Wie sinn d’Bahá’í a wat beweegt se?

Brochüre-Aféierung-Wie sinn d’Baha’is

Dës Aféierungsbrochür wëll e puer Froe beäntweren, déi sech Leit no engem éischte Kontakt mat dësem Glawe stellen.
Vu jee hir waren et d’Reliounen déi di sozial a geeschteg Impulser ginn hunn an déi d’Liewe vu ville Mënsche verännert hunn. An dëser Ketten ass d’Bahá’í Relioun dat jéngste Stéck a gouf virun iwwer 140 Joer vu Bahá’u’lláh gegrënnt. Bahá’u’lláh gëtt de Reliounsbegrënner virun him, déi sech a verschidden Epochen un d’Mënschheet geriicht hunn, voll Unerkennung. An hire Léiere fënnt een ëmmer e ganze Koup vu geeschtege Wourechten; Wourechten déi a verschidde Formen an an all Relioun ëremkommen. D’Bahá’í Relioun erweidert de Räichtum vun de Reliounen déi existéieren mat neie Léieren. D’Ziel vun der Bahá’í Relioun ass eng geeschteg Erneierung an eng ëmfaassend Vereenegung vun der ganzer Mënschheet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s