377 Baha’i Emissiounen um Radio ARA, vun 2000-2007, mam jean-marie nau

Aféierung

Den zweete Mee 2000 konnt een déi éischt Bahá’í Emissioun um Radio ARA héieren. Bal aacht Joer huet dës Aventure gedauert, bis am August 2007. Dräihonnertsechsasiwwenzegmol gouf d’Emissioun gesent, Freides owes a mat enger Widderhuelung Samschdes moies oder Dënschdes. D’Iddi vun der Emissioun war déi, iwwer flott, interessant an aktuell d’Themen ze schwätzen an déi aus der Bahá’ísiicht ze beliichten.
De Bahá’í Glawen ass eng Weltrelioun, mam Zil, dass all Rassen an all Vëlker kënnen an engem gemeinsame Glawen zesummekommen. Bahá’í sinn d’Unhänger vu Bahá’u’lláh. Hien ass fir si deen, deen zu allen Zäite versprach gouf. Et fënnt een an den Traditioune vu bal alle Vëlker d’Versprieche vun enger Zukunft wou Fridden an Harmonie op der Äerd wäert etabléiert ginn, d’Versprieche vun enger Zukunft wou d’Mënschheet am Gléck an am Wuelstand liewe wäert. Mir gleewen dass d’Zäit vun dësem Versprieche komm ass an dass Bahá’u’lláh dës Persoun ass an dass seng Léieren der Mënschheet et erlaben eng nei Welt ze schafen. Bahá’u’lláh schreift op enger Plaz:

„Dat wat den Här als héchst Heelmëttel a mächtegst Instrument fir d’Heelung vun der ganzer Welt verschriwwen huet, ass d’Unioun vun all senge Vëlker an enger universaler Saach, engem gemeinsame Glawen.1“

Haut huet de Bahá’í Glawe sech fest an der lëtzebuerger Landschaft etabléiert. Ech si ganz frou, iech kënnen déi allermeescht Texter vun de Sendungen ze ginn, zesumme mat der Audioversioun. Fir e puer Sendunge gëtt et keen Text an e puer Sendunge sinn op Franséisch. E grousse Merci dem Här Nazareno Gottardi, dee gehollef huet, dëse Projet op d’Been ze setzen, dem Nationale Geeschtege Rot vun de Bahá’í vu Lëtzebuerg an all de Frënn a Kollegen déi matgehollef hunn, duerch hir Virschléi an Hëllef. Der ganzer Equipe vum Radio ARA fir hir Offenheet a gudde Wëllen, speziell dem Germain fir seng Gedold an dem Bert Hoscheit fir seng konstruktiv Virschléi bei der Gestaltung vun der Emissioun.
Ech hu mer vill Méi ginn, déi lëtzebuerger Texter richteg ze schreiwen, awer sécher sinn nach Feeler dran. Ech denken och hei un déi vill Studenten, déi Lëtzebuergesch léieren, an déi frou sinn, interessant Texter ze liesen an
dobäi d’Texter och kënnen ze lauschteren.

Äre Jean-Marie Nau

Aféierung 8

1 Positiv Stressbewältegung an der Partnerschaft an am Beruff 9

2 Gebiet a Meditatioun 9

3 Himmel an Häll an d‘Liewen nom Doud 10

4 De Bahá’í Stand op der Expo 2000 zu Hannover 11

5 Fofzeg Joer Bahá’í zu Lëtzebuerg 12

6 D’Bahá’í a wat se gleewen 13

7 Motivatioun 14

8 Eng Formatioun mam Institut Pierre Becker zu Uewerdonven, Ruhi 1 15

9 Bahá’u’lláh an d’Welt am Ufank vum erwuessenen Zäitalter 16

10 Wéi een dat bescht aus eise Kanner an aus eis selwer erausbréngt 17

11 D’Executioun vum Báb 17

12 D’Nonzéngdeegfest 18

13 Wat et heescht Bahá’í ginn a sinn 19

14 D’Bahá’í Schrëften 20

15 Wat de Jugendlechen eiser Gesellschaft bréngt 20

16 Jugend fir Fridden 21

17 Dausend reliéis Perséinlechkeeten 22

18 Véier Konferenzen am Bahá’í Zenter 22

19 D’Jugend op der Sich no enger neier Visioun 23

20 Den UN Milleniumsgipfel 24

21 International Neiegkeeten an déi offiziell Bahá’í Internetsäit 25

22 Politik a Moral 25

23 De Bahá’í Glawen um Internet 26

24 Trounwiessel zu Lëtzebuerg 27

25 D’Fro nom Gléck 28

…..

download: Texter Bahai Emissiounen ARA 2000-2007.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s