De Bahá’í Kalenner – D’Naw-Ruz Fest – Bahá’í Neit Joer, 21. Mäerz

„Elo ass den Ufank vun engem Zyklus vun der Wierklechkeet, en neien Zyklus, en neit Zäitalter, en neit Jorhonnert, eng nei Zäit an en neit Joer. Dofir ass et vill geseent …“[1][1]

„En neit Liewen bewegt sech an dëser Zäit an all de Vëlker vun der Äerd …“

Bahá’u’lláh

De Bahá’í Glawen, sou wéi aner Weltreliounen, huet hiren eegene Kalenner. Sou wéi aner Bahá’í Léieren, markéiert de Bahá’í Kalenner den Ufank vun engem neien Zäitalter fir d’Mënschheet.

De Badi oder Bahá’í Kalenner gouf vum Bab (Virleefer vum Bahá’í Glawen) agefouert. D’Bahá’í Zäitaler (BZ) huet mat der Deklaratioun vum Bab 1844 ugefaangen.

Bei de verschiddene Vëlker an zu ënnerschiddlechen Zäite goufe verchidde Systemer fir d’Zäitrechnung a fir d’Festleeë vun Date gewielt, an nach haut si verschidde Kalenner am deegleche Gebrauch, déi ee vun dem aner ofwäichen.

„An net allzelaanger Zäit wäert et néideg, dass sech d’Vëlker vun der Welt op e gemeinsame Kalenner eenegen. Et schéngt duerchaus ubruecht, dass dat neit Zäitalert vun der Eenheet och en neie Kalenner bréngt, fräi vu Bedenken an Zesummehäng, déi jidderee vun den eelere Kalenner fir grouss Deeler vun der Weltbevëlkerung onakzeptabel maachen, an et ass schwéiert ze gesinn, wéi eng aner Manéier sech duerch déi selwecht Einfachheet a Bequemlechkeet auszeechne kéint, wéi déi, déi de Báb virgeschloen huet.[2][2]

Ausschnëtt aus der Bahá’í Emissioun um Radio ARA, Sendung 254, 10te Mäerz 2005

… den 21ste Mäerz ass Naw-Ruz (neien Dag), d’Bahá’í neit Joer. Fir eng sechs Millioune Bahá’ís uechter d’Welt gëtt deen Dag den Ufank vum neie Joer gefeiert. Et ass zu gläicher Zäit de Schluss vun der Faaschtenzäit an dat aalt Joer hält op. Astronomesch ass Naw-Ruz deen Dag, wou den Dag genee soul laang ass wéi d’Nuecht. Den éischten Dag vum Fréijoer. ’Abdu’l-bahá seet dass Naw-Ruz en hellegen Dag ass, e Symbol fir d’Manifestatioun vu Gott. Et ass deen Dag, wou d’Sonn vun der Wourecht um Horizont gëttlecher Gnod erschéngt an en neit Fréijoer bréngt. Alles wat erschaf ass kënnt a Bewegung an erwächt zu engem neie Liewen. Dofir ass et och d’Symbol vum Liewen. Wéi déi natierlech Sonn d’Grondlag vum Liewen op der Äerd ass, sou erfëllt d’Sonn vun der Wourecht d’Mënschheet mat éiwegem Liewen.[3][3]

1912, an enger Usprooch beim Naw-Ruz Fest zu Alexandria an Egypten sot ’Abdu’l-bahá: „An all Zyklus a mat all Offenbarung gëtt et an de gehellegte Gesetzer vu Gott geseente Fester, Feierdeeg an aarbechtsfräi Deeg. A sou Deeg sollt een all Zort vu Beschäftegung, Handel, Industrie, Ackerbau, Landbau an dësgläichen ënnerloossen. Alleguer sollte sech matenee freeën, allgemeng Versammlungen ofhalen, wéi eng Gemeng ginnn, fir dass jiddereen déi national Eenheet, Eenegkeet an Harmonie ka gesinn.

Well dës Deeg geseent sinn, sollte si net vernoléissegt ginn … andeem ee sech einfach nëmmen ameséiert. Während dësen Deeg sollten Institutioune geschaf ginn, déi de Mënschen en dauerhafte Segen a Wäert bréngen… Ouni Zweiwel muss een an dësen Deeg mënschefrëndlech oder ideal Spure vun de Frënn vum Herrgott bestoebleiwen; (Spuren), déi an d’ganz Mënschheet erausginn. …“[4][4]

De leschte Mount am Bahá’í Kalenner heescht Erhuewenheet. Bahá’u’lláh huet dee leschte Mount vu nonzéng Deeg als Faaschtenzäit bezeechent. Et ass da wann Erwuesse Bahá’í vu Sonnenopgaang bis Sonnenënnergaang näischt iessen. Faaschten ass eppes wat een och an aner grousse Relioune fënnt, an de Bahá’í Glawe gesäit e grousse Wäert am Faaschten, an dat als eng Disziplin fir d’Séil. Et ass eng Zäit vu geeschteger Virbereedung an Ernéiereung fir d’Aktivitéite vum neie Joer. Faaschten ass de Bahá’í Schrëften no eng Flicht fir all Bahá’í. Awer Fraen déi schwanger sinn oder déi nieren, eeler Leit, krank Leit, Leit déi reesen, Leit déi kierperlech schwéier schaffen a Kanner ënner fofzéng Joer, brauchen net ze faaschten.[5][5]

Et liest een och an de Bahá’í Schrëften dass d’Faaschte ganz gutt ass net nëmme fir de Geescht mee och fir de Kierper an dass Bahá’u’lláh sécher net eppes géif virschreiwe wat der Gesondheet schuede géing.[6][6]…

An hei déi 19 Bahá’í Méint

Mount Arabesch Lëtzebuergesch Englesch Franséisch Däitsch Gregoresche Kalenner
1. Bahá Glanz Splendour Splendeur Glanz March 21-April 8
2. Jalál Herrlechkeet Glory Gloire Herrlichkeit Ruhm April 9-27
3. Jamál Schéinheet Beauty Beauté Schönheit April 28-May 16
4. `Azamat Gréisst Grandeur Grandeur Größe May 17-June 4
5. Núr Liicht Light Lumière Licht June 5-23
6. Rahmat Baarmhäerzegkeet Mercy Miséricorde Barmherzigkeit June 24-July 12
7. Kalimát Wierder Words Paroles Worte July 13-31
8. Kamál Vollkommenheet Perfection Perfection Vollkommenheit August 1-19
9. Asmá’ Nimm Names Noms Namen August 20-September 7
10. `Izzat Muecht Might Puissance Macht Würde September 8-26
11. Mashiyyat Wëllen Will Volonté Wille September 27-October 15
12. `Ilm Wëssen Knowledge Connaissance Erkenntnis Wissen October 16-November 3
13. Qudrat Muecht Power Pouvoir Kraft Macht November 4-22
14. Qawl Sprooch Speech Discours Sprache November 23-December 11
15. Masá’il Froen Questions Questions Fragen December 12-30
16. Sharaf Éier Honour Honneur Ehre December 31-January 18
17. Sultán Herrschaft Sovereignty Souveraineté Herrschaft January 19-February 6
18. Mulk Iwwerherrschaft Dominion Empire Oberherrschaft February 7-25
Ayyám-i-Há’ Extradeeg Intercalary Days Jours intercalaires Eingeschobene Tage February 26-March 1
19. `Alá Erhuewenheet Loftiness Élévation Erhabenheit March 2-20 (month of fasting)

The Baha’i Calendar

" A new life is, in this age, stirring within all the peoples of the earth…." Baha’u’llah.

The Baha’i Faith, like other world religions has its own calendar. The Badi or Baha’i Calendar was introduced by The Bab. The Baha’i Era (BE) began with the Declaration of the Bab in 1844.

A solar year has been adopted and the Baha’i Year is fixed astronomically and begins on the March equinox (March 21) each year with the Holy Day Naw Ruz (New year). In 2008, it will be the year BE 165.

The Baha’i year consists of 19 months of 19 days adding to 361. Four extra days are added (5 in leap years) to total 365 days of the solar year. These days are celebrated as a time of gift giving, hospitality, and preparing for the fast. The Fast is a period of one Baha’i month of 19 days during which Baha’is do not eat or drink between sunrise and sunset. It is a time of reflection, learning to be detached, and reliance on God. It is the last month of the Baha’i year, and ends with the Naw Ruz (new year) celebration.

On the first day of each Baha’i month (every 19 days) is a Feast. This is the major activity for the Baha’i community – a meeting when Baha’is get together for spiritual renewal, community consultation, and socialising.

There are also a number of Holy days commemorated throughout the year

March 21 Naw-Ruz (Bahá’í New Year)
April 21 First Day of Ridvan
April 29 Ninth Day of Ridvan
May 2 Twelfth Day of Ridvan
May 23 Declaration of the Bab
May 29 Ascension of Baha’u’llah
July 9 Martyrdom of the Bab
October 20 Birth of the Bab
November 12 Birth of Baha’u’llah
November 26 Day of the Covenant
November 28 Ascension of ‘Abdu’l-Baha

Like other Baha’i Teachings, the Baha’i Calendar signals the beginning of a new age for Humanity……

BAHA’I ZEITRECHNUNG

Neues Leben durchpulst in dieser Zeit alle Völker der Erde, und doch hat niemand seine Ursache entdeckt und seine Triebfeder erkannt.

Baha’u’llah

Badi Kalender

Bei den verschiedenen Völkern und zu verschiedenen Zeiten wurden verschiedene Systeme für die Zeitrechnung und für das Festlegen von Daten gewählt, und noch heute sind verschiedene voneinander abweichende Kalender in täglichem Gebrauch, wie der gregorianische in Westeuropa, der julianische in manchen Ländern Osteuropas, der jüdische bei den Juden und der muhammadanische bei den Gemeinschaften des Islam.
Der Báb kennzeichnete die Bedeutung des Zeitalters, als dessen Herold Er kam, durch die Einführung eines neuen Kalenders. In diesem ist, wie im gregorianischen Kalender, der Mondmonat fallen gelassen und das Sonnenjahr gewählt.
Das Bahá’í- Jahr besteht aus 19 Monaten zu je 19 Tagen (was 361 Tage ergibt), mit der Hinzunahme gewisser »Schalttage« (vier im gewöhnlichen und fünf im Schaltjahr) zwischen dem 18. und dem 19. Monat, um den Kalender dem Sonnenjahr anzupassen. Der Báb nannte die Monate nach den Eigenschaften Gottes. Das Bahá’í-Neujahr ist, gleich dem alten persischen Neujahr, astronomisch festgelegt, beginnend bei der März-Tag-und Nachtgleiche (gewöhnlich am 21. März). Das Bahá’í-Zeitalter beginnt mit dem Jahre der Erklärung des Báb (1844 n.Chr., 1260 d.H.)

In nicht ferner Zeit wird es nötig werden, daß sich alle Völker der Welt auf einen gemeinsamen Kalender einigen.
Es erscheint daher durchaus angebracht, daß das neue Zeitalter der Einheit auch einen neuen Kalender bringt, frei von den Bedenken und Zusammenhängen, die jeden der älteren Kalender für große Teile der Weltbevölkerung unannehmbar machen, und es ist schwer abzusehen, welche andere Anordnung sich durch die gleiche Einfachheit und Bequemlichkeit auszeichnen könnte, wie die, welche der Báb vorschlug."

(J.S.Esselmont: "Baha’u’llah und das neue Zeitalter" S. 204ff)

Im Badi-Kalender ist ein Tag der Zeitraum zwischen zwei Sonnenuntergängen.

Bahá’í-Feste, Gedenktage und Fastentage

Die Bahá’i haben 9 Feier- und Arbeitsfreietage:

  • Naw-Rúz (Neujahr): "Naw-Rúz ist der erste Tag des Jahres und fällt auf die Frühjahrs-Tagundnachtgleiche der nördlichen Halbkugel, die normalerweise am 21. März stattfindet. Nach Bahá’u’lláh ist das Fest an dem Tag zu feiern, an dem die Sonne in das Zeichen des Widders eintritt (was der Frühjahrs Tagundnachtgleiche entspricht), selbst wenn dies nur eine Minute vor Sonnenuntergang geschieht (…). Naw-Rúz kann demnach auf den 20., 21. oder 22. März fallen." (Kitab-i-Aqdas Erläuterung E 26)
  • Ridván-Fest(Erklärung Bahá’u’lláhs), 21. April bis 2. Mai. Der 1., 9. und 12. Ridván sind Feiertage.
  • 1.Ridván: Der 1. Ridván folgt immer 31 Tage nach dem Naw-Ruz-Fest. 21. April
  • 9.Ridván: 29. April
  • 12.Ridván: Am 12.Ridván reiste Bahá’u’lláh ab. 2. Mai

Hinscheiden Bahá’u’lláhs, 29. Mai

Erklärung des Bab wird in Europa am 23. Mai gefeiert. In manchen Ländern wird es am 5. Tag des Monats Jamádíyu’l-Avval im Mondkalender gefeiert.

Märtyrertod des Báb wird in Europa am 9. Juli gedacht. In manchen Ländern wird es am 28. Tag des Monats Sha’bán im Mondkalender gedacht.

Geburt des Báb wird in Europa am 20. Oktober gefeiert. In manchen Ländern wird es am 1. Tag des Monats Muharram im Mondkalender gefeiert.

Geburt Bahá’u’lláhs wird in Europa am 12. November gefeiert. In manchen Ländern wird es am 2. Tag des Monats Muharram im Mondkalender gefeiert. Nicht Arbeitsfreie Gedenktage sind Tag des Bündnisses am 26. November und Hinscheiden ‘Abdu’l-Bahás am 28. November.

Der Monat ‘Alá des Badi-Kalender ist ein Fastenmonat. Die Fastenzeit wird mit dem Naw-Rúz Fest beendet.

bahai kalenner.pdf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s