Haaptzweck, deen de Glawe Gottes a Seng Relioun beséilt

Den Haaptzweck, deen de Glawe Gottes a Seng Relioun beséilt ass deen, d‘Wuel vun der mënschlecher Rass ze sécheren an hir Eenheet ze fërderen, an de Geescht vun der Léift a Verbonnenheet ënner de Mënsche virunzebréngen.

Le dessein fondamental qui anime la foi de Dieu et sa religion est de sauvegarder les intérêts et de promouvoir l’unité de la race humaine, de stimuler l’esprit d’amour et de fraternité parmi les hommes.

Der Hauptzweck, der den Glauben Gottes und Seine Religion beseelt, ist, das Wohl des Menschengeschlechts zu sichern, seine Einheit zu fördern und den Geist der Liebe und Verbundenheit unter den Menschen zu pflegen.

The fundamental purpose animating the Faith of God and His Religion is to safeguard the interests and promote the unity of the human race, and to foster the spirit of love and fellowship amongst men.

(Tablets of Bahá’u’lláh) www.bahai.org/r/838594153

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s