Ridvan 168 – 2011

Riḍván (Arabic: رضوان‎ Riḍwán; Persian transliteration: Riḍván) is a twelve-day festival in the Bahá’í Faith, commemorating the commencement of Bahá’u’lláh‘s prophethood. It begins at sunset on April 20 and continues until sunset, May 2. On the first (April 21), ninth (April 29) and twelfth days of Ridván (May 2), work and schooling may be suspended.[1]

“Ridván” means paradise, and is named for the Garden of Ridván, outside Baghdad where Bahá’u’lláh stayed for twelve days after the Ottoman Empire exiled him from Baghdad and before commencing his journey to Constantinople.[2]

It is the most holy Bahá’í festival, and is also referred to as the “Most Great Festival” and the “King of Festivals”.

___________________

Le dessein sous-jacent de toute la création est la révélation de ce jour le plus sublime, le plus saint, de ce jour connu dans les livres et dans les écritures comme le jour de Dieu – le jour dont tous les prophètes, les élus et les saints ont désiré être les témoins.

Bahá’u’lláh, cité dans Shoghi Effendi, “L’Avènement de la justice divine”, p. 10 1-102

“The purpose underlying all creation is the revelation of this most sublime, this most holy Day, the Day known as the Day of God, in His Books and Scriptures—the Day which all the Prophets, and the Chosen Ones, and the holy ones, have wished to witness.”

Bahá’u’lláh, in Advent of Divine Justice , Shoghi Effendi, page 77

……this is the Day in which mankind can behold the Face, and hear the Voice, of the Promised One. The Call of God hath been raised, and the light of His countenance hath been lifted up upon men. It behoveth every man to blot out the trace of every idle word from the tablet of his heart, and to gaze, with an open and unbiased mind, on the signs of His Revelation, the proofs of His Mission, and the tokens of His glory.

Bahá’u’lláh,Gleanings from the writings, 7:1

___________________

D’Absicht, déi der ganzer Schöpfung zu Gronn läit, ass d’Offenbarung vun dësem groussaartegsten, dësem hellegsten Dag, den Dag, deen als den Dag vu Gott a Senge Bicher a Schrëfte bekannt ass – den Dag, deen all d’Prophéiten an d’Auserwielt an déi Helleg sech gewënscht hunn z’erliewen.

… dëst ass den Dag, wou d’Mënschheet d’Gesiicht ka gesinn, an d’Stëmm kann héieren, vun deem, déi hir versprach gouf. De Ruff vu Gott ass erhuewen, an d’Liicht vu Sengem Ubléck ass iwwert de Mënschen opgaang. Et gehéiert sech, dass all Mënsch d’Spure vun all wäertlosem Wuert vun der Tafel vu Sengem Häerz läscht, a mat engem oppenen a gerechte Geescht fest op d’Zeeche vu Senger Offenbarung, d’Beweiser vu Senger Sendung an d’Zeeche vu Senger Herrlechkeet kuckt.

_________________

Die Absicht, die der ganzen Schöpfung zugrunde liegt, ist die Offenbarung dieses erhabensten, dieses heiligsten Tages, des Tages, der als Tag Gottes in Seinen Büchern und Schriften bekannt ist – der Tag, den alle Propheten und die Auserwählten und die Heiligen mitzuerleben wünschten.

…. dies ist der Tag, an dem die Menschheit das Angesicht des Verheißenen schauen und Seine Stimme hören kann. Gottes Ruf ist erhoben, und das Licht Seines Antlitzes ist über den Menschen aufgegangen. Ein jeder sollte die Spuren jedes eitlen Wortes von der Tafel seines Herzens löschen und mit offenem, unvoreingenommenem Sinn fest auf die Zeichen Seiner Offenbarung, die Beweise Seiner Sendung und die Zeichen Seiner Herrlichkeit schauen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s