10 Kannergebieder a 5 Sproochen

10 Kannergebieder a fënnef Sproochen

Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Portugisesch, Englesch

1. Schenk him Wëssen
2. Stäerk mech
3. Schenk mir
4. Däi grousse Plang
5. Du bass meng Zuflucht
6. Looss mech Däi Wee kucken
7. Schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum
8. Pass op dës Kanner op
9. Stäerk dës zaart Planzen
10. Du bass mäin héschstent Zil

10 Kannergebieder 4.3.12.pdf

Lëtzebuergesch, Däitsch, Franséisch, Portugisesch, Englesch

1. Schenk him Wëssen

O Här ! Looss dëse jonke Mënsch stralen, an erweis dësem aarme Wiesen deng Guttheet. Schenk him Wëssen, maach hie bei all Dagesufank nach méi staark a behitt hien am Ënnerdaach vun Dengem Schutz, …

Ô Seigneur! Fais que cet adolescent soit rayonnant, et accorde ta bonté à cette pauvre créature. Donne-lui la connaissance et, à chaque aurore, accrois sa vigueur et place-le sous l’abri de ta protection, …

O Herr! Laß diesen jungen Menschen strahlen, erweise diesem armen Geschöpf Deine Freigebigkeit. Schenke ihm Wissen, gewähre ihm jeden Morgen neue Kraft und behüte ihn unter dem Obdach Deines Schutzes, …

Ó Senhor ! Torna radiante  este jovem e derrama Tua graça  sobre este fraco ! Concede-lhe conhecimeno e, a cada amanhancer, aumenta-lhe as forças. Abriga-o no refúgio de tua proteção, …

O Lord! Make this youth radiant, and confer Thy bounty upon this poor creature. Bestow upon him knowledge, grant him added strength at the break of every morn and guard him within the shelter of Thy protection,…

‘Abdu’l-Bahá


2. Stäerk mech

O Här ! Ech si schwaach, stäerk mech mat Denger Kraaft a Muecht. Meng Zong zéckt, hëllef mer Denger ze gedenken an Dech ze luewen. Ech sinn niddereg, éier mech andeems Du mech an Däi Kinnékräich ophëls.

O Herr! Ich bin schwach, stärke mich mit Deiner Kraft und Macht. Laß meine stammelnde Zunge Deiner gedenken und Deinen Lobpreis künden. Ich bin niedrig, zeichne mich aus durch den Eintritt in Dein Reich.

O Seigneur! Je suis faible, par ta puissance, fortifie-moi. Ma langue est hésitante, souffre que je célèbre ta commémoration et tes louanges. Je suis humble, fais moi l’honneur de me recevoir dans ton royaume.

Ó Senhor! Sou fraco; fortalece-me com Teu poder e Tua grandeza. Minha língua falha; permite que eu enuncie Tua comemoração e Teu louvor. Estou abatido; dá-me a honra de ser admitido em Teu Reino.

O Lord! I am weak, strengthen me with Thy power and potency. My tongue falters, suffer me to utter Thy commemoration and praise. I am lowly, honor me through admitting me into Thy kingdom.

‘Abdu’l-Bahá


3. Schenk mir

O du matleedvolle Gott! Schenk mer en Häerz, dat wéi e Glas, mam Liicht vun Denger Léift, erliicht gëtt, a gëff mer Gedanken, déi dës Welt duerch d’Ausgéissungen himmlescher Gnod an e Rousegaart verwandelen.

O Du mitleidvoller Gott! Schenke mir ein Herz, das wie ein Glas erleuchtet werde mit Deiner Liebe Licht, und verleihe mir Gedanken, die diese Welt durch die Ausgießungen himmlischer Gnade in einen Rosengarten verwandeln.

Donne-moi un coeur qui puisse, comme le cristal, être éclairé par la lumière de ton amour, et accorde-moi une pensée qui puisse, par la bonté spirituelle, changer ce monde en un jardin de roses.

Ó Tu, Deus compassivo! Dota-me de um coração que, semelhante a um espelho, se ilumine com a luz do Teu amor e concede-me um pensamento que possa transformar este mundo em um jardim de rosas, através da graça espiritual.

O Thou the Compassionate God. Bestow upon me a heart which, like unto glass, may be illumined with the light of Thy love, and confer upon me thoughts which may change this world into a rose garden through the outpourings of heavenly grace.

‘Abdu’l-Bahá

 


4. Däi grousse Plang

O mäi Gott, o mäi Gott! Vereeneg d’Häerzer vun Dengen Dénger a weis hinnen Däi grousse Plang; datt si Denge Geboter kënnen nogoen an Däi Gesetz beuechten. Hëllef hinnen, o Gott, an hirem Beméien, a schenk hinne Kraaft, Dir ze déngen. O Gott! Iwwerlooss si net sech selwer, mee leet hir Schrëtt mam Liicht vun Dengem Wëssen, an erfree hir Häerzer mat Denger Léift. Du bass wierklech Deen, Deen hinnen hëlleft  an Du bass hiren Här.

O mein Gott, o mein Gott! Einige die Herzen Deiner Diener und enthülle ihnen Deinen großen Plan. Gib, daß sie Deinen Geboten folgen und Deinem Gesetz die Treue halten. Hilf ihnen, o Gott, in ihrem Bemühen und verleihe ihnen die Kraft, Dir zu dienen. O Gott! Überlasse sie nicht sich selbst, sondern lenke ihre Schritte durch das Licht Deiner Erkenntnis und beglücke ihre Herzen durch Deine Liebe. Wahrlich, Du bist ihr Helfer und ihr Herr.

Ô mon Dieu, ô mon Dieu, unis les coeurs de tes serviteurs et révèle-leur ton grand dessein. Puissent-ils suivre tes commandements et observer ta loi. Aide-les, ô mon Dieu, dans leurs efforts et accorde-leur la force de te servir. Ô Dieu, ne les abandonne pas à eux-mêmes, mais de la lumière de ta connaissance, guide leurs pas et de ton amour, réjouis leur coeur. En vérité, tu es leur Soutien et leur Seigneur.

Ó meu Deus! Ó meu Deus! Une os corações de Teus servos e revela-lhes Teu grande plano. Que sigam Teus mandamentos e permaneçam firmes em Tua lei. Ajuda-os, ó Deus, em seus esforços, e concede-lhes o poder de Te servirem. Ó Deus, não os abandones a si mesmos, mas guia seus passos pela luz do Teu conhecimento e, com Teu amor, alegra seus corações. Em verdade, Tu és seu Amparo, e seu Senhor.

O my God! O my God! Unite the hearts of Thy servants, and reveal to them Thy great purpose. May they follow Thy commandments and abide in Thy law. Help them, O God, in their endeavor, and grant them strength to serve Thee. O God! Leave them not to themselves, but guide their steps by the light of Thy knowledge, and cheer their hearts by Thy love. Verily, Thou art their Helper and their Lord.

Bahá’u’lláh


5. Du bass meng Zuflucht …

Hien ass de Baarmhäerzegen, dee Ganz Mëtschgiewegen ! O Gott, mäi Gott ! Du gesäis mech, Du kenns mech ; Du bass mäin Hafen a meng Zuflucht. Ech hu kee gesicht a wäert kee sichen ausser Dir. Kee Pad hunn ech betrat a kee wäert ech betrieden ausser de Pad vun Denger Léift. An der däischterer Nuecht vun der Verzweiwelung dréint sech mäi Bléck voll Erwaardung a voll Hoffnung dem Muere vun Denger Gonscht zou, déi ouni Grenzen ass, a mueres, wann et hell gëtt, gëtt meng midd Séil erfrëscht a gestäerkt am Gedenken un Deng Schéinheet a Vollkommenheet.

Er ist der Barmherzige, der Allgütige! O Gott, mein Gott! Du siehst mich, Du kennst mich. Du bist mein Hafen und meine Zuflucht. Ich habe keinen gesucht und will keinen suchen denn Dich. Keinen Pfad habe ich betreten und will keinen betreten als den Pfad Deiner Liebe. In der Verzweiflung dunkler Nacht wendet sich mein Herz voll Hoffnung dem Morgen Deiner grenzenlosen Gunst zu, und zur Stunde der Morgendämmerung wird meine matte Seele erfrischt und gestärkt im Gedenken an Deine Schönheit und Vollkommenheit.

Il est le Compatissant, le Dieu de Toute Bonté ! O Dieu, mon Dieu ! Tu me vois, Tu me connais ; Tu es mon Havre et mon Refuge. Je n’ai cherché et ne chercherai nul autre que Toi ; je n’ai suivi et ne suivrai d’autre sentier que celui de ton amour. Dans la sombre nuit du désespoir, mes yeux se tournent plein d’espoir vers le matin de ta faveur infinie et dès l’aurore mon âme languissante est rafraîchie et fortifiée par le souvenir de ta beauté et de ta perfection.

Ó Deus, meu Deus! Tu me vês, Tu me conheces; és meu Amparo e Refúgio. A ninguém tenho buscado, nem desejo buscar, salvo a Ti; caminho algum tenho trilhado, nem desejo trilhar, a não ser o caminho do Teu amor. Na noite tenebrosa do desespero, meus olhos volvem-se cheios de esperança e expectativa para o amanhecer de Teu infinito favor e, na hoora do alvorecer, minh’alma esmorecida é refrescada e fortalecida com a lembrança de Tua beleza e Tua perfeição.

He is the Compassionate, the All-Bountiful! O God, my God! Thou seest me, Thou knowest me; Thou art my Haven and my Refuge. None have I sought nor any will I seek save Thee; no path have I trodden nor any will I tread but the path of Thy love. In the darksome night of despair, my eye turneth expectant and full of hope to the morn of Thy boundless favor and at the hour of dawn my drooping soul is refreshed and strengthened in remembrance of Thy beauty and perfection.

‘Abdu’l-Bahá


6. Looss mech Däi Wee kucken …

Schaf a mir e rengt Häerz, o mäi Gott, a gëff mer op en neits e rouegt Gewëssen, o meng Hoffnung! Duerch de Geescht vun der Muecht, bestäteg Du mech an Denger Saach, o mäin Allerléifsten, a weis mer Däi Wee duerch d’Liicht vun Denger Herrlechkeet, o Du d’Zil vu mengem Verlaangeren!

Erschaffe in mir ein reines Herz, o mein Gott, und schenke mir wieder ein ruhiges Gewissen, o meine Hoffnung! Bestätige mich durch den Geist der Macht in Deiner Sache, o mein Vielgeliebter, und offenbare mir Deinen Pfad durch das Licht Deiner Herrlichkeit, o Du Ziel meiner Sehnsucht! …

Crée en moi un coeur pur, ô mon Dieu et ranime en moi une conscience paisible, ô mon Espérance! Que l’esprit de puissance me confirme en ta cause, ô mon Bien-Aimé, et que la lumière de ta gloire me révèle ta voie, ô toi, unique objet de mon désir!

Cria em mim um coração puro, ó meu Deus, e renova uma consciência tranqüila dentro de mim, ó minha Esperança! Através do espírito do poder, confirma-me em Tua Causa, ó meu Bem-Amado, e pela luz da Tua glória revela-me Teu caminho, ó Alvo do meu desejo!

Create in me a pure heart, O my God, and renew a tranquil conscience within me, O my Hope! Through the spirit of power confirm Thou me in Thy Cause, O my Best Beloved, and by the light of Thy glory reveal unto me Thy path, O Thou the Goal of my desire!

 Bahá’u’lláh


7. Schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum …

Här! Mir si bematleedenswäert, schenk eis Deng Gonscht; mir sinn aarm, schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum; mir si bedürfteg, gëff Du eis, wat eis feelt; mir sinn erniddregt, gëff eis Deng Herrlechkeet. D’Vigel an der Loft an d’Déieren um Feld kréien hiert Fudder all Dag vun Dir, an all Wiesen erliewen Däi Schutz an Deng Guttheet.

Herr! Wir sind bemitleidenswert, gewähre uns Deine Gunst; wir sind arm, schenke uns einen Anteil am Meere Deines Reichtums; bedürftig sind wir, gib uns, was uns mangelt; wir sind erniedrigt, verleihe uns Deine Herrlichkeit. Die Vögel in der Luft und die Tiere auf dem Felde erhalten ihre Nahrung täglich von Dir, und alle Wesen erfahren Deinen Schutz und Deine Güte.

Seigneur, nous inspirons la pitié, accorde-nous ta faveur ; nous sommes pauvres, donne-nous une part de l’océan de ta richesse; dénués, pourvois à nos besoins; humiliés, donne-nous ta gloire. Les oiseaux du ciel et les bêtes des champs reçoivent de toi chaque jour leur nourriture, et toutes les créatures leur part de ta sollicitude et de ta tendre bonté.

Senhor! Lastimáveis somos nós: concede-nos Teu favor. Somos pobres: dá-nos uma fração do oceano de Tua riqueza. Satisfaze as nossas necessidades e livra-nos da humilhação, através de Tua glória. Todas as aves, como os animais do campo, recebem de Ti seu sustento diário, e todos os seres são objetos de Teus -cuidados e de Tua mercê.

Lord! Pitiful are we, grant us Thy favor; poor, bestow upon us a share from the ocean of Thy wealth; needy, do Thou satisfy us; abased, give us Thy glory. The fowls of the air and the beasts of the field receive their meat each day from Thee, and all beings partake of Thy care and loving-kindness.

‘Abdu’l-Bahá


8. Pass op dës Kanner op …

O Du gudden Här! Dës häerzeg Kanner sinn d’Wierk vun Denger mächteger Hand an déi wonnerbar Zeeche vun Denger Gréisst. O Gott! Behitt dës Kanner, an hëllef hinnen duerch Deng Gnod, datt si erzunn a fäeg ginn der Mënschheet ze déngen.

O Du gütiger Herr! Diese lieblichen Kinder sind das Werk Deiner machtvollen Hand, die wundersamen Zeichen Deiner Größe. O Gott! Behüte diese Kinder, hilf ihnen gnädiglich, daß sie erzogen und fähig werden, der Menschheit zu dienen.

Ô toi, Seigneur de bonté, ces beaux enfants sont l’oeuvre des mains de ta puissance et les signes merveilleux de ta grandeur. Ô Dieu , protège ces enfants. Par ta grâce, aide-les à s’instruire et permets-leur de servir l’humanité.

Ó Tu bondoso Senhor! Estas encantadoras crianças são a obra dos dedos de Teu poder e os admiráveis sinais de Tua grandeza. Ó Deus! Protege estas crianças com Tua graça, ajuda-as a serem educadas e a prestarem serviço ao mundo humano.

O Thou kind Lord! These lovely children are the handiwork of the fingers of Thy might and the wondrous signs of Thy greatness. O God! Protect these children, graciously assist them to be educated and enable them to render service to the world of humanity.

‘Abdu’l-Bahá


9. Stäerk dës zaart Planzen …

O Här! Stäerk dës zaart  Beemercher, fir datt all eenzelne vun hinnen e Bam mat Friichte gëtt, gréng a bléiend. Looss dës Séilen, duerch d’Muecht vun Dengen himmleschen Herrschare gewannen, fir datt si d’Kräfte vum Iertum a vun der Onwëssenheet iwwerwannen, an de Fändel vun der Frëndschaft a Féierung ënnert de Vëlker ausbreeden.

O Herr! Stärke dies schwachen Sämlinge, auf dass jeder ein fruchttragender Baum werde, der grünt und blüht. Mach diese Seelen siegreich durch die Macht Deiner himmlischen Heerscharen, damit sie fähig werden, dir Kräfte des Irrtums und der Unwissenheit niederzuschmettern und das Banner der Kameradschaft und Führung unter dem Volk aufzurollen.

Ô Seigneur ! Fortifie ces plantes fragiles afin que chacun d’eux devienne un arbre fructueux, verdoyant et florissant. Rend ces âmes victorieuses par le pouvoir de Tes hôtes célestes, qu’elles soient capables de dominer les forces de l’erreur et de l’ignorance et de déployer l’étendard de l’amitié et de la direction parmi les peuples.

Ó Senhor! fortalece estes arbustos frágeis de modo que cada um venbha a ser uma árvore frutífera, verdejante e viçosa. Concede vitórias a estas almas através da potência de Teus exércitos celestiais, para que possam esmagar as forças do erro e da ignorância e desfraldar o estandarte da amizade e guia entre os povos.

O Lord! Strengthen these fragile seedlings that each one may become a fruitful tree, verdant and flourishing. Render these souls victorious through the potency of Thy celestial hosts, that they may be able to crush the forces of error and ignorance and to unfurl the standard of fellowship and guidance amidst the people.

‘Abdu’l-Bahá


10. Du bass mäin héchstent Zil …

O Gott, mäi Gott! Du bass meng Hoffnung an Deen, deen ech gär hunn, mäin héchstent Zil a Verlaangen! An déiwer Demutt an a ganzer Devotioun bieden ech Dech, maach mech zum Minarett vun Denger Léift an Dengem Land, eng Luucht vun Dengem Wëssen ënnert Denge Kreaturen, an e Fändel vu gëttlecher Guttheet an Dengem Räich.

O Gott, mein Gott! Du bist meine Hoffnung und mein Geliebter, mein höchstes Ziel und mein Verlangen! In tiefer Demut und völliger Hingabe bitte ich Dich, mache mich zum Minarett Deiner Liebe in Deinem Lande, zur Leuchte Deines Wissens unter Deinen Geschöpfen und zu einem Banner göttlicher Großmut in Deinem Reiche.

Ô Dieu, mon Dieu, tu es mon espoir et mon aimé, ma fin et ma plus haute aspiration. En toute humilité et avec entière dévotion, je te prie de faire de moi un phare de ton amour sur terre, une lampe de ta connaissance parmi les créatures et une bannière de la grâce divine en ton royaume.

Ó meu Deus! Tu és minha Esperança e meu Bem-Amado, o Alvo de meu desejo. Com grande humildade e inteira devoção, eu Te peço que me faças o minarete de Teu amor em Tuas plagas, a lâmpada do Teu conhecimento em meio às Tuas criaturas, e o estandarte de Tuas dádivas em Teu Reino.

O God, my God! Thou art my Hope and my Beloved, my highest Aim and Desire! With great humbleness and entire devotion I pray to Thee to make me a minaret of Thy love in Thy land, a lamp of Thy knowledge among Thy creatures, and a banner of divine bounty in Thy dominion.

‘Abdu’l-Bahá

 Erklärungstexter zu de Gebieder

 D’Iwwerschrëfte gehéieren net zum Gebiet. Si sinn eng Hëllef d’Gebieder méi liicht erëmzefannen a gehéieren net zu den hellege Schrëften.

1.  Schenk him Wëssen

An eise Gebieder, dréie mir eis Gott zou a mir froen Hien, dass en op eis oppasse soll.

2. Stäerk mech

An eise Gebieder froe mer den Härgott eis staark ze maachen.

3. Schenk mir

Wa mir Schmäerz oder Schwieregkeeten an eisem Liewe hunn, kann eist Häerz ganz liicht batter ginn a mir verléieren all eis Freed. An dësem Gebiet froe mer Gott fir en Häerz, dat wéi e Kristall duerch d’Léift vum Härgott erliicht gëtt.

4. Däi grousse Plang

Fir d’Welt ze veränneren, sollte mer jidderee gär hunn a mat alle Mënschen zesummen an der Eenheet schaffen.

5. Du bass meng Zuflucht

Mir sinn alleguer mol traureg  a  mer wësse nët wat mer solle maachen. An esou Momenter solle mer déi däischter Weeër vermeiden an éischter d’Luucht sichen, déi eis nees Hoffnung gëtt.

6. Looss mech Däi Wee kucken

Mir huelen alleguer an eisem Liewen Entscheedungen déi eis entweder um richtege Wee halen oder eis Ier féieren. An dësem Gebiet froe mir Gott, dass Hien eis Säi Wee weist.

7. Schenk eis en Deel vum Mier vun Dengem Räichtum

Wa mer Schwieregkeete begéinen, solle mer eis Gott zoudréinen. Mir sollen zouversichtlech sinn, dass Hien eis hëlleft an eis bäisteet.

8. Pass op dës Kanner op

Kanner brauchen eng passend Erzéiung, fir kënnen des Welt ze verbesseren .

9. Stäerk dës zaart Planzen

Als Jugendlech léiere mer wéi mächteg Sprooch ka sinn. Wierder si nëmmen dann wäertvoll, wa se gerenget si vun Ignoranz; Wierder hëllefen de Mënschen hir Léift a Bridderlechkeet auszedrécken.

10. Du bass mäin héchstent Zil

Ganz dacks liewe mer mat aner Leit zesummen, déi aus verschiddene Länner kommen. Zesummen dauche mir an d’Stäerkt vum Gebiet. Esou stäerke mir d’Léift ënnereneen an eis Frëndschaft.


Textreferenzen

Déi däitsch Gebieder fënnt een an der Sammlung Baha’i-Gebete, an zwar folgend Nummeren:

1: Gebete 172; 2: Gebete 210; 3: Gebete 122; 4: Gebete 190; 5: Gebete 73; 6: Gebete 36; 7: Gebete  65; 8: Gebete 168; 9: unautorisierte Übersetzung, keinen Nachweis gefunden; 10: Gebete 46

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s