Déi golde Regel

 

D'Esther Zana-Nau an den Nazareno Gottardi

D’Esther Zana-Nau an den Nazareno Gottardi

Wat s du net wënschs, wat dir däin Nächsten undeet, dat do du him net un. (Moses ca 1500 v.Chr)

Déi golde Regel ass an Ugeleeënheeten anerer dat ze maachen, wat s du fir dech méchs. (Krishna ca 1000 v.Chr)

Wéi s du et méchs, sou gëtt et dir gemaach. (Zarathustra ca 550 v.Chr)

Et sollt ee fir aner dat Gléck sichen, dat ee sech selwer wënscht. (Buddha ca 450 v.Chr)

Alles elo, wat dir wëllt, dass iech d’Leit undoe sollen, dat dot hinnen och un. (Jesus Christus, Matthäus 7 :12)

Loosst kee vun ich e Brudder esou behandelen, wéi hie selwer net gär behandelt gëtt. (Mohammed 633 n.Chr)

Wann s du géifs Gerechtegkeet üben, da géifs du fir aner nëmmen dat wielen, wat s du och fir dech selwer wiele géifs. (Bahá’u’lláh (1817-1892)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s