Fir Kanner, 2t Joer (7+ Joer) aus enger Klass iwwer de Baha’i Glawen an d’Geschicht

Bahá’u’lláh huet fir eis gelidden.

All Manifestatioune Gottes hunn duerch Mënsche gelidden, déi nëmmen eppes am Kapp haten: hire Räichtum an hir Muecht. Sou selbstsüchteg Führer hunn hiren Afloss benotzt, fir eng Bevëlkerung, déi onwëssend war, ze iwwerrieden, sech géint d’Manifestatioun vu Gott ze erhiewen. Och Bahá’u’lláh huet säi Liewe laang Leiden a Misär erdroen. Hie gouf gefaangen a verbannt. Lige goufen iwwert Hie verbreet, Seng Léiere goufen ignoréiert a Seng trei Unhänger goufe gnadenlos verfollegt. Hien huet dës Leiden op sech geholl, well Hie vu Gott erwielt gouf an nëmmen dat gemaach huet, wat Gott Hie maache gelooss huet. Hie war frou mat der Mënschheet a wosst, dass d’Wëssen, wat Hie vu Gott bruecht huet, zum Schluss d’Onwëssenheet besiege géif. Hien huet all Mënsch, jo souguer Senge schlëmmste Feinden, Seng léif Guttheet erwisen. Hien huet Seng Leide gedëlleg erdroen. Net fir ee Moment huet Hien domat opgehalen, d’gëttlecht Liicht iwwer d’ganz Welt ze schëdden. 40 Joer laang huet Hien der Mënschheet ënnert de schwéiersten Ëmstänn Féierung ginn.

Wa mir eis u Seng Leiden a Qualen, déi Bahá’u’lláh erlidden huet, erënneren, mécht ons dat standhaft a Senger Léift an eis Häerzer wackelen och a schwéieren Zäiten net. Mir léieren, sou fest wéi Bierger ze sinn, wann onwëssend Mënsche sech géint de Glawe riichten.

Froen

1. Wien deet de Manifestatioune wéi?

2. Firwat huet Bahá’u’lláh Seng Leede gedëlleg erdroen ?

3. Wéi vill Joer huet Bahá’u’lláh der Mënschheet Féierung ginn an ënner wéi enge Bedingungen ?

4. Wéi eng Wierkung huet dat op eis, wa mir eis un d’Leide vu Bahá’u’lláh erënneren?

Zitat

Vergiess meng Gefällegkeeten net während ech net do sinn. Erënner dech Menger während dengen Deeg a Menger Nout a Verbannung an dësem ofgeleeëne Prisong. A sief esou standhaft a Menger Léift, dass däin Häerz net ziddert, souguer wann d’Schwäerter vun de Feinden hir Schléi op dech reene loossen an all d’Himmelen an d’Äerd sech géint dech erhiewen.

Forget not My bounties while I am absent. Remember My days during thy days, and My distress and banishment in this remote prison. And be thou so steadfast in My love that thy heart shall not waver, even if the swords of the enemies rain blows upon thee and all the heavens and the earth arise against thee.

Souviens-toi de mes jours durant tes jours, de ma détresse et de mon bannissement en cette prison lointaine. Demeure si ferme en mon amour que ton cœur ne fléchisse pas, dussent les épées ennemies faire pleuvoir leurs coups sur toi, et le ciel et la terre se soulever contre toi.

Gedenke Meiner Tage in deinen Tagen und Meiner Not und Verbannung in diesem entlegenen Kerker. Und sei so standhaft in Meiner Liebe, dass dein Herz nimmer wanke, selbst wenn der Schwerterregen der Feinde auf dich prasselt und die Himmel alle und die Erde wider dich aufstehen.

Bahá’u’lláh

Aus dem Buch (3, fréier 5), der Lektioun 25, Kannerklassen, 2t Joer, Ruhi Foundation, Kolumbien, Palabra Publikatiounen, 2003, ISBN 1-890101-05-02 (http://www.ruhi.org/materials/list.php)

Buch 3 fréier 5 Lektioun 25.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s