21ste Mäerz, éischten Dag vum Fréijoer, Bahá’í Neit Joer

Naw-Rúz

Naw-Rúz, 21ste Mäerz, den éischten Dag vum Bahá’í Joer.

Gelueft bass Du, o mäi Gott, dass Du Naw-Rúz deenen zum Fest bestëmmt hues, déi d’Faaschten aus Léift zu Dir agehalen hunn a sech allem ental hunn, wat s Du haass. Erlab, o mäi Gott, dass d’Feier vun Denger Léift an d’Hëtzt, déi dat vun Dir bestëmmte Faaschten erginn huet, si an Denger Saach entflamen, an dass si sech doduerch Dengem Luef an Dengem Gedenken higinn.

O mäin Här, vu dass Du si mam Ornament vun deem vun Dir virgeschriwwene Faaschten geschmückt hues, sou rëscht Du si och duerch Deng Gnod a generéis Gonscht mam Ornament vun Denger Awëllegung. Well d’Dote vun de Mënsche sinn all ofhängeg vun Dengem gudde Pleséier, a sinn Denge Geboter ënnerworf. Géifs Du deen, deen d’Faaschte gebrach huet, als een ugesinn, deen et agehalen huet, sou géif sou e Mënsch zu deene gezielt ginn, déi zënter aller Éiwegkeet d’Faaschten agehalen hunn. A géifs Du bestëmmen, dass een, deen d’Faaschten agehalen huet, et gebrach hätt, sou géif déi Persoun zu deene gezielt ginn, déi d’Kleed vun Denger Offenbarung mat Stëbs beknascht hunn, a wäit ewech si vun de kristallkloere Waassere vun dëser Liewensquell.

Duerch Dech ass de Fändel „Gelueft bass Du an Denge Wierker“ erhuewen an de Fändel „Gefollegt gëtt Dir an Dengem Gebot.“ auserneegefaalt ginn. Maach, o mäi Gott, Däi Rang Dengen Dénger bekannt, fir dass hinne bewosst gëtt, dass d’Perfektioun[1] vun alle Saachen ofhängeg ass vun Dengem Befehl an Dengem Wuert, an dass de Wäert vun all Akt bestëmmt ass duerch d’Erlaabnes an d’Wuelgefale vun Dengem Wëllen, an dass si erkennen, dass d’Léngte vun all deem, wat de Mënsch mécht, fest am Grëff vun Denger Akzeptanz an Dengem Uerder leien. Looss si dat wëssen, fir dass guer näischt si vun Denger Schéinheet kann ausschléissen, an dësen Deeg, wou Christus verkënnegt: „All Herrschaft ass Deng, o Du Papp vum Geescht (Jesus)“; an Däi Frënd (Mohamed) ausrifft:“Gelueft bass Du, o Du, dee jidderee gär huet, well Du hues Deng Schéinheet gewisen, a fir Deng Auserwielten niddergeschwriwwen, wat si zum Troun vun der Offenbarung vun Dengem Gréissten Numm gelaange léisst, engem Numm, deen d’Mënschen an de Misär geheit, ausser déi, déi sech vun allem ausser Dir lassgeléisst hunn, a sech Him zougedréint hunn, Deen, deen den Offenbarer vun Dir selwer ass an d’Manifestatioun vun Dengen Eegeschaften.“

O mäin Här, deen, deen Däin Aascht ass an all déi rondrëm Dech, hunn haut mat Faaschten opgehal, no deem si an hirem Äifer, Dir ze gefalen, et am Beräich vun Dengem Haff agehalen hunn. Bestëmm Du fir hien, a fir si, a fir all déi, déi an dësen Deeg an Deng Géigewaart koumen, all dat Gutt, dat s Du an Dengem Buch bestëmmt hues. Gëff hinnen dann, dat wat hinne souwuel an dësem Liewen an am Liewen duerno profitabel[2] ass.

Du bass wierklech, deen, deen alles weess, deen Allweisen.

Bahá’u’lláh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s