Advancing in Baha’i-inspired Education, by SONA FARID-ARBAB

Abstract
In order to advance significantly in Bahá’í-inspired education, we need to keep in mind Bahá’u’lláh’s extraordinary vision of the human being who will walk this earth in the fullness of time. While being respectful of accomplishments in the field of education, we need to remember that in its present state, it is incapable of cultivating such an individual. Humbled by the realization of the magnitude of the work ahead, a growing number of us, together with other like-minded individuals, have to labor in diverse cultural and ecological settings, identifying educational needs, developing elements of a coherent pedagogy, and creating a series of teaching-learning experiences in which these elements are given practical expression. The experience of the Junior Youth Spiritual Empowerment Program is offered as an example of an endeavor to advance Bahá’í-inspired education in which modest contributions accumulate and lead to significant progress.

Resumé
Si nous voulons véritablement progresser dans le domaine de l’éducation d’inspiration
bahá’íe, nous devons garder à l’esprit cette vision extraordinaire qu’avait Bahá’u’lláh de ce que deviendra l’être humain ici-bas dans la plénitude des temps. Tout en respectant les réalisations accomplies, souvenons-nous que le système d’éducation actuel n’est pas en mesure d’engendrer un tel être humain. Prenant humblement conscience de l’ampleur du travail à accomplir, nous sommes de plus en plus nombreux à collaborer avec d’autres personnes animées des mêmes valeurs et à œuvrer dans divers contextes écologiques et culturels pour cerner les besoins en matière d’éducation, mettre au point les éléments d’une pédagogie cohérente et créer une série d’expériences d’enseignement/apprentissage qui permettent de concrétiser ces divers éléments. L’expérience du programme d’autonomisation spirituelle des pré-jeunes est présentée comme exemple d’une démarche pédagogique d’inspiration bahá’íe dans laquelle de modestes contributions s’accumulent et mènent finalement à d’importants progrès.

Read the article here: 1143.pdf

Gebiet a Meditatioun

2 Gebiet a Meditatioun

Fir e Bahá’í ass de Sënn vum Liewen, Gott ze erkennen, hie gär ze hunn a sech um spirituelle Plang weiderzentwéckelen. Wéi an deene meeschten aner Reliounen sinn d’Gebiet an d’Meditatioun d’Haaptinstrumenter zum geeschtleche Fortschrëtt. Bahá’u’lláh, Begrënner vun der Bahá’í Relioun huet selwer honnerte vu Gebieder geschriwwen. Sou zum Beispill Gebieder fir dass ee nees gesond gëtt, Gebieder fir de spirituelle Fortschrëtt, Gebieder géint Schwieregkeeten, Gebieder fir d’Hochzéit, Gebieder fir d’Liewen an eiser Gesellschaft a Gebieder fir d’Mënschheet allgemeng.

Jiddereen ass invitéiert sech all Dag e bëssen Zäit zur Meditatioun ze huelen. Ganz bewosst si mir encouragéiert, owes, wann den Dag gelaf ass, iwwer dat nozedenken, wat mir gemaach hunn an iwwer de Wäert vun deem wat mir daagsiwwer gezwafft hunn. Doriwwer eraus, ass kee vun eis opgefuerdert eng bestëmmte Form vu Meditatioun auszeüben, wéi zum Beispill mat gekräitzte Been ze sëtzen oder sosswellech Ootmungsübungen ze maachen. Neen, just de Contraire, jiddereen huet d’Fräiheet, sech déi Form vu Meditatioun erauszesichen, déi him am beschte läit.

D’Kommunikatioun mat deem deen eis erschaf huet dréit also wesentlech zu eiser Entwécklung béi. Ëmmer méi vun eis sinn awer och zimlech skeptesch géintiwwer all d’Zort vu Relioun, all deem wat mir net verstinn a ganz besonnesch enger Kraaft, déi eis Virstellung iwwerstéigt. Also ass dat Thema schnell ofgeschloss. Net grad! Vläicht kann dann eis su héichgehal Wëssenschaft d’Wierkung an den Afloss vum Gebiet, dëser spezialer Kommunikatioun mat Gott moossen? Genee op déi Fro krut ech dëslescht hei an der Stad am Bahá’ízenter eng interessant Äntwert. D’Associatioun Couleurs Culturelles hat den Dr. Cyrille Kaszuk zu enger Konferenz agelueden. D’Thema: L’utilisation du pouvoir de guérison de l’esprit sur le corps. Ënner anerem huet hien erzielt wéi en Doktor an Amerika viru kuerzem eng Studie duerchgefouert huet, wou hie wëssenschaftlech beweise wollt dass d’Gebiet engem awer wierklech guer näischt bréngt. Fir dës Studie goufen eng Grupp vu Patienten ausgewielt déi all méi oder wéineger déiselwecht Wonn um Aarm haten a krute gesot, dass Leit, déi hinnen onbekannt sinn, fir si géife bieden oder och net. Si wossten et net. D’Fro war dann op elo d’Wonn vun deene Patiente fir déi gebiet gouf, méi schnell géif heelen wéi d’Wonn vun deene Patienten fir déi net gebiet gouf. Abee d’Iwwerraschung war grouss, well konträr zu dem wat den Doktor beweise wollt, waren effektiv d’Wonne vun deene Patienten, fir déi gebiet gouf, éischter geheelt wéi d’Wonne vun de Patiente fir déi net gebiet ginn ass. Natierlech kann een sou eng Studie och nees a Fro stellen an eng Parti aner Froen ergi sech: Wéi eng Method fir ze bieden ass benotzt ginn? Wéi eng Gebieder sinn effektiv a wéi eng hunn iwwerhaapt keen Effekt. An dëser Studie war et interessanterweis ganz egal, u wien d’Leit hiert Gebiet geriicht haten, sief et Christus, Allah, Buddha, oder Krishna zum Beispill. Dat war egal.

Fir e Bahá’í spillt d’Gespréich mat senger eegener Séil a mat Gott eng immens wichteg Roll. Awer d’Gebiet beschränkt sech am Bahá’í Glawen net nëmmen op d’Gespréich. All Aarbecht an all Déngscht, déi mat Léift an Devotioun gemaach ginn, si schlussendlech genee wéi e Gebiet. De Pestalozzi seet: „Gleef un dech selwer, gleef un den ënnere Sënn vun dengem Wiesen, da gleefs de u Gott an un d’Onstieflechkeet.“ [1]

Ganz konkret heescht Gebiet also hei Aktion. Ahah ! Den Islam seet zum Beispill dass d’Gebiet wéi eng Lieder ass tëschent Himmel an Äerd, a mat Hëllef vum Gebiet kann een an d’Paradis kommen. (Ruhi, Buch 1) Déi meescht vun eis wësse sécher, wat et heescht eng Lieder eropzeklammen. Sou ganz ouni Ustrengung geet dat jo och net. Oder anescht ausgedréckt: Wann ech gären eppes hätt, dann geet et net wann ech do sëtzen a waarden, bis et mer an de Schouss gefall kënnt. Nee, sou einfach ass et net. Wann ech owes vun der Aarbecht heemkommen, an et ass däischter, da sinn ech sou gutt a maachen d’Luucht un, well vum selwe geet se nach net un. An esou ass et och mam Gebiet, wann ech gären eppes vun där Kraaft hätt, da muss ech eppes dofir maachen, optstoen, den éischte Schrëtt maachen, de Knäppchen drécken, bieden. Mee normalerweis mache mir dat jo just, wa mer alles anescht probéiert hunn, wann eis soss näischt méi iwwereg bleift. Dozou e kuerzt Zitat an e Gebiet aus de Bahá’í Schrëften: “Dausend Dieren mëcht hien op, wou de Mënsch mol net amstand ass, sech och nëmmen eng virzestellen.”.. [2]Erquicke und erfreue meinen Geist. Läutere mein Herz. Entflamme meine Kraft. Alles lege ich in Deine Hand. Du bist mein Führer und meine Zuflucht. Ich will nicht mehr traurig und bekümmert, sondern glücklich und fröhlich sein. .., Angst soll mich nicht länger plagen und Sorge mich nicht quälen. Ich will nicht bei den Widrigkeiten dieses Lebens verharren. .. Du meinst es besser mit mir als ich selbst. ..

Zur Zäit besteet d’Méiglechkeet an engem interessante Atelier matzemaachen an deem et ënner anerem och ëm d’Gebiet geet. Organiséiert ass dësen Atelier vum Institut Pierre Becker an heescht: Réflexions sur la vie de l’esprit. Do geet et drëm, d’Bahá’í Schrëfte besser ze verstoen, ëm d’Gebiet an ëm d’Liewen an den Doud.

Gespréicher, Conversations

En vue vum Bicentenaire am Oktober 2017 sinn dës Gedanken eng Méiglechkeet, Leit a Kontakt ze brénge mam Baha’u’llah senger Visioun.

An all eise Beméiungen, eis Gesellschaft ze verbesseren an der Natur hire Stellewäert ze ginn, soll eis Visioun weltëmfaassend sinn.

Am Laf vun der Geschicht huet Gott der Mënschheet eng Rei vu gëttlech Erzéier geschéckt, déi mir Manifestatioune vu Gott nennen. Hir Léieren hunn d’Basis bruecht fir d’Virubrénge vun der Zivilisatioun. Zu dëse Manifestatioune gehéieren Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus a Muhammad.

Baha’u’llah, de rezentste vun dësen Erzéier huet erkläert, dass d’Relioune vun der Welt vun der selwechter Quell stamen an dass si an hirem Wiesen successiv Kapitele vun enger Relioun vu Gott sinn.

Wat maache mir konkret a wat ass eis Äntwert par rapport zu deem Message?

Engersäits beméie mir eis, eise Charakter ze verfeineren an anerersäits ass et eisen Déngscht un der Mënschheet. Domat erreeche mir geeschtegen an intellektue Wuesstum a mir droen eisen Deel zur Verännerung vun der Gesellschaft bäi. Konkret heescht dat, dass mir an eisem Alldag bieden a meditéieren an dass mir Efforte maachen, eisen Entourage mat engem devotionelle Geescht ze fëllen. Mir verdéiwen eist Wësse vum Glawen an deelen d’Léiere vu Baha’u’llah mat aneren. Mir probéieren ze léieren dem Wëlle vun eisem Ego ze widderstoen a mir beméien eis, mat Courage a Bescheidenheet, Tendenze vun enger Kultur ëmzedréien, déi Eegegratifikatioun verherrlechen an d’Fundamenter vu Solidaritéit auswëschen.

Den Institut baha’i de formation

Am Kär sinn 3 Aktivitéiten, déi geeschteg Erzéiung vu Kanner, déi geeschteg Befäegung vu Juniorjugendlechen an d’Entwécklung vu mënschleche Ressourcen duerch Studiekreeser.

Déi 3 Haaptaspekter sinn:

  1. Am Kär vum Prozess ass d’Studéiere vu Gottes Wuert.

  2. D’Betounung op d’Verstoe vu geeschtege Konzepter déngt dozou, bei de Participanten un d’Wuerzele vun hirer Motivatioun ze kommen.

  3. All Etapp vum Erzéiungs- a Bildungsprozess hunn déiselwecht Suppositiounen iwwer d’Wiese vum Mënschen an de Fortschrëtt vun der Gesellschaft.