D’Faaschtenzäit

96t Sendung. Freideg den 1te Mäerz 2002 um 5 vir halwer 7 owes a Samschdes moies den 2te virun 10 Auer. D’Rubrik vun de lëtzebuerger Bahá’í. D’Thema vun haut: D’Faaschtenzäit. Um Mikro de Jean-Marie Nau. Bal all d’Reliounen op der Welt leeë Wäert op d’Faaschten als e Mëttel fir sech spirituell ze rengegen. Sou zum Beispill d’Musulmaner. All Joer, während 28 Deeg, iessen an drénke si näischt nom Sonnenopgank a virum Sonnenënnergank. Sou fanne mer och an der Bibel, an de Kapitele sechs an néng vum Evangelium vum hellegen Mattheus, dass Jesus seet, wéi wichteg d’Faaschten ass.

Bahá’u’lláh, Begrënner vun der Bahá’í Relioun invitéiert d’Bahá’í daagsiwwer, an dat nom Sonnenopgank a bis nom Sonnenënnergank, näischt z’iessen an näischt ze drénken. Dat während 19 Deeg, all Joer, tëschent dem 2ten an 20te März. Dës Zäit gëtt einfach d’Faaschtenzäit genannt. Et soll eng Zäit sinn, wou den Eenzelnen virun allem méi Zäit fënnt, iwwer säi geeschtege Fortschrëtt nozedenken. All Bahá’í gëtt sech Méi, sech vu materielle Saache lasszeloossen. Während der Faaschtenzäit ass et dann üblech, dass ee virun Sonnenopgank opsteet fir Kaffi ze drénken an duerno ze bieden. Natierlech muss d’Gesondheet et engem erlaben ze faaschten. Schwanger Frae brauchen net ze faaschten, genau sou wéi Jugendlech ënner 15 Joer oder Leit iwwer 70. D’Faaschten ass och net néideg wann een op der Rees ass oder wann ee schwéier kierperlech schafft. Mee fir e gesonde Mënsch ass d’Faaschten eng wonnerbar Erfarung, eng Entdeckungsrees zu de Wuerzele vu senger Existenz, eng Rees, vun där ee méi räif a méi geeschteg zréckkënnt.

Wann ee fascht, fënnt een op eemol Zäit, déi een normalerweis mat Iessen an Drënke verbréngt. Et geet u mat der Kaffispaus moies, d’Mëttegiessen natierlech an déi kleng Paus Mëttes. Et ass grad déi sou gewonnen Zäit déi ee kann nëtzlech mat Meditatioun a Gebiet verbréngen. Frënn an Aarbechtskollege si virwëtzeg firwat een da faascht a wat da Bahá’í eigentlech ass. Déi éischt puer Deeg sinn oft am schwéiersten an da gëtt et méi einfach, an et winnt een sech scho bal drunn.

Mee et ass schonn eng Erausfuerderung. D’Iessen an d’Drënken kritt och nees vill méi en héige Stellewäert, well een sech wierklech op e Glas Waasser owes freeë kann. Interessant ass och, dass déi puer Deeg virun der Faaschtenzäit, also virum 2te März, besonnesch sinn. D’Bahá’í sinn invitéiert, während deene véier, fënnef Deeg besonnesch frou ze sinn. Oft gi Cadeaue gemaach, et geet een d’Famill a Frënn besichen an et mécht een eppes fir e gudden Zweck. D’Faaschtenzäit hält den 21te Mäerz op. An dat ass d’Bahá’í Neit Joer. Et ass och den Ufank vum Fréijoer. Ofschléissend dës Gedanken aus de Bahá’í Schrëften zum Thema Meditatioun: „Eng Stonn Nodenken ass méi wäert wéi 70 Joer fromm Andacht.“ [1] Bahá’u’lláh seet: „Versenkt Iech an d’Mier vu Menge Wierder, dass dir hir Geheimnisser ergrënne kënnt an all déi Pärele vu Wäisheet entdecke kënnt, déi an hiren Déifte verbuerge leien.“[2] Des Rubrik gouf Iech offréiert vun de lëtzebuerger Bahá’í.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s