!

Comment puis-je te mentionner alors que tu transcendes toute louange humaine! Magnifié soit ton nom, ô mon Dieu, tu es le Roi, l’éternelle Vérité. Tu sais ce qui existe sur la terre et dans les cieux, et c’est à toi que tout retournera. Tu manifestes, selon une mesure précise, la révélation que tu as divinement décidée. Sois loué, ô Seigneur! Par les armées du ciel et de la terre et de tout ce qui est entre les deux, tu accordes, sur ton ordre, la victoire à qui tu veux. Tu es le Souverain, la Vérité éternelle, le Seigneur au pouvoir invincible. Glorifié sois-tu, ô Seigneur! Tu pardonnes toujours les péchés de ceux parmi tes serviteurs qui implorent ton pardon.

Efface mes péchés et les péchés de ceux qui recherchent ta miséricorde à l’aube, et te prient jour et nuit ; ils languissent pour Dieu seul, offrent tout ce que Dieu leur a gracieusement octroyé, célèbrent ta louange matin et soir et ne négligent pas leurs devoirs.

Báb

Ruhm sei Dir, o Gott!

Wie kann ich von Dir sprechen, da Du heilig bist über den Lobpreis der ganzen Menschheit! Verherrlicht sei Dein Name, o Gott! Du bist der König, die ewige Wahrheit. Du weißt, was in den Himmeln und auf Erden ist, und zu Dir müssen alle zurückkehren. Nach deutlichem Maße hast Du Deine göttlich bestimmte Offenbarung herabgesandt. Gelobt seiest Du, o Herr! Kraft Deines Befehls machst Du siegreich, wen Du willst, durch die Heerscharen des Himmels, der Erde und dessen, was dazwischen ist. Du bist der höchste Herrscher, die Ewige Wahrheit, der Herr unüberwindlicher Macht. Verherrlicht seiest Du, o Herr! Du vergibst allezeit die Sünden jener Deiner Diener, die Deine Verzeihung erflehen.

Wasche ab meine Sünden und die Sünden derer, die zur Morgendämmerung Deine Vergebung suchen, die zu Dir beten am Tage und zur Nachtzeit, die sich nach nichts sehnen außer Gott, die darbringen, was Gott ihnen gnädig gewährt, die Dein Lob preisen des Morgens und des Abends und nicht nachlässig sind in ihren Pflichten.

Báb

Elteren – Parents – Parents – Eltern

Et gehéiert sech, dass den Dénger no all Gebiet Gott biet, sengen Elteren Erbaarmen a Verzeiung ze bewëllegen. Esou wäert d’Stëmm vu Gott sech erhiewen:

«Wat s du fir Deng Eltere gefrot hues, kriss du dausendfach als Belounung!» Geseent ass deen, deen u seng Elteren denkt, wann hie mat Gott kommunizéiert. A Wierklechkeet gëtt et keen anere Gott ausser Him, de Mächtegen, Deen, dee jidderee gär huet.

It is seemly that the servant should, after each prayer, supplicate God to bestow mercy and forgiveness upon his parents. Thereupon God’s call will be raised:

‘Thousand upon thousand of what thou hast asked for thy parents shall be thy recompense!’ Blessed is he who remembereth his parents when communing with God. There is, verily, no God but Him, the Mighty, the W ell-Beloved.

Il sied au serviteur, après chaque prière, de supplier Dieu d’accorder grâce et pardon à ses parents. Après quoi l’appel de Dieu s’élèvera:

“Ta récompense sera des milliers et des milliers de fois ce que tu as demandé pour tes parents!” Béni est celui qui se souvient de ses parents alors qu’il communie avec Dieu. En vérité, il n’y a d’autre Dieu que Lui, le Puissant, le Bien-Aimé.

Der Diener sollte nach jedem Gebet Gott anflehen, seinen Eltern gnädig zu vergeben. Dann wird Gottes Ruf erschallen:

»Abertausendfach sei dir gelohnt, was du für deine Eltern erbeten hast!« Gesegnet, wer seiner Eltern gedenkt, wenn er mit Gott Zwiesprache hält. Wahrlich, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Mächtigen, dem Vielgeliebten. xxv

Báb

Laangt Heelungsgebiet – Long Healing Prayer – Prière de guérison – Heilungsgebet

Hien ass Deen, deen heelt, dee sech selwer duergeet, deen hëlleft, deen alles verzeit, den Allbaarmhäerzegen.

Ech ruffen no Dir, o Héchsten, o Treien, o Herrlechen! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Herrscher, o Erhiewenden, o Riichter! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Onvergläichlechen, o Éiwegen, o Eenzegen! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Meeschtgelueften, o Hellegen, o Du, deen hëlleft! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Allwëssenden, o Allweisen, o Gréissten! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Gnädegen, o Majestéiteschen, o Veruerdner! Du, deen duergeet, Du den Heelenden, Du de Bestännegen, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Beléiften, o Geschätzten, o Bezaubernden! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Mächtegsten, o Erhalenden, o Staarken! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Herrscher, o Du deen duerch sech selwer ass, o Allwëssenden! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Geescht, o Liicht, o Offenbaarsten! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, dee vu jidderengem besicht gëtt, o Du, jidderengem bekannt, O Du, jidderengem verbuergen!

Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Verbuergenen, o Triumphéierenden, o Schenkenden! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Allmächtegen, o Bäistand, o Du, dee verbiergt! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Gestalter, o Erfëllenden, o Entwuerzelnden! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Erhiewenden, o Versammeler, o Du, deen erhéicht! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, deen alles vollkomme mécht, o Onbeschränkten, o Generéisen! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Mëtschgiewegen, o Diskreten, o Schëpfer! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Ganznobelen, o Wonnerschéinsten, o Du, dee gär gëtt ! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Gerechten, o Gnädegen, o Generéisen! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Onwidderstéilechen, o Onvergänglechen, o Allwëssenden! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Herrlechen, o Uréiwegen, o Grousshäerzegen! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Onerreechbaren, o Här vun der Freed, o Erwënschten! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, léif mat allen, o Du baarmhäerzeg mat allen, o Du deen s Du et am beschte mat eis mengs! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du Ënnerdaach fir jiddereen, o Schutz fir all, o Alleserhaler! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du deen allen hëlleft, o Du vun allen Ugebieten, o Beliewenden! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Offenbarer, o Zerstéierer, o Gnädegsten! Du, deen duergeet, Du, deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du meng Séil, o Du, deen ech gär hunn, o Du mäi Glawen! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, deen den Duuscht läscht, o transzendenten Här, o Wäertvollsten! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Onvergiesslechsten, o nobelsten Numm, o allereelste Wee! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Meeschtgelueften, o Hellegsten, o Gehellegten! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Lassléisenden, o Beroder, o Retter! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Frënd, o Dokter, o Bezaubernden! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Herrlechkeet, o Schéinheet, o Generéisen! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, Vertrautesten, o Du, deen seng Léift am gréissten ass, o Här vum Mueresliicht! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du deen entflaamt, deen erliicht, dee Freed bréngt! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Här vun der Generositéit, o Matleedvollsten, o Baarmhäerzegsten! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Bestännegen, o Liewensspender, o Ursprong vun aller Existenz! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du deen all Saachen duerchdréngt, o Gott, deen alles gesäit, o Här vun der Ried! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, offenbar an awer verbuergen, o Du, onsiichtbar an awer bekannt, o Betruechter, vun alle gesicht! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Ech ruffen no Dir, o Du, deen déi, déi gär hunn, dout mécht, o Gott vun de Gnod fir di Béis! Du, deen duergeet, Du ,deen heelt, Du, dee bestänneg ass, o Du Bestännegen!

Genügenden, ech ruffen no Dir, O Genügenden!

Heeler, ech ruffen no Dir, o Heeler!

Onvergänglechen, ech ruffen no Dir, o Onvergänglechen! Du, den Éiwegbestännegen, o Du Bestännegen!

Helleg bass Du, o mäi Gott! Ech bieden Dech bei Denger Generositéit, déi d’Paarte vun Denger Guttheet a Gnod wäit opmécht, an den Tempel vun Denger Hellegkeet um Troun vun der Éiwegkeet erriicht; bei Dengem Erbaarmen, duerch dat s Du all erschafe Saachen un d’Tafel vun Denger Generositéit a gudden Doten aluets, a bei Denger Gnod, duerch déi s Du Äntwert gëss, an Dir selwer mat Dengem Wuert “Jo!” fir all déi, am Himmel an op der Äerd, zur Stonn, wou Deng Souveränitéit an Deng Gréisst sech offenbaren, am Mueren, wou d’Muecht vun Denger Herrschaft siichtbar gëtt. An nees bieden ech Dech, bei dësen allerschéinsten Nimm, bei dësen edelsten an héchsten Eegenschaften, a bei Dengem héchste Gedenken, a bei Denger renger a purer Schéinheet, a bei Dengem verbuergene Liicht am verbuergensten Zelt, a bei Dengem Numm, agewéckelt am Kleed vum Leed all Mueren an Owend, beschütz deen, deen dëst geseent Tablett dréit a liest, deen drop stéisst, an deen, dee ronderëm d’Haus geet, wou et ass. Heel Du dann, duerch dëst Tablett jidder Kranken, déi deene et net gutt geet an déi, déi aarm sinn, virun all Qual a Verzweiwlung, virun all Leed a Misär. Leed Du duerch dëst Tablett wien och ëmmer wëllt, op d’Pied vun Denger Féierung an op d’Weeër vun Denger gnädeger Verzeiung ze kommen.

Du bass wierklech de Mächtegen, Deen, dee jidderengem duergeet, den Heelenden, de Beschützer, Deen dee gëtt, de Matleedvollen, dee Ganzgeneréisen, den Allbaarmhäerzegen.

Long Healing Prayer

He is the Healer, the Sufficer, the Helper, the All-Forgiving, the All-Merciful.

I call on Thee O Exalted One, O Faithful One, O Glorious One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Sovereign, O Upraiser, O Judge! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Peerless One, O Eternal One, O Single One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Most Praised One, O Holy One, O Helping One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Omniscient, O Most Wise, O Most Great One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Clement One, O Majestic One, O Ordaining One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Beloved One, O Cherished One, O Enraptured One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Mightiest One, O Sustaining One, O Potent One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Ruling One, O Self-Subsisting, O All-Knowing One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Spirit, O Light, O Most Manifest One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Thou Frequented by all, O Thou Known to all, O Thou Hidden from all! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Concealed One, O Triumphant One, O Bestowing One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Almighty, O Succoring One, O Concealing One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Fashioner, O Satisfier, O Uprooter! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Rising One, O Gathering One, O Exalting One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Perfecting One, O Unfettered One, O Bountiful One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Beneficent One, O Withholding One, O Creating One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Most Sublime One, O Beauteous One, O Bounteous One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Just One, O Gracious One, O Generous One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O All-Compelling, O Ever-Abiding, O Most Knowing One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Magnificent One, O Ancient of Days, O Magnanimous One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Well-guarded One, O Lord of Joy, O Desired One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

Bahá’u’lláh

I call on Thee O Thou Kind to all, O Thou Compassionate with all, O Most Benevolent One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Haven for all, O Shelter to all, O All-Preserving One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Thou Succorer of all, O Thou Invoked by all, O Quickening One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Unfolder, O Ravager, O Most Clement One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Thou my Soul, O Thou my Beloved, O Thou my Faith! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Quencher of thirsts, O Transcendent Lord, O Most Precious One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Greatest Remembrance, O Noblest Name, O Most Ancient Way! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Most Lauded, O Most Holy, O Sanctified One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Unfastener, O Counselor, O Deliverer! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Friend, O Physician, O Captivating One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Glory, O Beauty, O Bountiful One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O the Most Trusted, O the Best Lover, O Lord of the Dawn! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Enkindler, O Brightener, O Bringer of Delight! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Lord of Bounty, O Most Compassionate, O Most Merciful One! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Constant One, O Life-giving One, O Source of all Being! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Thou Who penetratest all things, O All-Seeing God, O Lord of Utterance! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Manifest yet Hidden, O Unseen yet Renowned, O Onlooker sought by all! Thou the Sufficing, Thou the Healing, Thou the Abiding, O Thou Abiding One!

I call on Thee O Thou Who slayest the Lovers, O God of Grace to the wicked! Sufficer, I call on Thee, O Sufficer!

Healer, I call on Thee, O Healer!

Abider, I call on Thee, O Abider!

Thou the Ever-Abiding, O Thou Abiding One!

Sanctified art Thou, O my God! I beseech Thee by Thy generosity, whereby the portals of Thy bounty and grace were opened wide, whereby the Temple of Thy Holiness was established upon the throne of eternity; and by Thy mercy whereby Thou didst invite all created things unto the table of Thy bounties and bestowals; and by Thy grace whereby Thou didst respond, in Thine own Self with Thy word “Yea!” on behalf of all in heaven and earth, at the hour when Thy sovereignty and Thy grandeur stood revealed, at the dawn-time when the might of Thy dominion was made manifest. And again do I beseech Thee, by these most beauteous names, by these most noble and sublime attributes, and by Thy most Exalted Remembrance, and by Thy pure and spotless Beauty, and by Thy hidden Light in the most hidden pavilion, and by Thy Name, cloaked with the garment of affliction every morn and eve, to protect the bearer of this blessed Tablet, and whoso reciteth it, and whoso cometh upon it, and whoso passeth around the house wherein it is. Heal Thou, then, by it every sick, diseased and poor one, from every tribulation and distress, from every loathsome affliction and sorrow, and guide Thou by it whosoever desireth to enter upon the paths of Thy guidance, and the ways of Thy forgiveness and grace.

Thou art verily the Powerful, the All-Sufficing, the Healing, the Protector, the Giving, the Compassionate, the All- Generous, the All-Merciful.

Longue prière de guérison

Il est celui qui guérit, qui suffit, qui secourt, qui toujours pardonne, l’Infiniment Miséricordieux.

Je t’invoque, ô toi, le Suprême, le Fidèle, le Glorieux. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Souverain, le Dignifiant, le Juge. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Incomparable, l’Éternel, l’Unique. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Très-Loué, le Sanctifié, le Secours. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Omniscient, le Très-Sage, le Très-Grand. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel ! Je t’invoque, ô toi, le Clément, le Majestueux, l’Ordonnateur. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel ! Je t’invoque, ô toi, le Bien-Aimé, l’Adoré, l’Aimant ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Très-Fort, le Soutien, le Puissant ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Dominateur, l’Absolu, l’Omniscient ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Esprit, la Lumière, le Plus Manifeste ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Compagnon de tous, connu de tous, caché aux regards de tous ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Invisible, le Triomphateur, le Dispensateur ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Tout-Puissant, le Secours, Celui qui ne dévoile point ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Façonneur, le Bienfaiteur, le Renverseur ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi qui élèves, qui rassembles, qui exaltes ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi qui rends parfait, l’Indépendant, le Généreux ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Bienfaisant, le Discret, le Créateur ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Très-Sublime, le Magnifique, le Bienveillant ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Juste, le Clément, le Généreux ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Irrésistible, l’Impérissable, le Très-Sage ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Munificent, l’Ancien des Jours, le Magnanime ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Inaccessible, le Seigneur de joie, le Désiré ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Bienfaiteur, le Compatissant, le Bienveillant ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Havre de tous, le Refuge de tous, le Protecteur de tous ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi que tous invoquent, le Secours, le Vivifiant ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Révélateur, le Destructeur, le Très-Clément ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Bahá’u’lláh

Je t’invoque, ô toi, mon âme, mon bien-aimé, ma foi ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, la Source, le Seigneur transcendant, l’Inestimable ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Inoubliable, le plus noble des Noms, la plus Ancienne Voie ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Très-Loué, le Très-Saint, le Sanctifié ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel ! Je t’invoque, ô toi, le Libérateur, le Guide, le Sauveur ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, l’Ami, le Médecin, le Fascinateur ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, la Gloire, la Beauté, la Générosité ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, la Confiance, l’Amour suprême, le Seigneur de l’Aurore ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi qui enflammes, qui animes, qui enchantes. Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, Seigneur de bonté, le Très-Compatissant, le Très-Miséricordieux ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Constant, l’Animateur, la Source de toute existence ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, le Perspicace, le Clairvoyant, Seigneur de la Parole ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi, manifeste mais caché, invisible mais illustre, le Témoin que tous recherchent ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Je t’invoque, ô toi qui fauches les amants, Dieu de clémence envers les méchants ! Toi qui suffis, toi qui guéris, toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Ô Dispensateur, je t’invoque, ô Dispensateur ! Ô Guérissant, je t’invoque, ô Guérissant !

Ô l’Immuable, je t’invoque, ô l’Immuable ! Toi, l’Éternel, ô toi, l’Éternel !

Sanctifié es-tu, ô mon Dieu ! Je t’implore par ta générosité qui ouvrit toutes grandes les portes de ta faveur et de ta grâce, qui établit le temple de ta sainteté sur le trône de l’Éternité.

Je t’implore par la miséricorde qui te fit convier toutes choses créées à la table de tes générosités et de tes dons, par la grâce qui te fit répondre en toi-même « oui ! » pour tous ceux qui sont au ciel et sur la terre, à l’heure de la révélation de ta souveraineté et de ta grandeur, à l’aube de la manifestation de la puissance de ton empire.

Et à nouveau je t’implore par ces noms les plus beaux, par ces attributs les plus sublimes et les plus nobles, par ton souvenir le plus célébré, par ta beauté pure et sans tache, par la lumière dissimulée dans le pavillon secret, par ton nom enveloppé du vêtement de l’affliction chaque matin et chaque soir. Protège le porteur de cette prière bénie ainsi que celui qui la récite, la découvre, ou passe près de la maison où elle se trouve. Grâce à elle, guéris les malades, les personnes souffrantes, les pauvres, de toute affliction et de toute détresse, de toute infirmité détestable et de tout chagrin ; grâce à elle, guide celui qui désire pénétrer dans les sentiers de ta providence et dans les voies de ton pardon et de ta grâce.

Tu es en vérité le Puissant, le Dispensateur, Celui qui guérit, le Protecteur, le Bienfaiteur, le Compatissant, le Très- Généreux, le Très-Miséricordieux.

Baha’u’lláh

Langes Heilungsgebet

Er ist der Heiler, der Genügende, der Helfer, der Allvergebende, der Allbarmherzige.

149:1

Ich rufe Dich an, o Erhabener, o Getreuer, o Herrlicher! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:2

Ich rufe Dich an, o Herrscher, o Erhebender, o Richter! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:3

Ich rufe Dich an, o Unvergleichlicher, o Ewiger, o Einziger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:4

Ich rufe Dich an, o höchst Gepriesener, o Heiliger, o Helfender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:5

Ich rufe Dich an, o Allwissender, o Allweiser, o Größter! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:6

Ich rufe Dich an, o Gnädiger, o Erhabener, o Verordner! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:7

Ich rufe Dich an, o Geliebter, o über alles Geschätzter, o Bezaubernder! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:8

Ich rufe Dich an, o Mächtigster, o Erhaltender, o Starker! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:9

Ich rufe Dich an, o Herrscher, o Selbstbestehender, o Allwissender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:10

Ich rufe Dich an, o Geist, o Licht, o Offenbarster! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:11

Ich rufe Dich an, o Du, dem alle sich ständig zuwenden, o Du, allen offenbar, o Du, allen verborgen! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:12

Ich rufe Dich an, o Verborgener, o Siegreicher, o Schenkender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:13

Ich rufe Dich an, o Allmächtiger, o Beistand, o Verberger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:14

Ich rufe Dich an, o Gestalter, o Genüger, o Entwurzelnder! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:15

Ich rufe Dich an, o Emporsteigender, o Versammler, o Erhebender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:16

Ich rufe Dich an, o Vollender, o Unbeschränkter, o Freigebiger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:17

Ich rufe Dich an, o Wohltätiger, o Verhindernder, o Schöpfer! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:18

Ich rufe Dich an, o höchst Erhabener, o Schönster, o Gabenreicher! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:19

Ich rufe Dich an, o Gerechter, o Gnädiger, o Freigebiger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:20

Ich rufe Dich an, o alles Bezwingender, o ewig Seiender, o Allwissender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:21

Ich rufe Dich an, o Herrlichster, o Altehrwürdiger der Tage, o Großmütiger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:22

Ich rufe Dich an, o Wohlbehüteter, o Herr der Freude, o Ersehnter! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:23

Ich rufe Dich an, o Du, freundlich zu allen, o Du, barmherzig mit allen, o Wohlwollender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:24

Ich rufe Dich an, o Du Zuflucht aller, o Schutz für alle, o Allbewahrer! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:25

Ich rufe Dich an, o Du Helfer aller, o Du von allen Angeflehter, o Belebender! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:26

Ich rufe Dich an, o Entfaltender, o Zerstörender, o Du Gütigster! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:27

Ich rufe Dich an, o Du meine Seele, o Du mein Geliebter, o Du mein Glaube! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:28

Ich rufe Dich an, o Du Durstlöschender, Erhabener Herr, o Du Kostbarster! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:29

Ich rufe Dich an, o Größtes Gedenken, o Hehrster Name, o Altehrwürdiger Weg! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:30

Ich rufe Dich an, o höchst Gepriesener, o höchst Heiliger, o Geheiligter! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:31

Ich rufe Dich an, o Loslösender, o Berater, o Retter! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:32

Ich rufe Dich an, o Freund, o Arzt, o Du Fesselnder! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:33

Ich rufe Dich an, o Herrlichkeit, o Schönheit, o Freigebiger! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:34

Ich rufe Dich an, o Vertrautester, o innigst Geliebter, o Herr des Morgenlichtes! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:35

Ich rufe Dich an, o Entflammender, o Erleuchtender, o Freudenbringer! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:36

Ich rufe Dich an, o Herr der Großmut, o Mitleidvollster, o Barmherzigster! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:37

Ich rufe Dich an, o Beständiger, o Lebenspender, o Ursprung allen Seins! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:38

Ich rufe Dich an, o Du alles Durchdringender, o Allsehender Gott, o Herr der Rede! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:39

Ich rufe Dich an, o Du — offenbar, doch verborgen, o Du — unsichtbar, doch bekannt, o Betrachter — von allen gesucht! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:40

Ich rufe Dich an, o Du, der die Liebenden tötet, o Gott der Gnade für die Sünder! Du der Genügende, Du der Heilende, Du der Beständige, o Du Beständiger!

149:41

Genügender, ich rufe Dich an, o Genügender! O Heiler, ich rufe Dich an, o Heiler! O Bestehender, ich rufe Dich an, o Bestehender! Du ewig Beständiger, o Du Beständiger!

Heilig bist Du, o mein Gott! Ich flehe Dich an bei Deiner Großmut, welche weit die Tore Deiner Gnadengaben auftut und den Tempel Deiner Heiligkeit über dem Throne der Ewigkeit errichtet, bei Deinem Erbarmen, durch das Du alle erschaffenen Dinge an die Tafel Deiner Gaben und Wohltaten ludest, und bei Deiner Gnade, durch die Du Antwort gabst in Dir selbst mit Deinem Worte »Ja« um aller willen, die im Himmel und auf Erden sind, zur Stunde, da Deine Souveränität und Hoheit enthüllt ward, am Morgen, da die Macht Deiner Herrschaft offenbar ward. Und wieder flehe ich Dich an bei diesen schönsten Namen, bei diesen edelsten und höchsten Eigenschaften, bei Deinem höchst erhabenen Gedenken, bei Deiner reinen, unbefleckten Schönheit, bei Deinem verborgenen Licht im verborgensten Zelte, und bei Deinem Namen, der jeden Morgen und Abend in das Gewand des Leides gehüllt ist, beschütze den Träger dieser gesegneten Tafel und den, der sie spricht, und den, der ihr begegnet, und den, der an dem Haus vorübergeht, in dem sie aufbewahrt ist. So heile denn durch diese Tafel jeden Kranken, Leidenden und Bedürftigen von aller Trübsal und Pein, von allem Kummer und Elend. Lenke durch diese Tafel jeden, der auf die Pfade Deiner Führung und auf die Wege Deiner gnädigen Vergebung zu gelangen sucht.

Du bist wahrlich der Machtvolle, der Allgenügende, der Heilende, der Beschützer, der Gebende, der Mitleidvolle, der Großmütigste, der Allbarmherzigste.

Baha’u’lláh

Programme prévue pour la prochaine réunion

Prière par Abdu’l-Baha: https://www.youtube.com/watch?v=JhchOYx3VpQ

« Ô vous qui êtes chers au cœur de ‘Abdu’l-Bahá,

Chaque fois que vous êtes tristes et chagrinés,

Que l’on vous inflige des souffrances,

Que l’on est injuste envers vous, ou que l’on vous oppresse,

Vous, soyez nobles, bienveillants, courageux et pleins d’Amour ;

Récitez, alors, cette prière avec ‘Abdu’l-Bahá :

Il est Dieu,

Ô Seigneur, je suis seul, sans soutien,

Je suis tel des feuilles mortes, tombées par terre,

Je suis faible et vulnérable.

Et Toi, Tu es le Secourable,

Celui qui répond aux supplications des victimes ! »

gracieusement traduit par M. Rochan MAVADDAT (traduction non-officielle) le 20 mars 2018. The original text of this prayer was not found at Bahá’i World Centre…

ای عزیزان عبدالبهاء

هر گاه غمی دارید،آزار می‌بینید،

به شما جفا میکنند و ستم روا میدارند،

شما بزرگوار و دلیر و مهربان باشید

و این مناجات را با عبدالبهاء در میان نهید :

هوالله

ای پروردگار, بی‌ کسم و بی‌ نفس

خاشاکم و خس،

ضعیفم و بس ، تویی فریاد رس.”

ع ع

Réunion de prières et de recueillement, samedi 4 mee 2019 à Steinsel

1ère partie: accueil autour d’un thé/café

2ième partie: présentation du programme avec le choix de prières chantées et récitées

La communauté mondiale a démontré sa capacité à faire participer, en tout temps, plus d’un million de personnes à de telles activités, les aidant à explorer les réalités spirituelles et à en tenir compte. Dans la même courte période, le nombre de réunions de prière a presque doublé – une réponse si nécessaire à l’éloignement de plus en plus grand de l’humanité par rapport à la Source d’espoir et de générosité. Ce développement est particulièrement prometteur, car les réunions de prière insufflent un esprit nouveau dans la vie d’une communauté. Combinées à des activités éducatives pour tous les âges, elles en renforcent le noble objectif : favoriser des communautés qui se distinguent par leur dévotion à Dieu et leur service à l’humanité (extrait du message de Ridvan 2019 de la Maison universelle de justice).

The worldwide community has shown the capacity to engage, at any given time, over a million people in such activities, helping them to explore and respond to spiritual realities. In the same short period, the number of gatherings for prayer nearly doubled—a much-needed response to humanity’s growing estrangement from the Source of hope and bounty. This development holds special promise, for devotional meetings infuse a new spirit into the life of a community. Interwoven with educational efforts for all ages, they reinforce the lofty purpose of those efforts: to foster communities distinguished by their worship of God and their service to humankind (passage from the Ridvan Message 2019 by the Universal House of Justice).

Die weltweite Gemeinde hat die Fähigkeit bewiesen, zu jeder Zeit mehr als eine Million Menschen an solchen Aktivitäten zu beteiligen und ihnen dabei zu helfen, geistige Wirklichkeiten zu erkunden und ihnen zu entsprechen. In derselben kurzen Zeit hat sich die Anzahl der Gebetstreffen fast verdoppelt – eine dringend benötigte Antwort auf die wachsende Entfremdung der Menschheit von der Quelle der Hoffnung und der Gnadengaben. Diese Entwicklung ist besonders vielversprechend, denn Andachtsversammlungen erfüllen das Leben einer Gemeinschaft mit einem neuen Geist. Verwoben mit Erziehungs- und Bildungsbemühungen für alle Altersgruppen, verstärken sie das erhabene Ziel dieser Bemühungen: die Förderung von Gemeinden, die sich durch ihre Anbetung Gottes und ihren Dienst an der Menschheit auszeichnen (Auszug aus der Ridvan Botschaft 2019 from Universalen Haus der Gerechtigkeit).

لقد أظهرت الجامعة في أنحاء العالم مقدرتها على إشراك ما يربو عن مليون شخصٍ في نشاطاتٍ من هذا القبيل في أيّ وقتٍ من الأوقات، ومساعدة هؤلاء على استكشاف الحقائق الرّوحانيّة والاستجابة لها. في هذه الفترة القصيرة نفسها ارتفع عدد جلسات الدّعاء إلى ما يقارب الضّعف – استجابةً لأحوَج ما تكون إليها البشريّة بسبب تنامي غفلتها عمّن هو منبع الأمل والعطاء. إنّ هذا تطوّر واعدٌ يبعث على الأمل، ذلك لأنّ جلسات الدّعاء تبثّ روحًا جديدةً في حياة الجامعة.ونظرًا لارتباطها الوثيق بالمساعي التّعليميّة لكافّة الأعمار فإنّها تعزّز الغاية السّامية لتلك المساعي و هي: رعايةجامعات تمتاز بعبادتها لله وخدمتها لبني البشر. (passage from the Ridvan Message 2019 by the Universal House of Justice).

Gesehen von Dieter, im Kreuzgang eines evangelischen Begegnungszentrum in Gotha

[La] prière est la conversation spirituelle essentielle, directe et sans intermédiaire de l’âme avec son Créateur.

C’est la nourriture spirituelle qui maintient la vie de l’esprit.

Comme la rosée du matin, elle rafraîchit le cœur et le purifie, l’épurant des attachements du moi insistant.

C’est un feu qui consume les voiles et une lumière qui mène à l’océan de la réunion avec le Tout-Puissant.

Sur ses ailes, l’âme s’envole vers les paradis de Dieu et se rapproche de la réalité divine.

Le développement des capacités infinies de l’âme et du pouvoir d’attirer sur soi les faveurs de Dieu dépend de la qualité de la prière, mais sa prolongation n’est pas souhaitable.

Le pouvoir latent de la prière se manifeste quand elle est motivée par l’amour de Dieu, indépendamment de toute crainte ou faveur, et sans ostentation ni superstition.

Elle doit être exprimée avec un cœur pur et sincère qui prédispose à la contemplation et à la méditation, afin que ses effets puissent éclairer la raison.

Une telle prière transcendera les limites des mots et ira bien au-delà des simples sons. La douceur de ses mélodies doit élever et réjouir le cœur, et affermir le pouvoir pénétrant de la Parole, transformant les inclinations terrestres en qualités célestes et inspirant le désir de servir l’humanité de façon désintéressée (extrait du Message de la Maison universelle de justice, 18.12.2014).

Prayer is the essential spiritual conversation of the soul with its Maker, direct and without intermediation.

It is the spiritual food that sustains the life of the spirit.

Like the morning’s dew, it brings freshness to the heart and cleanses it, purifying it from attachments of the insistent self.

It is a fire that burns away the veils and a light that leads to the ocean of reunion with the Almighty.

On its wings does the soul soar in the heavens of God and draw closer to the divine reality.

Upon its quality depends the development of the limitless capacities of the soul and the attraction of the bounties of God, but the prolongation of prayer is not desirable.

The powers latent in prayer are manifested when it is motivated by the love of God, beyond any fear or favour, and free from ostentation and superstition.

It is to be expressed with a sincere and pure heart conducive to contemplation and meditation so that the rational faculty can be illumined by its effects.

Such prayer will transcend the limitation of words and go well beyond mere sounds. The sweetness of its melodies must gladden and uplift the heart and reinforce the penetrating power of the Word, transmuting earthly inclinations into heavenly attributes and inspiring selfless service to humankind (passage from the message from the Universal House of Justice, 18.12.2014).

Une vidéo d’une minute sur les réunions de prière, en anglais: https://youtu.be/Iop-CFOdgFg

1 Remover of Difficulties, in English and Arabic languages: https://youtu.be/IQrWYGxtpdw

2 “My Light Is in Thee” by Oisin & Bahiyyih Devine: https://youtu.be/-sUnMMFOZE4 Busy not thyself…Thou art My lamp…

Here is the quotation used for the lyrics and the lyrics and chords below:

“O SON OF BEING! Thou art My lamp and My light is in thee. Get thou from it thy radiance and seek none other than Me. For I have created thee rich and have bountifully shed My favor upon thee.”

-Baha’u’llah

E minor. D major. C major

O son of Being, busy not thyself with this world

E minor D C major

For with fire we test the gold and with gold we test our servants

(Repeat twice)

E minor. D major. C major

Thou art my lamp and my light is in thee

E minor. D major. C major

Get thou from it thy radiance and seek none other than me

A minor 7. B major. 7. C major D major

For I have created thee rich and have bountifully shed my favour upon thee.

O son of Being, busy not thyself with this world. For with fire we test the gold and with gold we test our servants.

Thou art my lamp and my light is in thee. Get thou from it thy radiance and seek none other than me

For I have created thee rich and have bountifully shed my favour upon thee.

3 “Allahumma yá Subúhun yá Quddus yá Hannánu yá Mannán. Farrij Laná Bi’l-Fazli Va’l-Ihsán. Innaka Rahmanu Mannán.”: https://www.youtube.com/watch?v=Iv8HPAdaM78

4 Wert thou to speed through the immensity of space (Hidden Words, 4 languages), rowshan: https://www.youtube.com/watch?v=sbqCtod9NSU

40. O JONG VUM MËNSCH!

Géifs du och duerch den onendlech groussen Universum rennen an d’Héichte vum Himmel durchsichen, géifs du awer keng Rou fannen, ausser am Gehorsam virun Eisem Gebot an der Demut virun Eisem Gesiicht.

O SON OF MAN!

Wert thou to speed through the immensity of space and traverse the expanse of heaven, yet thou wouldst find no rest save in submission to Our command and humbleness before Our Face.

O FILS DE L’HOMME!

Si tu te précipitais à travers l’infini de l’espace et parcourais l’immensité des cieux, tu ne trouverais de repos qu’en te soumettant à Notre commandement et en étant humble devant Nous.

O SOHN DES MENSCHEN!

Durcheile die Weiten des Alls und durchquere die Höhen des Himmels – du wirst doch keine Ruhe finden, außer im Gehorsam gegen Unser Gebot und in der Demut vor Unserem Antlitz.

5 Les Mirages: http://bahai-song-project.de/mirages/, based on a quotation by Bahá’u’lláh

G | F# | Bm

||: En vérité, je vous le dis, ce monde est semblable, à ces mirages du désert, que le voyageur assoiffé

prend pour de l’eau. :||

||: Et que, de tout son pouvoir, il s’efforce d’atteindre, il s’efforce d’atteindre :||

jusqu’au moment où, y étant parvenu,

||: il s’aperçoit que ce n’était que pure illusion :||

Language: French, put to music by the Le Deun family. Listen to their music here: http://www.bahai-biblio.org/biblio-audio.htm#musique

||: En vérité, je vous le dis, ce monde est semblable, à ces mirages du désert, que le voyageur assoiffé prend pour de l’eau. :||||: Et que, de tout son pouvoir, il s’efforce d’atteindre, il s’efforce d’atteindre :|| jusqu’au moment où, y étant parvenu, ||: il s’aperçoit que ce n’était que pure illusion :||

Bonus: Den Igel a vläicht de Wee zum Fridden

3ième partie: échange de pensées et d’actions

Réunion de recueillement autour du thème de l’amour, samedi 26 janvier 2019 à Steinselfo0VV3xVzpxHrYdInKNNvszyMyQGQ-7Mv3ikrCmxyixGVXVL3ruYl5Ns_twex9Pr_oNYOsAHEYQpXJ4zC11btR8s0e1-yT49N-Cx0qbZWs8YYn_Qz6I_T7PVTMBePvQafvXuftVs

Choix de musique

Andrea Bocelli – If Only ft. Dua Lipa https://www.youtube.com/watch?v=Jd6HfKGTIIY&list=RDzLmFEIksvh8&index=7

Fragile, Sting & Stevie Wonder https://www.youtube.com/watch?v=gnZgNYoZkeU&index=31&list=RDX7SvBtJuh3Y

The Sign of Love: https://www.youtube.com/watch?v=jrbk1RztX4w

O Son of Man! For everything there is a sign. The sign of love is fortitude under My decree and patience under My trials.
– From The Hidden Words of Bahá’u’lláh, Part 1, No 48

Music by Luke Slott

Instrumental:

Once Upon a Time in America – The Danish National Symphony Orchestra (Live) https://www.youtube.com/watch?v=yRDDflQlvgc

Music of Ottmona empire, old Ottoman Sont 18/19th Century – Üsküdara Giderken https://www.youtube.com/watch?v=r9No8kVSXqQ&list=RDa1J2vfjmgMQ&index=12

【古琴】《左手指月》GuQin(Chinese traditional instrument) https://www.youtube.com/watch?v=Tlsev6ZepqE

Kristina Cooper, Emanuel https://www.youtube.com/watch?v=kcMaxo0OaZo&list=RDX7SvBtJuh3Y&index=10

Cavatina from The Deer Hunter https://www.youtube.com/watch?v=X7SvBtJuh3Y

Ask the Mountains, by Vangelis https://www.youtube.com/watch?v=QFlcs8vwLK4 (after 1.40’)

Aytaç Doğan – Kanun Resitali 1 https://www.youtube.com/watch?v=VS3LafxrMIs

Aytaç Doğan – Dil Yarası https://www.youtube.com/watch?v=z8y31oTd_cc

ABOUT LOVE

Love as the origin of creation

O SON OF MAN!

I loved thy creation, hence I created thee. Wherefore, do thou love Me, that I may name thy name and fill thy soul with the spirit of life.

Baha’u’llah, The Hidden Words

KNOW thou of a certainty that Love is the secret of God’s holy Dispensation, the manifestation of the All-Merciful, the fountain of spiritual outpourings. Love is heaven’s kindly light, the Holy Spirit’s eternal breath that vivifieth the human soul. Love is the cause of God’s revelation unto man, the vital bond inherent, in accordance with the divine creation, in the realities of things. Love is the one means that ensureth true felicity both in this world and the next. Love is the light that guideth in darkness, the living link that uniteth God with man, thatassureth the progress of every illumined soul. Love is the most great law that ruleth this mighty and heavenly cycle, the unique power that bindeth together the divers elements of this material world, the supreme magnetic force that directeth the movements of the spheres in the celestial realms. Love revealeth with unfailing and limitless power the mysteries latent in the universe. Love is the spirit of life unto the adorned body of mankind, the establisher of true civilization in this mortal world, and the shedder of imperishable glory upon every high-aiming race and nation

Baha’u’llah, Selections of the Writings of Baha’u’llah

The Four Kinds of Love

WHAT a power is love! It is the most wonderful, the greatest of all living powers.

Love gives life to the lifeless. Love lights a flame in the heart that is cold. Love brings hope to the hopeless and gladdens the hearts of the sorrowful.

In the world of existence there is indeed no greater power than the power of love. When the heart of man is aglow with the flame of love, he is ready to sacrifice all—even his life. In the Gospel it is said God is love.

There are four kinds of love. The first is the love that flows from God to man; it consists of the inexhaustible graces, the Divine effulgence and heavenly illumination. Through this love the world of being receives life. Through this love man is endowed with physical existence, until, through the breath of the Holy Spirit—this same love—he receives eternal life and becomes the image of the Living God. This love is the origin of all the love in the world of creation.

The second is the love that flows from man to God. This is faith, attraction to the Divine, enkindlement, progress, entrance into the Kingdom of God, receiving the Bounties of God, illumination with the lights of the Kingdom. This love is the origin of all philanthropy; this love causes the hearts of men to reflect the rays of the Sun of Reality.

The third is the love of God towards the Self or Identity of God. This is the transfiguration of His Beauty, the reflection of Himself in the mirror of His Creation. This is the reality of love, the Ancient Love, the Eternal Love. Through one ray of this Love all other love exists.

The fourth is the love of man for man. The love which exists between the hearts of believers is prompted by the ideal of the unity of spirits. This love is attained through the knowledge of God, so that men see the Divine Love reflected in the heart. Each sees in the other the Beauty of God reflected in the soul, and finding this point of similarity, they are attracted to one another in love. This love will make all men the waves of one sea, this love will make them all the stars of one heaven and the fruits of one tree. This love will bring the realization of true accord, the foundation of real unity.

But the love which sometimes exists between friends is not (true) love, because it is subject to transmutation; this is merely fascination. As the breeze blows, the slender trees yield. If the wind is in the East the tree leans to the West, and if the wind turns to the West the tree leans to the East. This kind of love is originated by the accidental conditions of life. This is not love, it is merely acquaintanceship; it is subject to change.

Today you will see two souls apparently in close friendship; tomorrow all this may be changed. Yesterday they were ready to die for one another, today they shun one another’s society! This is not love; it is the yielding of the hearts to the accidents of life. When that which has caused this “love” to exist passes, the love passes also; this is not in reality love.

Love is only of the four kinds that I have explained. (a) The love of God towards the identity of God. Christ has said God is Love. (b) The love of God for His children—for His servants. (c) The love of man for God and (d) the love of man for man. These four kinds of love originate from God. These are rays from the Sun of Reality; these are the Breathings of the Holy Spirit; these are the Signs of the Reality.

Abdul’Baha, Paris talks

The Great Commandment

And one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and seeing that he answered them well, asked him, “Which commandment is the most important of all?” Jesus answered, “The most important is, ‘Hear, O Israel: The Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength.’ The second is this: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ There is no other commandment greater than these.” And the scribe said to him, “You are right, Teacher. You have truly said that he is one, and there is no other besides him. And to love him with all the heart and with all the understanding and with all the strength, and to love one’s neighbor as oneself, is much more than all whole burnt offerings and sacrifices.”

The Gospel Mark 28-32

Love the mother of all virtues

Now it is evident, in accordance with what has been said, that it is love of a God (caritas) which directs the acts of all other virtues to the last end and which, consequently, also gives the form to all other acts of virtue ; and it is precisely in this sense that love of God (caritas) is called the form of the virtues, for these are called virtues in relation to ‘informed’ acts.

Thomas Aquinas

Love thy enemy

Wherefore must the loved ones of God associate in affectionate fellowship with stranger and friend alike, showing forth to all the utmost loving-kindness, disregarding the degree of their capacity, never asking whether they deserve to be loved. In every instance let the friends be considerate and infinitely kind. Let them never be defeated by the malice of the people, by their aggression and their hate, no matter how intense. If others hurl their darts against you, offer them milk and honey in return; if they poison your lives, sweeten their souls; if they injure you, teach them how to be comforted; if they inflict a wound upon you, be a balm to their sores; if they sting you, hold to their lips a refreshing cup.

Abdul’Baha « Selections of the Writings of Abdul’Baha «

Love and Justice

Hence justice, as compared with love, is not an inferior thing, a thing which should not be. As long as we human beings live in this world, where there are systems, justice is as indispensable as love. This can be seen by the fact that a man of love, as soon as he has to act in the world of institutions, turns his love into justice. He knows that if he did otherwise, he would ruin, destroy, the world of institutions. Love which is not just in the world of institutions is sentimentality. And sentimentality, feeling for feeling’s sake, is the poison, the solvent which destroys all just institutions… Justice, however, is always the pre-condition of love; justice must never be neglected by love. Love can only do more, it can never do less than justice requires. A citizen who falsifies his income tax return in orders to practice charity cannot appeal to love in exculpation, love of that kind is sheer sentimentality. True love is always more than just; it fulfills first the impartial law of actual justice. There is therefore no such thing as love at the cost of justice or over the head of justice, but only beyond justice and through justice. Love is always more than the recognition of the rights of a human being… The real gift of love only begins where justice has already been done, for it is that which is beyond justice.

Emile Brunner, Justice p. 128

Love as human quality

“Love has to be of the quality that gives freedom, not new chains for you. ”

“When you say to a woman or a man, ‘I love you,’ you are simply saying, ‘I cannot be deceived by your body, I have seen you. Your body may become old but I have seen you, the bodiless you. I have seen your innermost core, the core that is divine.’ Liking is superficial. Love penetrates and goes to the very core of the person, touches the very soul of the person.”

“Love is a ladder. It starts with one person, it ends with the totality. Love is the beginning, God is the end. To be afraid of love, to be afraid of the growing pains of love, is to remain enclosed in a dark cell. Modern man is living in a dark cell. It is narcissistic – narcissism is the greatest obsession of the modern mind. And then there are problems, which are meaningless. There are problems that are creative because they lead you to higher awareness. There are problems that lead you nowhere; they simply keep you tethered, they simply keep you in your old mess. Love creates problems. You can avoid those problems by avoiding love – but those are very essential problems! They have to be faced, encountered; they have to be lived and gone through and gone beyond. And to go beyond, the way is through. Love is the only real thing worth doing. All else is secondary. If it helps love, it is good. All else is just a means, love is the end. So whatsover the pain, go into love.”

Rajneesh

Textes choisis par Peter

Réunion de recueillement autour du thème de la prière, vendredi 31 août 2018 à Steinsel

Poem: This is Faith

To walk where there is no path
To breathe where there is no air
To see where there is no light —
This is Faith.

To cry out in the silence,
The silence of night,
And hearing no echo believe
And believe again and again —
This is Faith.

To hold pebbles and see jewels
To raise sticks and see forests
To smile with weepings eyes —
This is Faith.

To say: “God, I believe” when others deny,
“I hear” when there is no answer,
“I see” though naught is seen —
This is Faith.

And the fierce love in the heart,
The savage love that cries
Hidden Thou art yet there!
Veil Thy face and mute Thy tongue
Yet I see and hear Thee, Love,
Beat me down to the bare earth,
Yet I rise and love Thee, Love!
This is Faith.

– Amatu’l-Bahá Rúḥíyyih Khánum, 1953

In His talks ‘Abdu’l-Bahá describes prayer as ‘Conversation with God‘, and concerning meditation He says that ‘while you meditate you are speaking with your own spirit. In that state of mind you put certain questions to your spirit and the spirit answers: the light breaks forth and the reality is revealed.
(Universal House of Justice, Lights of Guidance, p. 540)

Turning to God in prayer for the sole purpose of glorifying His Name and extolling His Attributes is the most natural move that man can make towards his Creator. It is like a plant which turns towards the sun. Although the sun pours out its energies regardless, yet, by its very nature, the tree cannot help but stretch its boughs and branches in the direction of the sun. For it to remain insensible to the life-giving rays of the sun is a sign that it is dead. To use another analogy, we see in nature that a babe cries for food and his mother feeds him. But if he does not hunger for food, he is not healthy even though the mother may feed him by force. This two-way relationship is the basis for growth. Similarly, God bestows His boundless favours and grace upon His creation, but man must by his own volition turn to Him in adoration and praise in order to receive them. If he fails to do this, he becomes deprived and spiritually starved. In The Hidden Words Bahá’u’lláh confirms this when He says: O Son of Being! Love Me, that I may love thee. If thou lovest Me not, My love can in no wise reach thee. Know this, O servant.
(Adib Taherzadeh, The Revelation of Bahá’u’lláh v 2, p. 232-233)

[ The Community has developed the ] […] capacity to shape a pattern of life distinguished for its devotional character has risen perceptibly. In diverse settings, on every continent, groups of believers are uniting with others in prayer, turning their hearts in supplication to their Maker, and calling to their aid those spiritual forces upon which the efficacy of their individual and collective efforts depends.[…]
Universal House of Justice, 28 December 2010

Rid thou thyself of all attachments to aught except God, enrich thyself in God by dispensing with all else besides Him, and recite this prayer:

Say: God sufficeth all things above all things, and nothing in the heavens or in the earth or in whatever lieth between them but God, thy Lord, sufficeth. Verily, He is in Himself the Knower, the Sustainer, the Omnipotent.

Regard not the all-sufficing power of God as an idle fancy. It is that genuine faith which thou cherishest for the Manifestation of God in every Dispensation. It is such faith which sufficeth above all the things that exist on the earth, whereas no created thing on earth besides faith would suffice thee. If thou art not a believer, the Tree of divine Truth would condemn thee to extinction. If thou art a believer, thy faith shall be sufficient for thee above all things that exist on earth, even though thou possess nothing.”
(EXCERPTS FROM DALÁ’IL-I-SAB`IH, Selections from the Writings of the Bab, p. 123)

Adore Dieu de telle manière que, si ton adoration te conduisait au feu, elle ne subirait aucun changement, et qu’il en soit de même si ta récompense devait être le paradis. C’est de cette manière, et de cette manière seulement, qu’il convient d’adorer le seul vrai Dieu. Si tu l’adorais par peur, ceci serait inconvenant au parvis sacré de sa présence et ne pourrait être considéré comme un acte venant de toi, dédié à l’unicité de son Être. Ou si, le regard fixé sur le paradis, tu l’adorais en caressant un tel espoir, tu élèverais alors la création de Dieu au même rang que Lui-même, en dépit du fait que les hommes désirent le paradis.
Le feu et le paradis s’inclinent et se prosternent devant Dieu. Ce qui est digne de son Essence est de l’adorer pour Lui-même, sans craindre le feu et sans espérer le paradis.
Celui qui, vraiment, adore Dieu, est délivré du feu et entre dans le paradis de son bon plaisir, bien que ceci ne devrait pas être la raison de son adoration. Toutefois, les faveurs et la grâce de Dieu s’écoulent toujours selon les exigences de son insondable sagesse.
La prière la plus agréable à Dieu est celle offerte avec la plus grande spiritualité et le plus grand rayonnement; sa prolongation n’a pas été et n’est pas aimée de Dieu. Plus une prière est dite avec désintéressement et pureté, plus elle est acceptable en la présence de Dieu.
(“Sélection des Écrits du Báb” – M.E.B. édition 1984 – pp.71,72)

Ô toi qui t’es inclinée en prière devant le royaume de Dieu !
Bénie sois-tu, car la beauté du visage divin a ravi ton cœur, la lumière de la sagesse intérieure l’a inondé et, en lui, resplendit l’éclat du royaume.
Sache que Dieu est avec toi en toutes circonstances, qu’Il te protège des mutations et des hasards de ce monde et qu’Il fait de toi une servante dans son grand vignoble…
(“Sélections des écrits d”Abdu’l-Bahá – M.E.B. édition 1983 -91)

Loué soit Dieu, ton cœur se consacre à la commémoration de Dieu, ton âme se réjouit de la bonne nouvelle et tu es absorbé dans la prière.
L’état de prière est la meilleure des conditions, car l’homme est alors uni avec Dieu.
En vérité, la prière confère la vie, surtout lorsqu’elle est offerte en privé et à certains moments, comme à minuit lorsqu’on est libéré des soucis quotidiens.
(“Sélections des écrits d”Abdu’l-Bahá” – M.E.B. édition 1983 -172)

Les prières obligatoires sont indispensables puisqu’elles contribuent à l’humilité, à la soumission, à tourner son visage vers Dieu et à Lui exprimer sa dévotion. Par cette prière, l’homme communie avec Dieu, cherche à se rapprocher de Lui, converse avec le véritable Bien-Aimé de son coeur et atteint les hauteurs spirituelles.

Il convient au serviteur de prier et de demander l’assistance de Dieu, de le supplier et d’implorer son aide. Tel est le rang de servitude, et le Seigneur décrétera tout ce qu’Il désire, conformément à sa parfaite sagesse.

Ô servante de Dieu ! Chante les paroles de Dieu, médite sur leur sens et transforme-les en actions ! Je prie Dieu de te permettre d’atteindre pour l’éternité une condition élevée dans le royaume de la Vie.
(“Tablets of ‘Abdu’l-Bahá” vol.I, p.85)

Se souvenir de Dieu est comme la pluie et la rosée qui donnent la fraîcheur et la grâce aux fleurs et aux jacinthes, qui les rafraîchissent et leur confèrent un parfum et un charme renouvelés. “Et tu as vu la terre desséchée et aride; mais quand Nous faisons descendre sur elle la pluie, elle s’anime et foisonne, et elle fait pousser toutes les herbes luxuriantes.” (Qur’an 107:5) Efforcez-vous alors de louer et de glorifier Dieu le jour et la nuit afin que vous puissiez atteindre à la fraîcheur et à la beauté infinies.
(“Tablets of ‘Abdu’l-Bahá” vol.I, p.85)

Sache, en vérité, qu’il sied au faible de solliciter l’aide du Fort et il convient à celui qui cherche la grâce de supplier le Glorieux, le Généreux. Lorsque quelqu’un implore son Seigneur, se tourne vers Lui et recherche la munificence de son océan, cette supplication apporte la clarté à son cœur, l’illumination à sa vue; elle vivifie son âme et exalte son être.
Lorsque tu implores Dieu et que tu dis : “Ton nom est ma guérison…”, vois comme ton cœur est réconforté, ton âme ravie par l’esprit et l’amour de Dieu, et comme tes pensées sont attirées vers son royaume ! C’est par cette attraction que les capacités et les aptitudes personnelles s’accroissent. Plus grand est le vase, plus il peut contenir d’eau et, plus la soif est vive, plus les bienfaits du nuage sont agréables au goût de l’homme. Tel est le mystère de la supplication et telle est la sagesse d’énoncer ses besoins.
(“Baha’u’lláh et l’Ère nouvelle” – M.E.B. édition 1972 – pp.120-121)

Nous devons nous efforcer de parvenir à cet état en nous détachant de tout et de tous et en nous tournant vers Dieu seul. L’homme devra faire un effort pour atteindre cette condition, il devra travailler et lutter pour y parvenir. Nous pouvons y réussir en pensant moins aux choses matérielles, en nous détachant d’elles et en nous inquiétant davantage des choses spirituelles. Plus nous nous éloignons des unes, plus nous nous rapprochons des autres. Le choix dépend de nous.
Notre perception spirituelle, notre vision intérieure doivent s’ouvrir pour nous permettre de reconnaître en toutes choses les signes et les empreintes de l’Esprit de Dieu. Tout peut nous renvoyer la lumière de l’Esprit.
(“Baha’u’lláh et l’Ère nouvelle” – M.E.B. édition 1972 – p.117)

Si un homme aime son ami, n’est-il pas naturel qu’il le dise ? Et, bien qu’il sache son ami au courant de son affection, ne désire-t-il pas la lui lo confirmer ? … Dieu connaît les désirs de tous les coeurs, mais l’impulsion de prier est naturelle, elle jaillit de l’amour de l’homme pour Dieu.
… Dans la prière, les mots ne sont pas nécessaires, mais bien la pensée et l’action. Si cet amour et ce désir sont absents, il est vain de vouloir les créer de force. Les paroles sans amour ne signifient rien. Si quelqu’un vous parlait en ayant l’air d’accomplir une corvée ennuyeuse, sans éprouver ni affection ni le moindre plaisir de vous rencontrer, auriez-vous envie de converser avec lui ?
(“Baha’u’lláh et l’Ère nouvelle” – M.E.B. édition 1972 – pp.122-123)

Dans la prière la plus noble, les hommes prient uniquement par amour de Dieu et non parce qu’ils le craignent ou qu’ils redoutent l’enfer, ou encore parce qu’ils espèrent ses faveurs ou le paradis… Lorsqu’on s’éprend de quelqu’un, on ne peut s’empêcher de murmurer son nom bien-aimé. Combien plus difficile est-il de ne pas prononcer le nom de Dieu quand on s’est pris à l’aimer… L’être spirituel ne trouve de bonheur que dans la célébration de Dieu.
(“Baha’u’lláh et l’Ère nouvelle” – M.E.B. édition 1972 – p.123)

La raison principale des maux violents qui affligent actuellement notre société est le manque de spiritualité. La civilisation matérialiste de notre temps a tellement absorbé l’énergie et l’intérêt de l’humanité que les hommes, en général, ne sentent plus la nécessité de s’élever au-dessus des contraintes et des conditions de leur existence matérielle quotidienne. Il n’y a pas assez de demandes pour les choses que nous devrions appeler spirituelles afin de les différencier des besoins et des exigences de notre existence physique.
La crise universelle affectant l’humanité est donc essentiellement spirituelle dans ses causes. L’esprit de l’époque pris dans son ensemble est irréligieux. La conception de l’homme sur la vie est trop grossière et matérialiste pour le rendre capable de s’élever dans les royaumes les plus élevés de l’esprit.
C’est cette condition si tristement morbide dans laquelle la société est tombée que la religion cherche à améliorer et à transformer. Car le centre de la foi religieuse est ce sentiment mystique qui unit l’homme à Dieu. Cet état de communion spirituelle peut être causé et maintenu par la méditation et la prière. Et c’est la raison pour laquelle Baha’u’lláh a tellement insisté sur l’importance de l’adoration. Pour un croyant, il ne suffit pas simplement d’accepter et d’observer les enseignements. Il devrait en plus cultiver le sens de la spiritualité qu’il peut acquérir principalement par la prière. La foi bahá’ie, comme toutes les autres religions divines, est donc essentiellement mystique dans sa nature. Son but principal est le développement de l’individu et de la société par l’acquisition de vertus et de pouvoirs spirituels. C’est l’âme de l’homme qui doit d’abord être nourrie, et la prière est la meilleure source de nourriture spirituelle. Les lois et les institutions, telles que les voyait Baha’u’lláh, ne peuvent devenir vraiment efficaces que lorsque notre vie spirituelle intérieure aura été perfectionnée et transformée. Autrement, la religion dégénérera en une simple organisation et deviendra une chose morte.
Les croyants, particulièrement les jeunes, devraient donc bien réaliser la nécessité de la prière, car la prière est absolument indispensable à leur développement spirituel et ceci, comme il a déjà été dit, est la base même et le but de la religion de Dieu.
(Extrait d’une lettre de Shoghi Effendi datée du 8 décembre 1935, adressée à un croyant et publiée dans “Bahá’i News” n°102, en août 1936, p.3)

Réunion de recueillement autour du thème du détachement, vendredi 27 juillet 2018 à Steinsel

https://www.google.lu/search?q=detachment+meaning&oq=detachment&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11160j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

DNyrzivfuBx7_JWgUE6lSe4wN--GYj-DORME0_K3z258KzmD28PTfnUzlqJlSuH0YKs22jDkXFAdcnVVlGuZ8OlEEbHGOe-bEg6QpQfDsXol0gCNUW6pAPrUVgaFMov0uuLK_7do

Il existe des prières qui ont comme thème le détachement / Lassléisung.

Voici un example d’un travail d’approfondissement d’un ami sur le thème du détachement: http://www.bahai-biblio.org/centre-doc/ouvrage/cours/cours-b05-detachement.htm

S59F8kC2REe4MuKLNeNmIO7xDyN7BhJsJYaKscf-2y3nzf9RNurcHN92blUi1hv0_HGQiNiZnMJS1h57C8llyUHiKUbQtCkIKoqSIgsH5hUn1Pk-OJDKKqhkPm_FpjGKPacwrgicyoEtYEtaeORO01rXSwLt-2SMa8Jw3QKeRjWr3JgOSdL1Puacmy9duXWKlaElNBqqLE4uJa-GyN4_daC13g_eDBRPMLzwBw15JYp--AND37yOA8aDfan5yRmxcmnJw4w1oR2t-n41

eRvGmKaMNKzmFzkfE2O-zcwYK5sUUa6qHuTo5ZpYY9xSiHWbm3rqXZ8yyrB38MpY1301FYkVpArglv3GJFpFRzR0RyDwpOmRsj4d3keQZGkNWeZCYCwPiHrgl0w04mKLb4KBb-c94Fu06MLiSGNNYpjAsfzeBoiVrLgoaIrM6-2w6q2ElnUh6w7ZpTDcPW7arDXeTqkvNecVJnCICNGVyUoxy1B5n5DI7RwW4RthsEEZprQfdbNliGk9EUyoyEszU3oTYcFaMpr4fWp8

Musique choisie

Historia de un amor, Violins DUO SunStrings https://www.youtube.com/watch?v=T2Tpdd6D60U

Pavane, Fauré https://www.youtube.com/watch?v=o7bGWeggCrk

Gabriel Fauré – Pavane, Op. 50, Choral & Orchestra – Flute Oboe Clarinet https://www.youtube.com/watch?v=W9aXbDhchfs

Shubert: Serenade https://www.youtube.com/watch?v=0bjB-IWEYI0

Albinoni: Adagio https://www.youtube.com/watch?v=kn1gcjuhlhg

John Williams, Shindler’s List https://www.youtube.com/watch?v=YqVRcFQagtI

Schindler’s list – cello guitar duet Duo Vitare https://www.youtube.com/watch?v=v9TQDdzhtOw

Les Choristes: Vois sur ton chemin https://www.youtube.com/watch?v=Nuywf1GWlJ4

Guadalupe Pineda – Historia De Un Amor https://www.youtube.com/watch?v=HzjE33U_gy8

French Latino – Historia de un Amor https://www.youtube.com/watch?v=s9PcpkMqtp8

Meditative Mind https://www.youtube.com/watch?v=7cfvXTQLLSI

Meditation and Healing https://www.youtube.com/watch?v=acIpsyTW6SI

Pachelbel, Forest Garden https://www.youtube.com/watch?v=jjWMeSoNOzs

Lévon Minassian – Doudouk https://www.youtube.com/watch?v=DTVBLbQ1wBQ

Armand Amar – Inanna https://www.youtube.com/watch?v=D9KCqItgmxk

Duo Françaix – I. Selder and E. Linhartova – Danzas Españolas Op. 37 – No. II Oriental by Granados

https://www.youtube.com/watch?v=zbyWf692Kig

Story, Mt. Wolf – Exit (With Burgs), shared by Katarina: https://www.youtube.com/watch?v=-VR57qKFooo

Une application smartphone avec des prières en plusieurs langues: https://www.bahaiprayers.io/prayer?id=205000&to=es

A short selection of Baha’i Writings regarding Meditation, contemplation and reflection

Bahá’u’lláh says there is a sign (from God) in every phenomenon: the sign of the intellect is contemplation and the sign of contemplation is silence, because it is impossible for a man to do two things at one time—he cannot both speak and meditate.

It is an axiomatic fact that while you meditate you are speaking with your own spirit. In that state of mind you put certain questions to your spirit and the spirit answers: the light breaks forth and the reality is revealed.

You cannot apply the name ‘man’ to any being void of this faculty of meditation; without it he would be a mere animal, lower than the beasts.

Through the faculty of meditation man attains to eternal life; through it he receives the breath of the Holy Spirit—the bestowal of the Spirit is given in reflection and meditation.

The spirit of man is itself informed and strengthened during meditation; through it affairs of which man knew nothing are unfolded before his view. Through it he receives Divine inspiration, through it he receives heavenly food.

http://www.bahai.org/library/authoritative-texts/compilations/importance-prayer-meditation-devotional-attitude/importance-prayer-meditation-devotional-attitude.pdf?314624f0

Partage d’une histoire touchante de la part de Íñigo: Le chant d’un oiseau

Un homme, un voyageur, traverse un village. Il passe sous un balcon et il entend le chant d’un oiseau. Emerveillé par la mélodie de ce chant, il s’arrête un moment pour contempler la scène. Sur le balcon orné d’une vigne, il y a un couple de vieillards, un monsieur fort et dynamique et une dame à l’allure frêle et délicate, assis sur des fauteuils en rotin et, accrochée au mur, une cage où un beau petit oiseau égaie l’atmosphère de sa joyeuse musique. Ému, le passant s’assied sur un banc et écoute jusqu’au coucher du soleil. Dans l’obscurité naissante, le couple du balcon se lève, couvre la cage avec un drap et s’apprête à rentrer dans la chambre.

Le passant s’adresse au vieux monsieur avant qu’il quitte le balcon:

—Vous avez un fameux joli chanteur, Monsieur. Voudriez-vous me le vendre?

—Non, Monsieur, il n’est pas à vendre. Ma femme éprouve pour lui une grande affection.

Le voyageur, déçu, se rappelle alors qu’il doit trouver un refuge pour la nuit et se dirige vers l’auberge du village. En passant par la grande rue il aperçoit un petit magasin qui expose dans sa vitrine quelques cages, dont l’une contient un oiseau parfaitement semblable au petit chanteur du balcon. L’homme entre dans le magasin et demande le prix de l’oiseau.

—Il n’est pas cher, dit la vendeuse, le pauvre, il est muet…

Le passant hésite un instant, réfléchit et finit par payer et emporter cage et oiseau.

Dans sa chambre à l’auberge, après un dîner frugal, il attend dans le silence l’heure la plus sombre de la nuit. Il couvre d’une serviette la cage du petit oiseau muet et se dirige vers le balcon du petit chanteur.

Dans la rue déserte, il grimpe au balcon, échange rapidement les deux oiseaux et traverse à nouveau le village plongé dans l’obscurité pour retourner vite dans sa chambre. À l’aube, il reprend la route.

Quelques semaines plus tard, sous le porche de sa maison, l’homme écoute sous les derniers rayons du jour, le son merveilleux de la voix de son petit chanteur mal acquis. Et un malaise commence à s’installer dans sa conscience qui s’éveille peu à peu.

Le lendemain, il décide de retourner au village du couple de vieillards et prend avec lui soigneusement la cage du petit chanteur. Il y arrive un peu avant le coucher du soleil et s’assied sur le même banc pour attendre l’arrivée du couple sur leur balcon. Peu après, le vieux monsieur sort et prend la cage du mur pour en changer l’eau et remettre des graines dans la mangeoire. Le voyageur lui adresse un bonsoir et s’enquiert de la santé de son épouse.

—Je suis seul maintenant. Ma femme, qui était un peu malade, a vu son état empirer le soir où vous étiez passé il y a quelques semaines et elle est décédée la nuit même.

—Oh! Je suis désolé pour vous…

—Vous savez, c’est dur le deuil… Même notre petit oiseau est devenu triste, aussi triste que moi. Lui aussi, il a pris le deuil et n’a plus voulu chanter depuis cette malheureuse nuit…

Le passant, dans l’obscurité naissante du crépuscule, cache son angoisse et n’ose pas interrompre les soins que le vieil homme apporte à son petit compagnon muet.

Devotional meetings – les réunions de prières

Devotional meetings are occasions where any soul may enter, inhale the heavenly fragrances, experience the sweetness of prayer, meditate upon the Creative Word, be transported on the wings of the spirit, and commune with the one Beloved. Feelings of fellowship and common cause are generated, particularly in the spiritually heightened conversations that naturally occur at such times and through which the “city of the human heart” may be opened. By convening a gathering for worship at which adults and children of any background are welcome, the spirit of the Mashriqu’lAdhkár is evoked in any locality (UHJ 29.12.15 message, p.15).

Les réunions de prière sont des événements auxquels toute âme peut prendre part, où toute âme peut respirer les parfums célestes, goûter à la douceur de la prière, méditer sur la Parole créatrice, se laisser transporter sur les ailes de l’esprit et communier avec le Bien-Aimé. Des sentiments d’amitié et de partage d’une cause commune naissent, en particulier dans les conversations spirituellement élevées qui ont lieu spontanément en de tels moments et grâce auxquelles « la cité du coeur des hommes » peut s’ouvrir. Lorsqu’est organisée une réunion de prière qui accueille des adultes et des enfants de n’importe quelle origine, l’esprit du Mashriqu’l-Adhkár est évoqué dans toute localité (MUJ 29.12.15 message, p. 16-17).

Devotional meetings are occasions where any soul may enter, inhale the heavenly fragrances, experience the sweetness of prayer, meditate upon the Creative Word,

be transported on the wings of the spirit, and commune with the one Beloved.

Feelings of fellowship and common cause are generated, particularly

in the spiritually heightened conversations

that naturally occur at such times and through which

the “city of the human heart” may be opened.

By convening a gathering for worship

at which adults and children of any background are welcome,

the spirit of the Mashriqu’l-Adhkár is evoked in any locality

(UHJ 29.12.15 message, p.15).

Les réunions de prière sont des événements auxquels toute âme peut prendre part, où toute âme peut respirer les parfums célestes, goûter à la douceur de la prière, méditer sur la Parole créatrice, se laisser transporter sur les ailes de l’esprit et communier avec le Bien-Aimé.

Des sentiments d’amitié et de partage d’une cause commune naissent, en particulier dans les conversations spirituellement élevées qui ont lieu spontanément en de tels moments et grâce auxquelles « la cité du coeur des hommes » peut s’ouvrir.

Lorsqu’est organisée une réunion de prière qui accueille des adultes et des enfants de n’importe quelle origine, l’esprit du Mashriqu’l-Adhkár est évoqué dans toute localité

(MUJ 29.12.15 message, p. 16-17).

Mashriqu’l-Adhkár: maison d’adoration

http://www.bahai.org/action/devotional-life/mashriqul-adhkar

Musique choisie:

hans zimmer – jade

tony braxton – unbreak my heart

sarah brighton /inesse galante – ave maria

celine dion – the prayer

george winston – thanksgiving

phil collins – another day in paradise

poème d’amour turque

rod steward – have i told you lately that i love you

michael bubble – the way you look tonight

james blunt – you’re beautiful

hallelujah

eric clapton – you look wonderful tonight

Sting – the shape of my heart

jacques brel – ne me quitte pas

beautiful arabic song

sona – secret garden

slumdog millionaire – latika’s theme

soundtrack – braveheart

levon minassian – babaziz

luke slott – sorrow not

luke slott – la lumière

Dieu veuille que la lumière de l’unité puisse envelopper la terre entière et que le sceau “Le royaume est à Dieu” puisse être imprimé au front de tous ses habitants.

Fête des 19 jours: 6.2.2016 Empire – Dominion – Herrschaft

Partie spirituelle

19. O JONG VUN DER WONNERBARER VISIOUN!

En Hauch vu Mengem Geescht hunn Ech dir ageblosen, fir dass du Mech solls gär hunn. Firwat hues du Mech verlooss an en aneren ausser Mir begiert?

O SON OF THE WONDROUS VISION!

I have breathed within thee a breath of My own Spirit, that thou mayest be My lover. Why hast thou forsaken Me and sought a beloved other than Me?

O FILS DE LA VISION MERVEILLEUSE!

J’ai insufflé en toi une parcelle de mon propre esprit afin que tu puisses être mon amant. Pourquoi m’as-tu délaissé et as-tu cherché un autre bien-aimé que moi?

O SOHN DER WUNDERBAREN SCHAU!

Einen Hauch Meines Geistes blies Ich dir ein, damit du Mich liebestn mögest. Warum hast du Mich verlassen und einen anderen Geliebten begehrt?

https://www.youtube.com/watch?v=7v8zBPri_KU

The days of the months: https://www.youtube.com/watch?v=K-db-_aOR4s

Qui autre que Dieu: http://redmp3.cc/12457718/sky-abide.html

chanté par le groupe Sky

Erausfuerderungen an Tester – Tests and difficulties – Épreuves et difficultés – Prüfungen und Schwierigkeiten

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott! Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui, hormis Dieu, dissipe les difficultés? Dis: Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu! Tous sont ses serviteurs et tous se soumettent à son commandement.

♫ Qui autre que Dieu dissipe les difficultés? Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu!

Tous sont ses serviteurs et tous dépendent de son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott! Er ist Gott! Alle sind

Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Next meeting

the music

the revenant, main theme (instr)

now we are free, gladiator

last of the mohicans

Wert thou to speed through the immensity of space (HW) (4 languages), rowshan: https://www.youtube.com/watch?v=sbqCtod9NSU

40. O JONG VUM MËNSCH!

Géifs du och duerch den onendlech groussen Universum rennen an d’Héichte vum Himmel durchsichen, géifs du awer keng Rou fannen, ausser am Gehorsam virun Eisem Gebot an der Demut virun Eisem Gesiicht.

O SON OF MAN!

Wert thou to speed through the immensity of space and traverse the expanse of heaven, yet thou wouldst find no rest save in submission to Our command and humbleness before Our Face.

O FILS DE L’HOMME!

Si tu te précipitais à travers l’infini de l’espace et parcourais l’immensité des cieux, tu ne trouverais de repos qu’en te soumettant à Notre commandement et en étant humble devant Nous.

O SOHN DES MENSCHEN!

Durcheile die Weiten des Alls und durchquere die Höhen des Himmels – du wirst doch keine Ruhe finden, außer im Gehorsam gegen Unser Gebot und in der Demut vor Unserem Antlitz.

23.4.16 Programme prévu: Réunion de prières

Bienvenue, suivi de Musique & visuel, persian & pictures from the Baha’i Holy Places

Film music; the revenant

Olafur Arnald, Fyrsta

Levon Minassian

Sorrow not, music by Luke Slott

Musique & visuel:

Create in me a pure heart, music by Nabil

0-100 change, soulpancake

Les pouvoirs du cerveau, http://www.arte.tv/guide/fr/057414-002-A/les-pouvoirs-du-cerveau-1-2

Suivi d’échanges élevants et de douceurs

8.5.16 réunion de prières à Müllendorf, dans la commune de Steinsel

Partage de textes

Seigneur, nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur ; nous sommes pauvres, donne-nous une part de l’océan de ta richesse ; dénués, pourvois à nos besoins ; humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi chaque jour leur nourriture, et toutes les créatures leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté.

Ne prive pas cet être faible de ta grâce prodigieuse et, par ton pouvoir, accorde tes bienfaits à cette âme sans défense. Donne-nous notre pain quotidien et subviens davantage à nos besoins pour que nous ne dépendions de nul autre que toi et communiions pleinement avec toi, que nous marchions dans tes pas et proclamions tes mystères. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu d’amour, la Providence de toute l’humanité.

‘Abdu’l-Bahá

Chapitre: I. Le soleil de vérité

C’est une journée splendide; le soleil brille, radieux, sur la terre, répandant lumière et chaleur sur toutes les créatures. Le Soleil de Vérité brille aussi, éclairant et réchauffant les âmes des hommes.

Le soleil donne la vie aux corps physiques de toutes les créatures terrestres; sans sa chaleur, leur croissance et leur développement s’arrêteraient, ils dépériraient et mourraient. Il en va de même pour les âmes humaines: les rayons du Soleil de Vérité sont nécessaires à leur développement pour les éduquer et pour les soutenir. Ce que le soleil donne au corps de l’homme, le Soleil de Vérité le donne à son âme.

Un homme peut atteindre à un degré élevé de progrès matériel; cependant, sans la Lumière de Vérité, son âme serait privée de nourriture et s’étiolerait. Un autre homme peut être dépourvu de possessions matérielles et se trouver en bas de l’échelle sociale; mais s’il a reçu la chaleur du Soleil de Vérité son âme s’est développée et sa compréhension spirituelle est éclairée.

Un philosophe grec des premiers temps du christianisme, pénétré de la doctrine chrétienne, quoique non pratiquant, écrivait: “Je suis convaincu que la religion est la base même de la vraie civilisation. ” En effet, la civilisation n’a pas de fondement solide si le sens moral, l’intelligence et les aptitudes des hommes ne sont pas dirigés.

Du fait que la religion inculque les principes de moralité, c’est pour cette raison qu’elle est la philosophie la plus vraie et que, sur elle, on peut construire la seule civilisation qui soit durable.

Pour illustrer sa croyance, ce philosophe fait remarquer la très haute moralité des chrétiens de cette époque. L’opinion de ce philosophe est juste, car la civilisation chrétienne était la plus haute et la plus éclairée du monde.

Les enseignements chrétiens étaient illuminés par le divin Soleil de Vérité, aussi préconisaient-ils d’aimer tous les hommes comme des frères et de ne rien craindre, pas même la mort.

Aimer son prochain comme soi-même, oublier ses propres intérêts égoïstes, en s’efforçant d’améliorer le sort de l’humanité, voilà le but principal de la religion du Christ qui était d’amener tous les coeurs plus près de la radieuse vérité de Dieu.

Si les adeptes du Christ avaient continué de vivre selon ces principes avec une fidélité constante, il n’aurait pas été nécessaire de renouveler le message chrétien ni de réveiller ses adeptes, car une haute et glorieuse civilisation régnerait maintenant dans le monde, et le royaume de Dieu serait établi sur la terre. Mais au lieu de cela, qu’est-il arrivé ? Les hommes se détournèrent des préceptes divinement éclairés de leur maître et l’hiver s’abattit sur leur coeur.

En effet, de même que le corps humain reçoit la vie des rayons du soleil, ainsi, sans le rayonnement du Soleil de Vérité, les célestes vertus ne peuvent se développer dans l’âme.

Dieu ne laisse pas ses créatures sans aucun réconfort. Quand les ténèbres de l’hiver les enveloppent, de nouveau Il leur envoie ses messagers les prophètes, porteurs d’un autre printemps béni. Le Soleil de Vérité réapparaît à l’horizon du monde, éclairant les yeux de ceux qui sommeillent, et les éveillant dans la gloire de l’aurore nouvelle. Alors, une fois de plus, fleurit l’arbre de l’humanité, produisant le fruit de justice qui guérira les nations.

Parce que l’homme est resté sourd à la voix de la vérité, parce qu’il a fermé les yeux devant la lumière sacrée, négligeant la loi de Dieu, pour cette raison, les ténèbres du désordre et de la guerre, de l’inquiétude et de la misère ont affligé la terre.

Je prie pour que tous, vous vous efforciez d’amener chaque enfant de Dieu dans le rayonnement du Soleil de Vérité, afin que l’obscurité soit dissipée par les rayons pénétrants de sa gloire, et que les rigueurs et les frimas de l’hiver puissent disparaître sous la chaleur bienfaisante de son rayonnement.

‘Abdu’l-Bahá

Ô mon Seigneur ! Fais de ta beauté ma nourriture, de ta présence mon breuvage, de ton plaisir mon espoir, de ta louange mon action, de ton souvenir mon compagnon, de ta puissance souveraine mon secours, de ton habitation mon foyer, et fais de ma demeure le lieu que tu as purifié des limitations imposées à ceux qu’un voile sépare de toi. Tu es, en vérité, le Tout-Puissant, le Très-Glorieux, l’Omnipotent.

Baha’u’llah

Chapitre: II. Quatrième principe: Accord entre la religion et la science

Je vous ai entretenu de quelques-uns des principes de Baha’u’llah: Recherche de la Vérité et Unité du Genre humain. Je vais maintenant vous développer le quatrième principe; il consiste à accepter le lien qui existe entre la religion et la science.

La vraie religion et la science ne sont pas en contradiction. Lorsqu’une religion est en opposition avec la science, elle devient une pure superstition. Ce qui est contraire à la connaissance est ignorance.

Comment un homme peut-il croire à la réalité d’un fait démontré impossible par la science ? Si, contre toute raison, il y croit encore, c’est plutôt par une superstition aveugle que par la foi.

Les vrais principes de toutes les religions sont conformes aux enseignements de la science.

L’unité de Dieu est une idée logique qui n’est pas en opposition avec les conclusions résultant des études scientifiques. Toutes les religions enseignent que nous devons faire le bien et nous montrer généreux, sincères, francs, fidèles et respectueux de la loi. Tout cela est raisonnable, et c’est logiquement le seul moyen par lequel l’humanité peut progresser.

Toutes les lois religieuses sont conformes à la raison. Elles conviennent aux peuples pour lesquels elles ont été conçues, et pour la période pendant laquelle elles devront être suivies.

La religion possède deux aspects essentiels: 1) Le côté spirituel, 2) Le côté pratique. Ce qui est d’ordre spirituel ne change jamais. Toutes les manifestations et tous les prophètes de Dieu ont enseigné les mêmes vérités et nous ont donné la même loi spirituelle. Tous donnent le même code de moralité. La vérité ne se divise pas.

Le soleil a projeté bien des rayons pour éclairer l’intelligence humaine. La lumière est toujours la même.

L’aspect pratique de la religion traite des cérémonies et des formes extérieures, ainsi que des modes de punition, pour certaines offenses. C’est le côté matériel de la loi qui règle les moeurs et les coutumes des peuples.

Au temps de Moïse, dix crimes étaient punis de mort. Quand vint le Christ, ceci fut modifié. Le vieil axiome: “oeil pour oeil, dent pour dent” fut remplacé par: “Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. ” La vieille loi rigide fut changée en une loi d’amour, de pitié et de patience.

Dans les temps anciens, on coupait la main droite à un voleur. Aujourd’hui, cette loi ne pourrait plus être appliquée. De nos jours, un homme qui maudit son père est laissé en vie, alors qu’autrefois il eut été mis à mort.

Par conséquent, il est évident que la loi spirituelle ne change jamais, alors que les règles pratiques doivent s’adapter aux nécessités de l’époque.

L’aspect spirituel de la religion est le plus élevé, le plus important des deux. C’est le même en tous temps: hier, aujourd’hui, demain et toujours. Il ne change jamais; comme il fut au commencement, il est maintenant et sera à jamais.

Toutes les questions morales comprises dans la loi spirituelle immuable de chaque religion sont logiquement justes. Si la religion était contraire à la raison logique, elle ne serait plus une religion, mais simplement une tradition.

La religion et la science sont les deux ailes qui permettent à l’intelligence de l’homme de s’élever vers les hauteurs, et à l’âme humaine de progresser. Il n’est pas possible de voler avec une aile seulement.

Si quelqu’un essayait de voler avec l’aile de la religion seulement, il tomberait bientôt dans le marécage de la superstition, tandis que, d’autre part, avec l’aile de la science seulement, il ne ferait aucun progrès mais sombrerait dans la fondrière désespérante du matérialisme.

Toutes les religions du temps présent sont tombées dans les pratiques superstitieuses qui ne sont en accord ni avec les vrais principes de l’enseignement qu’elles représentent, ni avec les découvertes scientifiques d’aujourd’hui.

De nombreux chefs religieux en sont venus à penser que l’importance de la religion consiste principalement à accepter certains dogmes et à pratiquer des rites et des cérémonies. Ceux dont ils prétendent guérir les âmes apprennent à croire de même, et ils s’attachent avec ténacité à ces formes extérieures, les confondant avec la vérité profonde.

Or, ces formes et ces rites changent selon les églises et les différentes sectes. Ils se contredisent même les uns les autres faisant naître la discorde, la haine et la désunion.

Le résultat de toutes ces dissensions est la croyance – professée par bien des hommes cultivés – que religion et science sont des termes qui se contredisent, que la religion ne nécessite aucune réflexion et ne devrait en aucune façon être réglementée par la science, mais que forcément toutes deux doivent être en opposition.

La conséquence fâcheuse de ceci, c’est que la science s’est écartée de la religion et que celle-ci est devenue une mise en pratique purement aveugle et plus ou moins apathique des préceptes de certains chefs religieux. Et ces chefs insistent pour que leurs dogmes préférés soient acceptés, même s’ils sont en contradiction avec la science. Ceci est ridicule, car il est bien évident que la science est lumière, et par conséquent, la religion vraiment digne de ce nom ne peut s’opposer à la connaissance.

Les expressions “lumière et obscurité”, “religion et science”, nous sont familières. Mais la religion qui n’avance pas la main dans la main avec la science se trouve elle-même dans les ténèbres de la superstition et de l’ignorance.

La discorde et la désunion qui règnent dans le monde proviennent pour une grande part de ces oppositions et de ces contradictions forgées par les hommes.

Si la religion était en accord avec la science, et si toutes deux progressaient côte à côte, cela mettrait fin à bien des haines et des animosités qui, actuellement, plongent la race humaine dans la détresse.

Réfléchissez à ce qui distingue l’homme des autres créatures et en fait un être à part; n’est-ce pas sa faculté de raisonner, son intelligence ? Ne se servira-t-il pas de ces pouvoirs pour étudier la religion ?

Je vous recommande de peser soigneusement dans la balance de la raison et de la science, tout ce qui vous est présenté comme religion. Si l’examen est satisfaisant, acceptez-la, car c’est la vérité. Si, au contraire, cette religion n’est pas en accord avec la science, rejetez-la car c’est de l’ignorance.

Regardez autour de vous et voyez comme le monde actuel est submergé par la superstition et les formes extérieures. Il est des gens qui adorent le fruit de leur propre imagination; ils se créent un dieu imaginaire et ils l’adorent, alors que cette création de leur intelligence limitée ne peut être le Créateur puissant et infini de toutes choses, visibles et invisibles.

D’autres vénèrent le soleil ou les arbres, ou encore les pierres. Autrefois, il y eut ceux qui adoraient la mer, les nuages et même l’argile.

Aujourd’hui, les hommes en sont venus à un attachement tel pour les cérémonies et les formes extérieures, qu’ils se disputent sur tel point du rituel ou telle pratique particulière, et qu’on entend de tous côtés l’écho de leurs arguments fastidieux et de leur inquiétude.

Il y a des individus à l’esprit faible dont les facultés rationnelles ne sont pas développées. Il ne faut pourtant pas douter de la force et du pouvoir de la religion, parce que ces personnes sont incapables de la comprendre.

Un jeune enfant ne peut comprendre les lois qui gouvernent la nature, mais c’est parce que son intelligence n’est pas développée. Quand il aura grandi et qu’il sera éduqué, lui aussi comprendra les vérités éternelles.

Un enfant ne réalise pas le fait que la terre tourne autour du soleil mais lorsque son intelligence sera éveillée, ce fait lui paraîtra clair et simple. Il est impossible que la religion soit contraire à la science même si certains esprits sont trop faibles ou n’ont pas la maturité voulue pour comprendre la vérité.

Dieu a fait la religion et la science pour servir en quelque sorte de critère à notre entendement. Veillez à ne pas négliger un si merveilleux pouvoir. Pesez toutes choses sur cette balance.

Pour celui qui peut comprendre, la religion est comme un livre ouvert. Mais comment serait-il possible à un homme dépourvu de raison et de facultés intellectuelles de saisir les divines réalités de Dieu ?

Conformez toutes vos croyances à la science. Il ne peut exister d’opposition, puisque la vérité est une.

Quand la religion délivrée de ses superstitions, de ses traditions et de ses dogmes inintelligibles, se trouvera en conformité avec la science, alors une grande force d’union et d’assainissement paraîtra dans le monde. Cette force détruira toutes les guerres, les conflits, les luttes et les discordes, et l’humanité sera unie dans la puissance de l’amour de Dieu.

‘Abdu’l-Bahá

Réunion de prières, samedi 21.5.2016 à 20heures à Steinsel

Musiques

Baha’is in Iran, music by Bella Canto (Medley), 3.30’

Braveheart Soundtrack, 2,50’

From the Hidden Words of Baha’u’llah in Persian, sang by Sonbol Taefi, 5’

Sorrow not, sang by Luke Slott, 3’

From the Hidden Words of Baha’u’llah, Free Thyself from the Fetters of This World, Dis…3.30’

God Sufficeth, sang by Nabil, 2’

Soumis à tes commandements, 6’

Prayer chanted in Persian, 7,50’

Réunion de prières, samedi 12 juin 2016 à 20h à Steinsel

Musiques

Blessed, sang by Sheyda Peyman (spotify)

Réunion de prières, vendredi 9 septembre 2016 à Steinsel

Sélection de prières et de musiques:

Prière d’Abdu’l-Baha – https://www.youtube.com/watch?v=JhchOYx3VpQ

Gladiator – now we are free – honor him

The Revenant – the sound of hugh glass

Thy name is my Healing, O my God – https://www.youtube.com/watch?v=TQZIUJ18xaY

Unite and bind – https://www.youtube.com/watch?v=zfPzUZ_25yw

We are one – https://www.youtube.com/watch?v=NRwyAwfuZiU

Réunion de prières avec médiation, samedi 22 octobre au centre baha’i

17, allée Léopold Goebel à 20h avec un exercice de méditation à travers le yoga

Musique

Extraits de l’inauguration de la maison d’adoration baha’ie à Santiago

Prières, textes chantées en arabe

Prière chantée en farsi

Vers la fin ou au début: parenthèse: ne jugez pas trop vite: https://www.youtube.com/watch?v=Yx_1w881iEw

Prières chantées en plusieurs langues et avec différentes mélodies:

“Is there any remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God! All are His servants, and all abide by His bidding!” -The Báb

Composer: Gary Sterling; Soloists: Van Gilmer, Adrienne Ewing-Roush, Sean Gilmer, Sandy Simmons: https://www.youtube.com/watch?v=qXlNDOmCt3w

A Baha’i prayer, as set to music by Paul Parrish & Lorenzo Toppano. https://www.youtube.com/watch?v=5KSeLkmdnDA

Artists [Vocals]: Shidan and Shadi Toloui-Wallace, Music: Louie Sheltonhttps://www.youtube.com/watch?v=hGOxn9jxuxI

https://www.youtube.com/watch?v=knVtDOlj-vY

Version 2: https://www.youtube.com/watch?v=IQrWYGxtpdw

This Baha’i prayer for divine assistance, chanted in Arabic, music composed and performed by Amir Haghighi and Amy Stephen, is dedicated to the “Yaran”, the 7 Iranian Baha’is who were unjustly arrested and imprisoned in Iran 2008 and have been sentenced to 20 years each in prison in Iran. Amnesty International described the Baha’i leaders as “prisoners of conscience jailed solely on account of their beliefs or peaceful activities on behalf of the persecuted Baha’i minority.” Many human rights organizations and governments are calling for their immediate release. Please pray for these people of peace, pray that justice will eventually prevail and that the Yaran will be released.

https://www.youtube.com/watch?v=UWVevzvE96U

Ton nom est ma guérison

“Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy. Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion. Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come. Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.”

En espagnol:

Vocals: Vedad Theophilus, Guitar: Bob Clifton, Camera: Scott Williams, Audio: Jeff Gray https://www.youtube.com/watch?v=mB2BnMflfWw

En arabe:

https://www.youtube.com/watch?v=EmqYe_m45R8

https://www.youtube.com/watch?v=tIZaLkdKqF0

Sang by Shidan Toloui-Wallace: https://www.youtube.com/watch?v=lo2F8FQt7GM

En anglais:

https://www.youtube.com/watch?v=TQZIUJ18xaY&index=14&list=PL539E5E0FBD099984

Put to music by Adib Naghashian & Armita Khosravi: https://www.youtube.com/watch?v=j-9jGPOno5w

Composed and arranged by Prasad V.S and Nadia Suchen: https://www.youtube.com/watch?v=_l848Zq-_pk

Interprétée par: Walter Heath (spotify): Jamey Heath: https://www.youtube.com/watch?v=oPIj8ndFRGU

Nabil: https://www.youtube.com/watch?v=_CnB03tazX8

Devon Gundry: https://www.youtube.com/watch?v=9WUvaSlWxP0

https://www.youtube.com/watch?v=ywmd53wX9Q4

Soirée du 22 octobre 2016 au centre

Très chers amis, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à une soirée de prières et recueillement un peu spéciale ce samedi 22 Octobre à 20h. Elle aura lieu au Centre Baha’i (17 allée Léopold Goebel, 1635 Luxembourg) et elle sera précédée d’un cours de yoga d’environ une demi-heure. Rendez-vous donc pour 20h avec si possible, un matelas de yoga ou de gym et en tous les cas en tenue confortable. Le cours de yoga ne demande pas de connaissances préalables particulières ni d’être sportif…C’est ouvert à tous et à tous les âges!

Ce sera un moment inspirant alliant détente et nourriture spirituelle…

Esther et Jean-Marie

Une soirée de prières et recueillement. Un moment inspirant alliant détente et nourriture spirituelle…

Déroulement:

Musique méditative avec belle image relaxante sur l’écran

Moment de médiation

Partage de deux prières avec une personne à côté de vous avec lecture et votre compréhension et sentiment

1 prière de guérison et 1 prière dans les moments difficiles de la vie.

Erausfuerderungen an Tester – Tests and difficulties – Épreuves et difficultés – Prüfungen und Schwierigkeiten

Gëtt et een, dee Schwieregkeeten ewechhëlt ausser Gott? So: Gelueft sief Gott!

Hien ass Gott! Si sinn all Seng Dénger, an all hale sech u Säi Gebot.

Is there any Remover of difficulties save God? Say: Praised be God! He is God!

All are His servants, and all abide by His bidding!

Qui autre que Dieu dissipe les difficultés? Loué soit Dieu! Lui seul est Dieu!

Tous sont ses serviteurs et tous dépendent de son commandement.

Gibt es einen Befreier von Schwierigkeiten außer Gott? Sprich: Gelobt sei Gott!

Er ist Gott! Alle sind Seine Diener und alle stehen unter Seinem Befehl.

Báb

Gott fir Stäerkt an Heelung bieden – Supplicating God’s Strength and Healing –

Supplier la force et la guérison de Dieu – Gott um Stärke und Heilung bitten

Däin Numm ass meng Heelung, o mäi Gott, an Denger ze gedenken ass meng Medezin.

No bei Dir ze sinn ass meng Hoffnung, an d’Léift fir Dech ass mäi Begleeder.

Deng Baarmhäerzegkeet ass meng Heelung a meng Hëllef a béide Welten,

an dëser an an där déi kënnt. Du bass wierklech Deen, Dee ganz a guer gutt ass,

deen alles weess a fir alles eng Léisung kennt.

Thy name is my healing, O my God, and remembrance of Thee is my remedy.

Nearness to Thee is my hope, and love for Thee is my companion.

Thy mercy to me is my healing and my succor in both this world and the world to come.

Thou, verily, art the All-Bountiful, the All-Knowing, the All-Wise.

Ton nom est ma guérison, ô mon Dieu, ton souvenir mon remède.

Ta présence est mon espoir et mon amour pour toi mon compagnon.

Ta miséricorde est ma guérison et mon secours en ce monde et dans l’autre.

En vérité, tu es le Très-Généreux, l’Omniscient, l’Infiniment Sage.

Dein Name ist meine Heilung, o mein Gott, Dein Gedenken meine Arznei, Deine Nähe meine Hoffnung, und die Liebe zu Dir mein Gefährte. Dein Erbarmen ist meine Heilung und Hilfe

in beiden Welten, in dieser und der künftigen.

Du bist wahrlich der Allgütige, der Allwissende, der Allweise.

Bahá’u’lláh

Maintenant, nous pouvons écouter ces deux prières chantées.

Une prière de guérison

En français: parmi les amis présent

En espagnol: https://www.youtube.com/watch?v=mB2BnMflfWw

En anglais: https://www.youtube.com/watch?v=oPIj8ndFRGU et https://www.youtube.com/watch?v=_CnB03tazX8 et https://www.youtube.com/watch?v=ywmd53wX9Q4

En arabe: https://www.youtube.com/watch?v=EmqYe_m45R8 et https://www.youtube.com/watch?v=lo2F8FQt7GM

Une prière en cas de difficultés

En français: parmi les amis présent et par sky, abide

En anglais: https://www.youtube.com/watch?v=IQrWYGxtpdw et https://www.youtube.com/watch?v=5KSeLkmdnDA

Pour terminer, on peut apprendre à chanter une prière en arabe avec l’aide de Ibrahim