Eng Inspiratioun fir eis all

Aus dem Ridván 2020 Message vum Universalen Haus vun der Gerechtegkeet

[…] Wéi laang a beschwéierlech de Wee och wäert sinn, dee mer goe mussen, hu mir vollt Vertrauen an Är Standhaftegkeet an Är Entschlossenheet, de Wee bis zum Schluss ze goen. Dir schäfft aus de Reserve vun der Hoffnung, dem Glawen an der Generositéit, andeem Dir d‘Bedierfnesser vun anerer virun Är eege stellt, sou dass déijéineg, déi an Nout sinn, geeschteg geniert kënne ginn, déijéineg, déi ëmmer méi duuschtereg no Äntwerte sinn, zefriddegestallt ginn, an déijéineg, déi sech duerno seenen, fir d‘Besserung vun der Welt ze schaffen, d‘Mëttelen dozou gebuede kréien. Wéi kéinte mer manner vun den treien Unhänger vun der Geseentener Vollkommenheet erwaarden?

[…] However long and arduous the road that must be travelled, we are supremely confident in your fortitude and your determination to see the journey through. You draw from stores of hope, faith, and magnanimity, putting the needs of others before your own, enabling those who are deprived to be spiritually nourished, those who increasingly thirst for answers to be satisfied, and those who long to work for the betterment of the world to be offered the means. From the devoted followers of the Blessed Perfection, how could we expect less? 1

[…] Wie lang und beschwerlich der zu beschreitende Weg auch sein mag, wir setzen höchstes Vertrauen in Ihre Standhaftigkeit und Ihre Entschlossenheit, den Weg zu Ende zu gehen. Sie schöpfen aus den Vorräten der Hoffnung, des Glaubens und der Großmut, indem Sie die Bedürfnisse anderer vor Ihre eigenen stellen, so dass diejenigen, die in Not sind, geistig genährt werden können, diejenigen, die zunehmend nach Antworten dürsten, zufriedengestellt werden, und denjenigen, die sich danach sehnen, für die Besserung der Welt zu arbeiten, die Mittel dazu geboten werden. Wie könnten wir weniger von den ergebenen Anhängern der Gesegneten Vollkommenheit erwarten? 2

[…] Bien que le chemin à parcourir soit long et ardu, nous sommes extrêmement confiants en votre force d’âme et en votre détermination à parvenir au terme de ce parcours. Vous puisez dans des réserves d’espoir, de foi et de magnanimité, faisant passer les besoins des autres avant les vôtres, permettant à ceux qui sont démunis d’être nourris spirituellement, à ceux qui ont de plus en plus soif de réponses d’être satisfaits et à ceux qui aspirent à travailler pour l’amélioration du monde de se voir offrir les moyens de le faire. Comment pouvons-nous en attendre moins de la part des disciples dévoués de la Perfection bénie? 3

1 https://www.bahai.org/library/authoritative-texts/the-universal-house-of-justice/messages/ 20200420_001/1#350007392

2 https://bahaiprayers.net/Ridvan/Deutsch/3/909

3 https://bahaiprayers.net/Ridvan/Français/7/902

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s