Ech wënschen iech… Schéi Feierdeeg! Eng gutt Gesondheet! Alles Guddes fir 2022

Ech wënschen iech…

Schéi Feierdeeg! Eng gutt Gesondheet! Alles Guddes fir 2022

Léif Frënn, Bekannter a Verantwortlech vun Associatiounen, Büroen, Firmaen, Geschäfter a Ministèren, déi mer all Joer op eng léif Manéier alles Guddes fir d’Feierdeeg a fir dat neit Joer wënschen. Merci fir är Gléckwënsch.

Als Bahá’í ass meng Relatioun am Zesummenhang mat de Feierdeeg, wéi Chrëschtdag an Neijooschdag anescht an dofir schécken ech iech dëse klengen Text, deen op der Broschür vun der Bahá’í Librairie vu Warwick baséiert, a vun offizieller Säit fënnt een en hëllefräiche Bréif vum Sekretariat vum héchste Bahá’í Gremium, dem Universalen Haus vun der Gerechtegkeet.

Et ass eng Geleeënheet, ze soen, wat ech gleewen. Als Kand war fir mech de Kleeschen an de 6. Dezember e schéinen Dag, voller Opreegung, well een do Geschenker krut. Bis haut ass awer och déi feierlech a gemittlech Stëmmung rondrëm Chrëschtdag an Neijooschdag erhale bliwwen. Dobaussen ass et kal, et schneit, an dobannen ass et gutt waarm a gemitterlech an d’Chrëschtlidder droen hiren Deel zur Stëmmung bäi.

Hei fannt dir den Text op Englesch: Christmas and Bahá’ís: Warwick Leaflets a weider ënnen op Lëtzebuergesch a Franséisch (adaptéiert Versioun).


Chrëschtdag

D’Bahá’í ginn dacks gefrot, ob si Chrëschtdag feieren. D’Äntwert ass net einfach “Jo” oder “Nee”. D’Bahá’ í gleewen datt Bahá’u’lláh, de Grënner vum Bahá’í Glawen dee war, dee vun all de Reliounen versprach gouf. Dofir gleewen D’Bahá’í, datt all déi grouss Relioune wouer sinn a vu Gott sinn, awer datt de Bahá’í Glawen dee Glawe fir dëst Zäitalter ass.

D’Bahá’í kënnen net d’Fester vun all de Reliounen feieren, et wier net sënnvoll, dofir feieren se d’Bahá’í Fester amplaz. D’Bahá’í Helleg Deeg markéieren Evenementer am Liewe vu Bahá’u’lláh an der Fréigeschicht vum Glawen.

Am Mëttelpunkt vum Bahá’ í Glawe steet d’Eenheet, an d’Bahá’í wëlle sech net vun deene ewechdréien, déi net Bahá’í sinn. Déi meescht Leit hei am Land feiere Chrëschtdag an d’Bahá’í maache bei dëse Feiere mat. Ënnerenee feieren d’Bahá’í Chrëschtdag net, mä si feiere mat Freed Chrëschtdag mat Leit, déi net Bahá’í sinn. Zum Beispill, an enger Bahá’í Famill, wou d’Elteren an d’Kanner Bahá’í sinn, kafe si normalerweis keng Chrëschtkaddoen. Wann awer Grousselteren, Tattaen, Monnien a Kosenge keng Bahá’í sinn, da wäert d’Bahá’í Famill Kaddoe mat hinnen austauschen a mat hinne feieren.

An der Schoul maachen d’Bahá’í Kanner mat Freed beim Krëppespill mat a sange Chrëschtlidder. Dat ass kee Probleem, well d’Bahá’í respektéiere Christus als Bote vu Gott. Tatsächlech gleewen d’Bahá’í datt Bahá’u’lláh de Retour vu Christus ass.

Op déiselwecht Aart a Weis gesinn d’Bahá’í keng Schwieregkeete fir un de Feiere vun hire Frënn deelzehuelen, déi zum Beispill Hinduist, Buddist oder Musulmaner sinn. D’Bahá’í respektéiere jidderengem seng Iwwerzeegungen.

An anere Länner, wou zum Beispill de Buddismus d’Haaptrelioun ass, feieren d’Bahá’í buddistesch Fester mat hire Frënn a Famill, déi net Bahá’í sinn.

D’Bahá’í tauschen normalerweis Kaddoe bei enger Feier Enn Februar aus, wann et dacks och Partye fir Kanner an Erwuessener gëtt. D’Kanner kréien och emol Kaddoen op e puer vun den aneren Hellegen Deeg.

Neit Joer

D’Bahá’í feieren och d’Neit Joer zu enger anerer Zäit. De Bahá’ í Glawen huet säin eegene Kalenner, an d’Bahá’í Neit Joer fällt all Joer ëm den 21. Mäerz. Et ass bekannt als Naw Rúz (Neien Dag). Wann d’Bahá’í awer invitéiert gi fir den 31. Dezember un de Feierlechkeeten deelzehuelen, akzeptéieren se gär, grad sou wéi se frou sinn, jiddereen op eng Party fir Naw Rúz ze invitéieren. Tatsächlech organiséieren d’Bahá’í gär Partyen an invitéieren hir Frënn op Feierdeeg. Dëst ass alles Deel dovun, d’Leit zesummen ze bréngen, fir d’Eenheet ze bauen, déi d’Welt haut sou dréngend brauch.


Noël

On demande souvent aux bahá’ís s’ils célèbrent Noël. La réponse n’est pas un simple « oui » ou « non ». Les bahá’ís croient que Baha’u’llah, le fondateur de la foi bahá’íe, est le Promis de toutes les religions et que toutes les grandes religions sont vraies, viennent de Dieu, et avaient toute leur pertinence pour l’époque où elles sont apparues. La foi bahá’íe est, pour eux, celle qui convient pour l’ère actuelle. 

Les bahá’ís célèbrent les fêtes bahá’íes et es jours saints bahá’ís qui marquent des événements de la vie de Baha’u’llah et de de l’histoire de la foi.

Cependant, au centre des enseignements de la foi bahá’íe se trouve le concept d’unité. Les bahá’ís ont à cœur de bâtir une société et des communautés inclusives et vibrantes de joie, de partage et de soutien mutuel. La plupart des gens dans ce pays célèbrent Noël et les bahá’ís se joindront volontiers à ces célébrations, même s’ils ne célèbrent pas Noël entre eux. Cependant, ils fêteront joyeusement Noël avec des amis ou des membres de leur famille qui sont de tradition chrétienne. Ainsi à l’école par exemple, les enfants bahá’ís se joindront volontiers à une pièce de théâtre sur la nativité et chanteront des chants de Noël. Ce n’est pas un problème, car les bahá’ís vénèrent le Christ en tant que messager de Dieu. En fait, les bahá’ís croient que Baha’u’llah est le retour du Christ.

De la même manière, les bahá’ís ne voient aucune difficulté à se joindre aux célébrations de leurs amis qui peuvent être hindous, bouddhistes, juifs ou musulmans par exemple. Les bahá’ís respectent les croyances de chacun.

Les bahá’ís échangent généralement des cadeaux lors de jours de fêtes qui se déroulent à la fin du mois de février. Les enfants peuvent également recevoir des cadeaux lors de certains des autres jours saints.

Nouvel An

La foi bahá’íe a son propre calendrier et le nouvel an baha’i se célèbre autour du 21 mars de chaque année. Il est connu sous le nom de Naw Rúz (Nouveau Jour). Cependant, si des baha’is sont invités à se joindre aux festivités du 31 décembre, ils accepteront très volontiers, tout comme ils sont très heureux d’inviter tous leurs amis à la fête du Naw Rúz. En fait, les baha’is aiment organiser des fêtes et inviter leurs amis à des moments spirituels, festifs et joyeux autour de leurs jours saints. Cela contribue à créer des liens d’amitié, une atmosphère chaleureuse et hospitalière et l’unité dont le monde a désespérément besoin aujourd’hui.


What Christmas Means to Baha’is: A Personal Reflection

Chrëschtdag – Noël – Christmas | Jean-Marie Nau

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s