Séier

2017-2018 places disponibles.pdf

Advertisements

Un Like pour Facebook comme outil pédagogique ?

Sandra BraunDans son travail de candidature, Sandra Braun, professeur de français, a montré comment faire du réseau socialFacebook un outil pédagogique. D’abord pour motiver nos apprenants, mais aussi pour les faire réagir de façon à ce que chacun soit conscient qu’il sera lu et écouté par les autres. Dans une variété d’exemples précis, Sandra explique comment les élèves sont guidés pour développer et soigner leur expression et ils s’entrainent à la maîtrise de la langue française, enrichissent leur imagination, développent leur créativité et leurs compétences argumentatives, goûtent au plaisir de parler et d’écrire, façonnent par les mots leur regard sur le monde et développent ainsi leurs compétences orales et écrites. Enfin, grâce à l’accompagnement par et aux interactions avec l’enseignant, Facebook permet à l’élève d’améliorer ses compétences de communication.

L’objectif du travail a été, en se servant d’une plate-forme sociale et en s’approchant d’un espace bien investi par les adolescents, de réconcilier la culture de la langue française et de la civilisation de l’écran pour que les apprenants en fassent, par la pratique et l’innovation régulières, un instrument de source de plaisir, de recherche, d’expression, de collaboration, de création, d’échange, de partage, d’enrichissement et finalement un outil pour progresser dans leur apprentissage de la langue française.

Pour en savoir plus : sandra.braun

>> Télécharger le document complet ici <<

Lëtzebuergesch um T-Shirt

Doheem sinn am Haus vum Papp

E puer Stéchwierder par rapport zum Artikel: ‘Zu Hause sein im Hause des Vaters’ vum Paschtouer Frank Mertin:

D’Eltere setzen eis Grenzen, si probéieren op mannst. Lieft Erzéiung vu Grenzen? Et ass nëtzlech iwwer eis eege Grenzen als Mënsch nozedenken, sief dat materiell an imateriell Grenzen. Mir selwer setzen eis Grenze beim Iessen an Drénken; wéi vill Tëlee mer kucken a wat mer am Liewen erreeche wëllen.

‘Féier op mech um richtege Wee’. Et ass eng daagdeeglech Aufgab, de richtege Wee ze huelen; fir op d’Aarbecht, fir an d’Vakanz an de Wee dee mir an eiser Fräizäit huelen.

Als Baha’i gëtt Baha’u’llah mir eng Visioun mat enger flotter Zukunft. D’Institutioune vum Glawen hëllefe mer mat de grousse Richtungen. Ech awer muss d’Entscheedunge selwer huelen an dat ass d’Fräiheet. Kreativitéit gëtt encouragéiert an d’Berodung mat aneren erlaabt eis, zesummen op dësem Wee ze léieren, duerch Aktiounen, Reflektiounen, zesumme léieren an nei Aktiounen.

Mam Alter wiisst d’Bewosstsinn, das mer stierflech sinn. Oder geet eist Liewen, no dësem Liewen, an enger anerer Form weider? An dat ouni d’Limitte vun der Zäit an dem Espace.

Ass dat gréisste Verlaangeren net d’Verlaangeren, méi ze verstoen, d’Liewe besser an de Grëff ze kréien, nei Saachen an der Welt z’entdecken a kënnen eppes dozou bäidroen, d’Welt ze verbesseren?

Ongerechtegkeet mécht mech rosen an erwächt mech. Dat gëtt et dach net. Dat kann dach net sinn. Et ass en Opruff Mënsch ze sinn.