Wéi alles zesummenhänkt oder net

19.1.20 Äntwert a Gedanken zum Thema

Gebiet a wéi eise Kierper mat aner Elementer am Universum verbonnen ass

Léiwe Frënd,

Ech krut deng Noriicht vun engem Gebiet, dat, wéi s du sees, näischt mat Relioun ze dinn huet, mee just mam Individuum selwer. Du schreifs och, dass eise Kierper alles vu sech selwer mécht, dass dat an de Genen an an der Natur vum Mënsch ass, dass et vun eis eleng ofhänkt, eise Kierper, eis Enveloppe gutt a Form ze halen. Mat denger Erlabnis iwwersetzen ech e puer Passagen, déi bei mir Uklang fannen a passen se ob meng Aart a Weis un.

Gebiet un de Kierper, eng Technik vum indesche Meeschter Osho, déi iech et erlaabt, e méi liewege Kontakt mat ärem Kierper ze schafen, e Ritual vu Selbstheelung.

Maacht eng Opnam mat enger relaxéierender Musik, zesumme mat dësem Text, deen dir ganz lues virliest. Dat ka bei iech en Zoustand vun Selbsthypnos ausléisen, zesumme mat déiwen Ännerungen. Maacht dës Meditatioun all owes wärend 3 Wochen. Erënnert iech drun, mat ärem Kierper ze schwätzen, éier dir aschlooft. Dës Technik setzt viraus, dass äre Kierper eng ugebuere Wäisheet besëtzt. Si passt op d’Integréitéit vum Kierper a regléiert säi Fonktionnement sou gutt et geet, ënnert dem Drock vun der Welt dobaussen an dem Drock vun ärem mentalen Zoustand. Dir kënnt dës Wäisheet ‘de Beschützer vu mengem Kierper’ nennen.

Streckt iech a maacht et iech bequem. Bannen an iech, loosst den Toun AUM 10mol resonéieren an deem dir 10 déif Anootmungen huelt. Schwätzt dann direkt mat ärem Kierper a benotzt dës Sätz:

· Léiwe Kierper, ech soen dir Merci fir dat, wat s du fir mech wärend all de Joere gemaach hues.

· So mir wat ech fir dech maache kann, fir dass du dech besser spiers. Ech si prett fir dir nozelauschteren, o du Beschützer vu mengem Kierper.

· Ech soen der Merci fir deng Aarbecht.

· Ech froen dech a mengem Kierper en neit Gläichgewiicht ze schafen, par rapport zu der neier Haltung vum Nolauschteren a Bewosstsinn, déi ech am Moment entwéckelen.

· Ech si prett deng Messagen a Virschléi ze kréien, fir sou meng Haltungen ze änneren, déi mengem Kierper wéidoen.

· Ech soen der Merci, Beschützer vu mengem Kierper, du mäi Kierper an all seng Deeler

Haalt op an deems dir 10mol AUM widderhuelt an an engems 10 Ootmungen huelt.

Merci léiwe Frënd fir dëse Partage. En ass fir mech gefëllt mat Léift, Léift a Respekt fir eise Kierper. Dës Meditatioun kann nëmme Guddes bewierken. Ass et net wéi e Gespréich mat mir selwer, mat menger Séil a mat deem, dee mech erschaf huet. Well ech hu mech jo net selwer erschaf. An engems seet dës Meditatioun mir awer och, dass eise Kierper net aleng an der Welt ass, net aleng op sech selwer ugewisen ass. Wéi delikat eise Kierper dach ass! Et duerf net ze kal sinn, net ze waarm, net ze lëfteg, net ze dréchen, net ze naass. Wéi mir et fäerdeg bruecht hunn, eist Ëmfeld sou ze gestalten, dass mir eis wuel spieren. An zur Zäit si mer amgaang d’Welt futti ze maachen a mir mengen, mir kéinten esou weiderfueren. Elo gëtt et héich Zäit, dass mir eis och bewosst ginn, wéi alles op dëser Welt, op dësem Planéit, an dësem Universum mateneen zesummenhänkt an ofhängeg ass, eent vun deem aneren.

jean-marie nau

24.1.2020

Fir mäi léiwen Aarbechtskolleg an Trëppelfrënd, den Yves Charpentier

Merci Jérôme fir d’Zesummestellung vun dësem klenge Clip mat enger Geschicht, déi besonnesch gutt bei den Yves passt. Eng Opnam vum Yves vun der Geschicht: Gutt oder schlecht?

Screenshot 2019-12-10 21.29.22

yves

Bei der Aarbecht

img_20191206_143621

De Bam, bei deem seng Äschen elo leien

img_20191206_135526

elo bei der Mamm

Eng Opnam vum Yves vun der Geschicht: Gutt oder schlecht?

GUTT ODER SCHLECHT?
E Bauer hat en aalt Päerd dat him als Aarbechtspäerd gedéngt huet, fir um Feld ze schaffen. Enges Daags ass säi Päerd an d’Bierger fortgerannt a wéi dem Bauer seng Noperen dovunner héieren hunn, hate se Matleed mat him: «Wat e Misär!». De Bauer awer huet hinne geäntwert: «Net onbedéngt.»
Eng Woch méi spéit ass d’Päerd aus de Bierger zréckkomm, mat enger Häerd vu wëlle Päerd an dës Kéier hunn d’Noperen hie begléckwënscht an zu him gesot: «Wat eng Chance!» De Bauer awer sot: «Net onbedéngt.»
Dunn, wéi dem Bauer säi Jong probéiert huet, ee vun de wëlle Päerd ze zämen, ass hie vum Päerd gefall an huet säi Bee gebrach. Jidderee war sech eens, dass dat awer eng schlecht Saach wier. Net de Bauer, hie sot: «Net onbedéngt.»
E puer Woche méi spéit koum d’Arméi an d’Duerf an all jonke Mann, dee bei gudder Gesondheet war, huet missen an engem bluddege Krich kämpfen. Wéi d’Saldote gesinn hunn, dass dem Bauer säi Jong d’Bee gebrach hat, konnt hie bleiwen. Jidderee war frou dass de Bauer souvill Gléck hat. … Eng gutt Saach, eng schlecht Saach?

BON OU MAUVAIS?
Un paysan avait un vieux cheval qui lui servait pour travailler aux champs. Un jour, son cheval s’évada dans les montagnes. Quand les voisins entendirent la nouvelle, ils eurent pitié de lui: «Quelle calamité!» disaient-ils. Par contre, le paysan leur répondait: «Pas nécessairement.»
Une semaine après, le cheval revint des montagnes, avec tout un troupeau de chevaux sauvages et cette fois-ci les voisins le félicitèrent en disant: «Quelle chance!» Mais le paysan leur dit: «Pas nécessairement.»
Plus tard, en essayant de dompter un des chevaux sauvages, le fils du paysan tomba du cheval et se cassa la jambe. Tous s’accordèrent pour dire que c’était à nouveau une calamité. Mais pas le paysan qui dit: «Pas forcément.»
Quelques semaines après, l’armée vint au village pour réquisitionner tous les jeunes hommes en bonne santé qui devaient partir se battre dans une guerre sanglante. Lorsque les soldats virent que le fils du paysan avait la jambe cassée, ils lui dirent qu’il pouvait rester. Tous furent contents que le paysan ait tellement de chance. … Une bonne chose, une mauvaise chose?

GOOD OR BAD?
There was a farmer who only had one old horse that he used for tilling his fields. One day his horse escaped into the hills and when the farmer’s neighbours heard about it, they sympathised with the old man and told to him: «What a misfortune.» But the farmer replied: «Not necessarily.»
A week later, the horse returned with a herd of wild horses from the hills and this time the neighbours congratulated the farmer and told him: «How lucky!» But the farmer said: «Not necessarily.»
Then, when the farmer’s son was attempting to tame one of the wild horses, he fell off and broke his leg. Everyone agreed that this was a misfortune. Not the farmer, who said: «Not necessarily.»
Some weeks later, the army marched into the village and forced every able-bodied young man to go to fight in a bloody war. When they saw that the farmer’s son had a broken leg, they let him stay. Everyone was happy because of the farmer’s good luck. A good thing, a bad thing?

nau, jean-marie. Wäisheeten aus aller Welt – Eclats de Sagesse – Words of Wisdom: Op Lëtzebuergesch / En Français / In English (Luxembourgish Edition) (Page 24). jean-marie nau. Kindle Edition.

Améliorez votre pratique du Luxembourgeois

grâce à des conversations hebdomadaires en toute convivialité, accompagné bénévolement par J-M NAU, formateur agréé

Prise de contact: 691 334210 Telegram / Whatsapp

Toute contribution volontaire sera reversée à l’ONG https://unityfoundation.lu/

Cette activité est soutenue par l’ASBL Lumiè d’Unité, lusteinsel.wordpress.com/

Sportreportagen

E flotte Beitrag vum Lex Roth

Sportreportagen (Lex Roth)

Mir sinn erëm matzen am ‘Tour de Luxembourg/Skoda‘ a wäerten och d’Reportage vum ‘Tour de France’ op eiser TV genéisse kënnen. Leider sinn ower ze dacks ‚Knäpp an deer gudder Zos‘. Dofir ass et vläicht net vu Muttwëll, wa mir eise sympathesche Reporteren e bëssen eiser Sprooch mat an d’Misette‘ ginn, fir un deem zevillen Däitsch ze knabbelen…dat mir jo net brauchen?

De Rond-Point an Ugrëff huelen = an de R.-P. (era-)fueren

Hien huet sech Erfahrung ugëeegent= huet bäigeléiert

De Ploton hat et net eileg= war net presséiert

D’Strooss steigt weider un= geet weider/nach biergop

Eng gewësse Rou ass agetrueden= et ass méi roueg ginn

E geféierlecht Ënnerfaangen= eng geféierlech Saach/Uluecht

Si hunn déi aner agehol= Si hunn se erëmkritt

Si hunn e Lach entstoe gelooss= Si hunn e Lach gemaach

D’Hëtzt huet net ugehalen= Si ass net bliwwen/ huet sech ginn

De richtege Wee aschloen= de Wee huelen

D’Photo huet de Vainqueur ausgemaach= huet de V. erausfonnt

Um Sommet war et wandstëll= Op der Kopp war keng Loft

De Wee huet an d’Stad gefouert= ass an d’Stad gaang

Mir verfollegen d’Wieder=kucken nom Wieder

Säitens
der Equipe=vun der E. aus

De Ploton gëtt vum X. ugefouert = den X. ass vir/un der Spëtzt

Hien ass ewell länger Zäit dobäi=ewell méi laang

Si leeën hir Vest un = si dinn se un

De Kees war dee Schnellsten= dee Séiersten

Hien huet Zäit agebéisst= Zäit verluer

Do ass Virsiicht gebueden= Do muss opgepasst ginn

Et sinn nach X Kilometeren zréckzeleeën= …ze fueren/maachen

Fir dem Kierper Energie zouzeféieren=…ze ginn

Hie konnt säi Wee fortsetzen=konnt weiderfueren

Dee kann ab elo nach gebraucht ginn=ka vun elo un nach gebraucht ginn

Hie steet dem Kolleg zur Säit= Hien hëlleft dem Kolleg

Et hu sech schwéier Kämpf zougedroen= Et ass béis gestridde ginn

Et geléngt
him, déi anzehuelen= Hie bréngt et fäerdeg, déi erëmzekréien

Hien huet seng Offahrt ageleet= …fänkt un erofzefueren

Dat ass agetrueden= Et ass esou komm

Dës puer Beispiller, déi een iwregens och nach anescht kann ‚iwwersetzen‘, huet den Här Roland Hoferlin vu Schëffleng, e begeeschterte Sportsmann, ärem Schreiwer geschéckt. Ech hat him gesot, et giff knapps eppes déngen, „op RTL ze telephonéieren“; éischtens wier den Telephon en zatzege Ligener; zweetens krit ee knapps ‚dee Richtegen ze paken‘.

Dat gëllt jo bal ëmmer, wann ee mengt „deenen et emol ze blosen“. Vrun allem soll ee bei esou engem Uleies roueg an héiflech bleiwen…well et klénkt dach – och bei iech/äis! – esou erëm, wéi een an de Bësch rifft.

Vläicht hu mir eng Grimmel Chance, an eis flott Reportere kréien dat hei e bësse mat. Dat gëllt iwregens net nëmme fir de Velos-Sport, mä apaart och fir de Football, dee jo méintelaang vun Dausende Begeeschterte gelauschtert gëtt. Et wier vläicht net vu Muttwëll, wann dësen oder deen sech ‚Knätzele‘ geng opschreiwen an déi dann eraschécken, fir datt een eng Zort Lëscht ka maachen, déi een de Mikros-Leit fein a manéierlech kënnt an de Grapp ginn, well: Mat Klëppele fänkt ee jo keng Vullen… och äis net, gelldir.

Lex Roth
Web: http://www.actioun-letzebuergesch.lu