Elements of a conceptual framework for social action – Elementer vun engem konzeptuelle Kader fir sozial Aktioun

D’Elementer vun engem konzeptuelle Kader fir sozial Aktioun kann een a 4 Kategorien andeelen:

 1. Dat wat mir iwwer fundamental Punkte vun der Existenz gleewen, ass eng Kategorie vun Elementer vun eisem Kader.
  1. d’Natur vum Mënsch,
  2. d’Natur vun der Gesellschaft,
  3. de Sënn vum Liewen,
  4. d’Manéier wéi Gott d’Geschicht leet an
  5. d’Evolutioun vun der Mënschheet

si Beispiller vu sou Iwwerzeegungen.

 1. No bei deem viregen sinn eis Usiichten iwwer d’Roll dat d’ Wëssen am Liewe vum Eenzelne spillt an och an der Entwécklung vun der Gesellschaft.

Beispiller vun Elementer an dëser Kategorie sinn:

 1. wéi mir Wëssenschaft a Relioun gesinn an hir Contributioune fir de mënschleche Progrès;
 2. eis Siicht iwwer Erzéiung;
 3. eis Kriterien fir d’Validitéit vum stännege Floss vun Informatioun festzeleeën, déi mir vu verschidde Quelle kréien;
 4. de Grad vun Objektivitéit dee mir sichen, wa mir Fakten etabléieren;
 5. eis Astellung zur Technologie; an d’Manéier wéi mir eis mat neien Technologië familiariséieren an Décisiounen huelen iwwert hire Gebrauch.
 6. D’ Prinzipien, déi eist Liewe regéieren, stellen eng aner Komponent vum Kader vun eise Beméiungen duer. Eng ähnlech Kategorie sinn eis Wäerter. Wat fir eis am Liewen am wichtegsten ass – Confort, Suen, Aventure, Rou, e gutt Familljeliewen, Wëssen, Méiglechkeeten aneren ze hëllefen, Prestige, Muecht, Exzellenz;
  1. de Wäert dee mir sou Attributer wéi Gerechtegkeet, Léift, Generositéit and Éierlechkeet ginn;
  2. d’Wichtegkeet déi mir der Frëndschaft ginn;
  3. de Grad no deem Déngscht un der Mënschheet eist Liewe motivéiert –

dat si just e puer Beispiller vun enger grousser Rei vun Iwwerzeegungen an Astellungen, déi eise Wäertesystem ausmaachen, e wesentlechen Aspekt vum Kader deen eis Aktioune leet.

 1. E méi subtilen Aspekt vum Kader an deem mir agéieren huet mat den Approchen a Methoden ze dinn, déi mir méiglecherweis fir eis Aktiounen adoptéieren.
  1. Ob mir wëllen am Mëttelpunkt vun allen Aktivitéite stinn, an deene mir matmaachen oder ob mir eis Energien dozou higinn,  harmonesch Gruppenaktioun z’erméiglechen;
  2. ob mir eleng schaffen oder éischter dozou neigen, mat aneren zesummenzeschaffen;
  3. ob mir alles mussen ënner Kontroll hunn oder ob mir bereet sinn, eis Gruppenentscheedungen ze fügen;
  4. ob mir rondrëm eis eng Atmosphär vu Competitioun schafen oder ob mir Kooperatioun förderen;
  5. ob mir rigid Ziler setzen an eis uspornen, déi z’erreechen oder ob mir eisen Aktiounen et erlaben vu konstanter a systematescher Reflektioun ze profitéieren;
  6. ob mir stänneg déiselwecht Feeler widderhuelen oder aus eiser Erfahrung léieren –

dat si wichteg Facteuren, déi net nëmmen entscheeden wéi effizient mir sinn an deem wat mir maachen, méi déi och d’Natur selwer vun den Initiative, déi mir bereet sinn am Liewen z’ënnerhuelen, beaflossen.

The elements of a conceptual framework for social action may be divided into 4 categories:

 1. Our beliefs about fundamental issues of existence.
  1. The nature of man,
  2. the nature of society,
  3. the purpose of life,
  4. the way God guides history and
  5. the evolution of humanity

are examples of such beliefs.

 1. Closely related to the above are our views on the role knowledge plays both in the life of the individual and in the development of society. Examples of elements in this category are:
  1. our view on science and religion and their contributions to human progress;
  2. our outlook on education;
  3. our criteria for determining the validity of the constant stream of information we receive from varied sources;
  4.  the degree of objectivity we seek in ascertaining facts;
  5. our attitude towards technology; and the way we go about familiarizing ourselves with new technologies and making decisions about their use.
 2. The principles that govern our life constitute another component of the framework of our endeavours. A similar category consists of our values. What we consider most important to seek in life – comfort, money, adventure, tranquillity, a good family life, knowledge, opportunities to serve others, prestige, power, excellence;
  1. the value we place on such attributes as justice, love, generosity, and sincerity;
  2. the importance we give to friendship;
  3.  the degree to which service to humanity motivates our life –

these are just a few examples of a large set of beliefs and attitudes that form our system of values, a significant aspect of the framework that guides our actions.

 1. A more subtle aspect of the framework within which we act has to do with the approaches and methods we are likely to adopt for our actions.
  1. Whether we seek to be the center of all activities in which we participate or devote our energies to facilitating harmonious group action;
  2. whether we work alone or tend to collaborate with others;
  3. whether we need to be in control of everything or are willing to bow to group decisions;
  4. whether we create around us an atmosphere of competition or foster cooperation; whether we set rigid goals and drive ourselves to achieve them or allow our actions to benefit from constant and systematic reflection;
  5. whether we keep repeating the same mistakes or learn from experience –

these are important factors that not only determine how effective we are in what we do, but also affect the very nature of the initiatives we are willing to undertake in life.

FUNDAEC. (2010). Specialisation in Education for Development, Module 1. FUNDAEC. Consulté de http://www.fundaec.org/en/programs/cubr/index.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s