E kuerze perséinlech Bilan vun 2007 (hunn ech beim Raume fonnt)

2008 – jean-marie nau

Ech zielen der kuerz, wat et dann alles Neies bei mir gëtt.

1. Mäi Glawen, meng Visiounen, meng Dreem

Ech si frou dass endlech d’Iwwersetzung vun engem meditative Buch aus de Bahai Schrëften elo fäerdeg ass an et ass am November gedréckt ginn. 1000 Kopien an dat op Lëtzebuergesch, Englesch, Franséisch an Däitsch. Ech hu mat Hëllef vun engem Iwwersetzungscomité déi lëtzebuergesch Iwwersetzung gemaach. Ech ginn der gär eng Kopie, wann et dech interesséiert. Hei e klengen Auschnëtt:

Aféierung

Déi Verbuerge Wierder, e Meeschterwierk vu mystescher Poesie, gouf 1858 am Irak geschriwwen. An déiwer Mediatioun, laanscht dem Ufer vum Floss Tigris, huet Bahá’u’lláh, Begrënner vum Bahá’í Glawen, iwwert déi éiweg Bezéiung tëschent Gott an dem Mënsch nogeduecht, iwwert de Sënn vum Liewen an all d’Hënnernesser déi virum Mënsch leien, op sengem Wee zur geeschteger Perfektioun. Aus sou enger déiwer Kontemplatioun koum d’Inspiratioun fir eng erstaunlech Kollektioun vu kuerzen, meditative Versen. An deene puer Zeile fënnt een eng Distillatioun vun deene geeschtege Wourechten, déi d’zentral Kraaft hannert all de reliéisen Traditioune vun der Vergaangenheet duerstellen.

2. O JONG VUM GEESCHT!

Wat Ech vun allem am léifsten hunn ass d’Gerechtegkeet; dréi hir net de Réck wann s du Mech wëlls a vernoléisseg se net, fir dass Ech Mech dir uvertraue kann. Mat hirer Hëllef wäerts du mat dengen eegenen Ae gesinn, an net mat deene vun aneren, a wäerts duerch deng eegen Erkenntnis wëssen an net duerch d’Wësse vun dengem Noper. Iwwerlee dir an dengem Häerz wéi s du solls sinn. A Wierklechkeet ass d’Gerechtegkeet Mäi Cadeau fir dech an d’Zeeche vu Menger onendlecher Gnod. Hal dir dat virun Aen.

O SON OF SPIRIT!

The best beloved of all things in My sight is Justice; turn not away therefrom if thou desirest Me, and neglect it not that I may confide in thee. By its aid thou shalt see with thine own eyes and not through the eyes of others, and shalt know of thine own knowledge and not through the knowledge of thy neighbor. Ponder this in thy heart; how it behooveth thee to be. Verily justice is My gift to thee and the sign of My loving-kindness. Set it then before thine eyes.

O FILS DE L’ESPRIT!

A mes yeux, ce que j’aime par-dessus tout est la justice; ne t’en écarte pas si c’est moi que tu désires, et ne la néglige pas afin que je puisse me fier à toi. Par elle, tu pourras voir par tes propres yeux et non par ceux des autres, et tu pourras comprendre par ton propre savoir et non par celui du prochain. Pèse bien ceci: comment dois-tu être? En vérité, la justice est le don que je te fais, le signe de ma tendre bonté. Fixe donc ton regard sur elle.

O SOHN DES GEISTES!

Von allem das Meistgeliebte ist Mir die Gerechtigkeit. Wende dich nicht ab von ihr, wenn du nach Mir verlangst, und vergiß sie nicht, damit Ich dir vertrauen kann. Mit ihrer Hilfe sollst du mit eigenen Augen sehen, nicht mit denen anderer, und durch eigene Erkenntnis Wissen erlangen, nicht durch die deines Nächsten. Bedenke im Herzen, wie du sein solltest. Wahrlich, Gerechtigkeit ist Meine Gabe und das Zeichen Meiner Gnade. So halte sie dir vor Augen.

– E Projet, deen elo bal fäerdeg ass, ass d’Iwwersetzung an d’Lëtzebuergescht vun enger Rei vu Bahá’í Gebieder.

– Ech si bal fäerdeg en anert Buch mat Wäisheeten aus aller Welt erauszebréngen, an dräi Sproochen: Lëtzebuergesch, Franséisch an Englesch. Hei eng Geschicht fir dech:

Fir d’éischt Zil, dann de Wee

Wien d’Zil kennt, kann decidéieren.

Wien decidéiert, fënnt Rou.

Wie Rou fënnt, ass sécher.

Wie sécher ass, kann iwwerleeën.

Wien iwwerleet, ka verbesseren.

– Ech maachen och nach eng Recherche mat dëser Hypothese: Geeschteg Wourechten kann de Mënsch nëmmen duerch physesch, materiell Phänomener, Erklärungen, Analogie verstoen. Dofir hunn ech schonn e ganze Koup Beispiller an de Bahai Schrëfte fonnt. Hei ass eent:

The analogy to the womb in many ways summarizes the Bahá’í view of earthly existence. Just as the womb constitutes an important place for a person’s initial physical development, the physical world provides the matrix for the development of the individual soul. Accordingly, Bahá’ís view life as a sort of workshop, where one can develop and perfect those qualities which will be needed in the next life. (Baha’i International Community, 1992, Magazine – The Baha’is)

2. Meng Famill, Kollegen a Frënn

Menger Famill geet et relativ gutt. Ech denken do natierlech u meng Fra d’Esther, mäi Jong de Golshan, meng Mamm a mäi Brudder a seng Fra an 2 Kënnercher.

Meng Mamm gouf während de Feierdeeg operéiert, mat de Galesteng, an et geet hir nees gutt. D’Esther ass esou wéi ech an eisem Glawen aktiv, et ass Mëmber vum Nationale Rot vun de Bahai vu Lëtzebuerg a schafft e puer Stonnen d’Woch an der Europaschoul. Mam Klima deet si sech nach ëmmer schwéier an hoffentlech fanne mir geschwënn eng Léisung. …

Mäi Jong de Golshan war fir d’Feierdeeg eng Woch zu Lëtzebuerg an et ass relativ gutt gaangen. Hien interesséiert sech de Moment fir mat senge Kollegen ze sinn a weess awer och dass et fir hien dëst Joer wichteg ass, seng Schoul ze packen. Hie wëllt Affekot ginn.

3. Meng Aarbecht

Dëst Joer hunn ech 4 Owenter mat Lëtzebuergeschcoursen, zu Walfer, Capellen, Mamer an Déifferdeng. Et ass ganz flott an ech hat d’lescht Joer Zäit, e flotte Programm auszeschaffen. Ausserdeem ginn ech dëst Joer fir d’éischt op d’UNI fir nach besser Lëtzebuergesch ze léieren. Et ass déi éischte Kéier, dass d’UNI Lëtzebuergesch als Friemsprooch organiséiert, a mir sinn e flotte Grupp vu Leit, zum gréissten Deel Dammen!

Dënschdes an Donneschdes mëttes hunn ech mäin Accès Libre Internet-Computercours zu Steesel.

4. Meng Gesondheet

Mir geet et gutt! Zënter gutt 8 Méint fueren ech elo regelméisseg mam Vëlo, an der Haaptsaach fir op d’Aarbecht oder an d’Stad ze fueren. Ech sinn de Moment bei km 2400! Ech denken natierlech dacks, ech sollt e bëssen ofhuelen awer ech fannen et schwéier manner z’iessen. Ech krut och en neie Brëll, progressiv fir no a wäit ze kucken, an et ass net sou einfach sech drunzegewinnen.

Ech mengen dass dësen Iwwerbléck dir gutt weisst, wou meng Prioritéite leien. Dobei ass fir mech awer ganz wichteg, net vergiessen ze laachen. Humor an alle Beräicher vum Liewen kann nëmmen hëllefen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s