Gespréicher, Conversations

En vue vum Bicentenaire am Oktober 2017 sinn dës Gedanken eng Méiglechkeet, Leit a Kontakt ze brénge mam Baha’u’llah senger Visioun.

An all eise Beméiungen, eis Gesellschaft ze verbesseren an der Natur hire Stellewäert ze ginn, soll eis Visioun weltëmfaassend sinn.

Am Laf vun der Geschicht huet Gott der Mënschheet eng Rei vu gëttlech Erzéier geschéckt, déi mir Manifestatioune vu Gott nennen. Hir Léieren hunn d’Basis bruecht fir d’Virubrénge vun der Zivilisatioun. Zu dëse Manifestatioune gehéieren Abraham, Krishna, Zoroaster, Moses, Buddha, Jesus a Muhammad.

Baha’u’llah, de rezentste vun dësen Erzéier huet erkläert, dass d’Relioune vun der Welt vun der selwechter Quell stamen an dass si an hirem Wiesen successiv Kapitele vun enger Relioun vu Gott sinn.

Wat maache mir konkret a wat ass eis Äntwert par rapport zu deem Message?

Engersäits beméie mir eis, eise Charakter ze verfeineren an anerersäits ass et eisen Déngscht un der Mënschheet. Domat erreeche mir geeschtegen an intellektue Wuesstum a mir droen eisen Deel zur Verännerung vun der Gesellschaft bäi. Konkret heescht dat, dass mir an eisem Alldag bieden a meditéieren an dass mir Efforte maachen, eisen Entourage mat engem devotionelle Geescht ze fëllen. Mir verdéiwen eist Wësse vum Glawen an deelen d’Léiere vu Baha’u’llah mat aneren. Mir probéieren ze léieren dem Wëlle vun eisem Ego ze widderstoen a mir beméien eis, mat Courage a Bescheidenheet, Tendenze vun enger Kultur ëmzedréien, déi Eegegratifikatioun verherrlechen an d’Fundamenter vu Solidaritéit auswëschen.

Den Institut baha’i de formation

Am Kär sinn 3 Aktivitéiten, déi geeschteg Erzéiung vu Kanner, déi geeschteg Befäegung vu Juniorjugendlechen an d’Entwécklung vu mënschleche Ressourcen duerch Studiekreeser.

Déi 3 Haaptaspekter sinn:

  1. Am Kär vum Prozess ass d’Studéiere vu Gottes Wuert.

  2. D’Betounung op d’Verstoe vu geeschtege Konzepter déngt dozou, bei de Participanten un d’Wuerzele vun hirer Motivatioun ze kommen.

  3. All Etapp vum Erzéiungs- a Bildungsprozess hunn déiselwecht Suppositiounen iwwer d’Wiese vum Mënschen an de Fortschrëtt vun der Gesellschaft.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s