Eng Geschicht aus der Kollektioun: Wäisheeten aus aller Welt

Dobäi passt dem Cyrus Neshvad säi Kuerzfilm:

L’orchidée http://youtu.be/GZ_g0yyI1g4

D’Ae vun der SéilLes yeux de l’âme – The eyes of the soul

Zwee Männer, allen zwee schwéier krank, leien zesummen an engem Zëmmer am Spidol. Ee vun hinne muss dee ganzen Dag um Réck an am Bett leien. Deen anere ka sech eng Stonn am Dag op d’Bett sëtze fir seng Longen ze botzen.

Déi zwee Kranker am Zëmmer schwätze stonnelaang mateneen, iwwer hir Fraen an hir Familljen. Si schwätzen iwwer hiert Haus an hir Aarbecht an do wou si iwwerall an d’Vakanz waren. An all Mëtteg, wann de Mann a sengem Bett bei der Fënster sech eng Stonn sëtze kann, verbréngt hie seng Zäit domat sengem Frënd alles ze beschreiwe wat hien dobausse gesäit.

De Mann, deen de ganzen Dag am Bett muss leie bleiwen, freet sech op déi Stonn wou säi Frënd him erzielt, wat hien alles dobausse gesäit. An dëser Stonn ass et wéi wa fir hien eng Welt opgeet. Hie lieft praktesch fir dës Momenter wou säin Zëmmerkomerod him eng Welt beschreift. Vum Zëmmer gesäit een e Park mat engem schéine Séi, mat Inten a Schwanen, déi um Waasser spillen. Kanner déi hir Schëffelcher um Waasser fuereloossen, eng Koppel déi Hand an Hand laanscht de Séi spadséiert a sech op eng Bänk setzt, a méi wäit ewech déi grouss Stad. Während de Mann bei der Fënster all dës Detailer beschreift, läit de Mann op där anerer Säit vum Zëmmer am Bett. Hien huet seng Aen zou a stellt sech dës idyllesch Landschaft vir. Een Nomëtteg beschreift de Mann bei der Fënster eng Musiksparad déi laanscht geet. Obschonn deen anere Mann d’Musik net héiere kann, kann hie se mat den Ae vu senger Imaginatioun gesinn, well säi Frënd sech esou Méi gëtt, alles am Detail z’erzielen. Deeg a Woche verginn.

Enges Moies fënnt d’Infirmière de Mann am Bett bei der Fënster a gesäit, dass hien net méi otemt. Hien ass an der Nuecht friddlech am Schlof gestuerwen. Kuerz Zäit drop freet den anere Mann, ob hie kann d’Bett bei der Fënster kréien. D’Infirmière ass frou fir him eng Freed ze maachen a verséchert sech, dass alles an der Rei ass. De Mann am Bett probéiert dann, lues a lues, mat vill Schwieregkeeten, sech ze setze fir kënne fir d’éischte Kéier aus der Fënster ze kucken. Endlech kann hien och alles dat gesi wat säi Frënd him sou oft beschriwwen hat. Hie streckt sech mat vill Méi a kuckt aus der Fënster. Awer alles wat hie gesäit, ass eng Mauer. Et ass soss näischt do. Hie kann et einfach net gleewen a rifft ongedëlleg d’Infirmière. « Wou ass de Park mat dem Séi an den Inten an de Beem an de Blummen, vun deem mäin Zëmmerkolleg mir all Dag erzielt huet ? » D’Infirmière ass e bësse verwonnert a seet zu him : « Äre Kolleg konnt guer näischt gesinn. Hie war blann. Vläicht wollt hien iech e bësse Mutt maachen ! »

R

Anerer glécklech maachen ass en immenst Gléck, och wa mir selwer Schwieregkeeten hunn. Gedeeltent Leed ass nëmmen halleft Leed. Gléck dogéint, wann een et deelt, ass duebel Freed. Wann Dir Iech wëllt räich spieren, braucht Dir nëmmen all déi Saachen opzezielen, déi Dir hutt, déi Dir awer net kënnt kafen. Haut ass e Cadeau, dofir heescht et jo och „de présent“ an dofir lieft voll a mat all der Léift déi Dir hutt !

Les yeux de l’âme

Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupent la même chambre d’hôpital. L’un est obligé de passer ses journées couché sur le dos, l’autre peut se relever et s’asseoir sur son lit une heure par jour pour évacuer les sécrétions de ses poumons.

Les deux malades parlent des heures et des heures de leurs femmes et de leur famille. Ils parlent de leur maison, de leur travail et de tous les endroits où ils sont allés en vacances. Et chaque après-midi, lorsque l’homme dont le lit est près de la fenêtre peut s’asseoir une heure, il passe cette heure-là à décrire à son compagnon d’infortune tout ce qu’il voit dehors.

L’homme qui doit rester toute la journée au lit, attend avec impatience cette heure où son ami lui raconte tout ce qu’il voit à l’extérieur. Pendant cette heure-là, c’est comme si un nouveau monde s’ouvrait à lui. Il ne vit pratiquement plus que pour ces moments où son camarade de chambre lui raconte le monde. La chambre donne sur un parc avec un beau lac, des cygnes, des enfants qui jouent à faire voguer leurs bateaux, des amoureux qui flânent, et au loin, la grande ville. L’homme couché ferme les yeux et imagine le pittoresque des scènes, tellement les descriptions de son compagnon sont vivantes. C’est ainsi que les jours et les semaines passent.

Un matin, l’infirmière trouve le corps sans vie de l’homme près de la fenêtre. Peu de temps après, l’autre homme demande à occuper le lit près de la fenêtre. Péniblement, le malade se soulève un peu pour jeter un premier coup d’oeil dehors. Stupéfait, il découvre que la vue est cachée par un mur! " Comment?!, s’exclame-t-il à l’infirmière, où sont passés les paysages que mon compagnon m’a dépeints?" L’infirmière, un peu étonnée, lui répond: « Votre collègue ne pouvait rien voir. Il était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il seulement voulu vous remonter le moral? »

R

Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d’autres heureux, en dépit de nos propres épreuves. La peine partagée réduit de moitié la douleur, alors que le bonheur, une fois partagé, s’en trouve doublé. Si vous voulez vous sentir riche, vous n’avez qu’à compter, parmi toutes les choses que vous possédez, celles que l’argent ne peut acheter. Aujourd’hui est un cadeau, c’est pourquoi on l’appelle « le présent » alors vivez-le et aimez-le pleinement!

Eyes of the soul

Two men, both of them seriously ill, occupy the same room in a hospital. One of them is obliged to spend his days lying on his back, the other one is able to lift himself up and can sit on his bed an hour a day in order to evacuate the secretions of his lungs.

The two patients in the room spend hours speaking about their wives and their families. They speak about their house, their work, and everywhere they have been on holidays. And each afternoon, when the man with the bed close to the window is able to sit down for an hour, he spends this hour describing to his unfortunate companion everything he sees outside.

The man, who has to stay in bed all day, waits impatiently for the time when his friend tells him all he sees outside. During this hour it is as though a new world openss up to him. His roommate’s description of the outside aworld, is practically what keeps him alive. From the room, a park with a beautiful lake can be seen, along with ducks and swans, children who let their boats drift on the water, and a couple, hand in hand, strolls along the lake. And further away lies the big city. While the man next to the window describes all these details, the other man lies in bed on the other side of the room. His eyes are closed and he imagines this idyllic landscape.

One afternoon the man next to the window describes a musical parade that passes. Even though the other man cannot hear the music, he can see it with the eye of his imagination, because his friend puts in so much effort in order to describinge everything meticulously. Days and weeks are passing by.

One morning, the nurse finds the man next to the window dead. Shortly afterwards, the other man asks whether he could have the bed next to the window. The nurse is happy to accommodate him and makes sure that everything is in order. The man in the bed then tries, slowly and with much difficulty, to sit down, in order to be able to look outside the window for the first time. Finally he will be able to see all the things his friend has described for him so many times. With a lot of effort he pulls himself up and looks out of the window. But all he sees is a wall. There is nothing else. He just can’t believe it, and he calls impatiently calls for the nurse. “Where is the park with the lake, the ducks, the trees, and the flowers, all the things my roommate described to me each day?” The nurse, a bit surprised, tells him: “Your colleague wasn’t able to see anything. He was blind. May be he just wanted to give you a bit of courage!”

R

Making others happy is a tremendous joy, even when we ourselves have difficulties ourselves. Shared sorrow is only half thethe sorrow. On the other hand, happiness, when you share it, gives twice the joy. If you want to feel rich, you just need to list all the things you have, but that you can’t buy. Today is a gift, that’s why it’s called “the present” and that’s why you should live with all the love you have!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s